Звіт про роботу директора ННІФТКН Ангельського О.В. за 2022 календарний рік

0

Діяльність директора, директорату та всього інституту в цілому здійснювалася в рамках відповідних планів роботи кафедр, відділів, учбово-методичної комісії, планів наукової роботи, заходів гуманітарного та організаційного спрямування. Основними завданнями колективу в цьому календарному році були:

 • Чітка організація навчального процесу в умовах карантинних обмежень та воєнного стану;
 • Збереження контингенту студентів всіх рівнів освіти в інституті, включаючи аспірантів;
 • Організація  проведення випуску бакалаврів, магістрів, аспірантів;
 • Проведення агітаційних заходів широкого масштабу та охоплення значних територій, а не тільки нашої області;
 • Обговорення та апробація нового сучасного сайту інституту, його наповнення необхідною та корисною інформацією;
 • Збереження та розширення обсягів фінансування наукових та науково-технічних робіт кафедр інституту;
 • Стимулювання росту якості та кількості студентських наукових робіт, що подаються на конкурси, олімпіади різного рівня, включаючи, міжнародні;
 • Забезпечення успішної акредитації освітніх програм різних рівнів інститутом в НАЗЯВО;
 • Розширення міжнародного співробітництва в освітній та науковій сферах;
 • Часткова структурна реорганізація інституту;
 • Забезпечення умов проходження підвищення кваліфікації викладачами та співробітниками інституту.

Хотілося б відмітити найбільш вагомі досягнення колективу інституту.  Перш за все, завдяки наполегливій, продуктивній роботі по агітації абітурієнтів з боку, відповідального за цю роботу доцента Фесіва І.В., його колег по команді і в цілому всього колективу інституту нам вдалося в цьому році здійснити рекордний набір абітурієнтів на всі форми та різні рівні навчання, включаючи аспірантуру. Цей набір склав 1127 осіб, а внаслідок цього контингент студентів інституту досяг вперше за свою історію 2104 особи. Такий результат дозволив нам  не тільки зберегти, але й набрати нових молодих талановитих людей, включити до викладацького складу стейкхолдерів та колег із близьких нам за напрямами ЗВО України. Вперше також вдалося виконати держзамовлення на підготовку фахівців тих спеціальностей, які готуються в інституті на рівні, що перевищує 85%.

Хочу відзначити, що складні умови життя цього року, обумовлені коронавірусом та війною дозволили виявити чудові організаційні таланти у наших викладачів при забезпеченні виконання своїх основних службових обов’язків – навчання студентів як в онлайн режимі, так і в офлайн режимі, а також забезпечувати та реалізовувати змішану систему не тільки вивчення дисциплін, але й захисту дипломних магістерських, курсових робіт.

Всі ці реалії нашого життя зблизили нас із студентами та сприяли глибшому розумінню можливостей ІТ-технологій у навчальному процесі. Саме завдяки використанню сучасних технічних засобів комунікацій, комп’ютерної техніки, створенню нового сучасного сайту інституту нам вдалося акредитувати 7 освітніх програм різного рівня від бакалаврських до PhD. На жаль, серед акредитованих на даний час є такі програми, які отримали умовну акредитацію. Тому, дякуючи гарантам програм, завідуючим кафедрами і всім викладачам за напружену працю, хочу закликати керівників кафедр, де освітні програми акредитовані умовно, самокритично оцінити ситуацію і прийняти адекватні рішення і міри. Ми в колективі готові як обговорити спільно цю ситуацію, так і допомогти.

Наукова робота

Про стан наукової роботи інституту можна судити із таблиці наведеної в тексті.

Кафедра Вихідні дані Обсяг фінансування Загальне фінансування
Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики 12 бюджетних тем
(9262 тис. грн)  

1 колективний грант НФДУ (6300 тис. грн)  

1 госпдоговірна робота
(400 тис. грн)
Кафедра термоелектрики та МФ
Кафедра інформаційних технологій та КФ Особливості Х-променевої діагностики наноструктурної релаксації і дефектоутворення в складних за кристалічною будовою гетеросистемах, тонких плівках та нанокомпозитах № держреєстрації: 0121U112391 Фундаментальна робота   Маслянчук Олена Леонідівна, проф., д-р фіз.-мат. наук 2021-2023 770,400  
  Механізми структурної релаксації та дефектоутворення в гетеросистемах, тонких плівках і нанокомпозитних матеріалах № держреєстрації: 0122U000932 Фундаментальна робота   Фодчук Ігор Михайлович, проф., д-р фіз.-мат. наук 2022-2024 963,000  
  Характеризація порушень структури кристалів та полікристалічних біологічних шарів методами реконструкції їх дифракційних та томографічних зображень   № держреєстрації: 0120U102122 Фундаментальна робота   Борча Мар’яна Драгошівна, доц., д-р фіз.-мат. наук 2020-2022 642,000  
Кафедра електроніки і енергетики Фотоперетворювачі на основі тонких плівок оксидів і сульфідів перехідних металів для фотоелектроніки і сонячної енергетики № держреєстрації: 0122U001309 Фундаментальна робота   Майструк Едуард Васильович, проф., д-р фіз.-мат. наук 2022-2024 642,000  
  Гетеропереходи на основі тонких плівок графіту та графену для застосування в електроніці, сонячній енергетиці та детекторах частинок високої енергії № держреєстрації: 0120U101250 Наукова робота   Козярський Іван Петрович, доцент, канд. фіз.-мат. наук 2020-2022 600,000  
Кафедра радіотехніки та ІБ Розроблення апаратно-програмних засобів виявлення вибухових та наркотичних речовин на основі методу ядерного квадрупольного резонансу № держреєстрації: 0120U101249 Науково-технічна (експериментальна) розробка   Саміла Андрій Петрович, без звання, д-р техн. наук 800,000  
Кафедра кореляційної оптики Кореляційно-оптичні методи досягнення надроздільної здатності в оптичній мікроскопії та мікроманіпуляторах № держреєстрації: 0122U001216 Фундаментальна робота   Ангельський Олег В’ячеславович, проф., д-р фіз.-мат. наук 2022-2024 963,000  
Кафедра оптики і ВПС Дослідження дії енергетичних потоків на мікро та наночастинки у складних оптичних полях № держреєстрації: 0120U102076 Фундаментальна робота Зенкова Клавдія Юріївна, проф., д-р фіз.-мат. наук 2020-2022 930,900  
  Розробка новітніх методів і систем багатофункціональної флуоресцентної матричної поляриметрії молекулярних зображень оптично анізотропних біологічних шарів № держреєстрації: 0120U102079 Фундаментальна робота   Горський Михайло Петрович, доц., канд. фіз.-мат. наук 2020-2022 577,800  
  Розроблення новітніх поляризаційних і сингулярних методів і систем для потреб оптичних і біомедичних мікро- і нанотехнологій
№ держреєстрації: 0122U001198
Фундаментальна робота

Ушенко Олександр Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук 2022-2024
963,000  
  Розробка комплексу новітніх методів багатохвильової вектор-параметричної поляризаційної інтроскопії полікристалічних плівок біологічних рідин органів людини
№ держреєстрації: 0122U 001980
Наукова робота

Солтис Ірина Василівна, без звання, канд. фіз.-мат. наук 2022-2024
800,000  
Кафедра МПУІК  
Кафедра КСМ  
Кафедра ПЗКС  
Кафедра комп’ютерних наук Колективний грант НФДУ 2020.02/0061 “Новітні методи і системи багатофункціональної Мюллер-матричної поляризаційної і флуоресцентної томографії мікро та наноструктури мереж біологічних кристалів” (2020-2023) Ушенко Юрій Олександрович, проф., д-р фіз.-мат. наук 2020-2023 6300,000  

Перш за все слід відмітити, що незважаючи на складні умови отримання фінансування по науці, в інституті обсяги фінансування науки зросли. Так, на сьогодні кафедрами виконуються 12 науково-бюджетних тем з загальним обсягом фінансування 9 млн. 262 тисячі гривень, 1 тема по фонду фундаментальних досліджень обсягом 2 млн. гривень. Приємно відзначити, що в цьому році зусиллями кафедри електроніки та енергетики виконується госпдоговірна тема з обсягом фінансування 400 тис. гривень. Тобто сумарний обсяг фінансування наближається до  12 млн. гривень. Кількість наукових статей в журналах, що індексуються в науково-метричних базах SCOPUS i WebS зросла до 139. Участь у наукових конференціях різного рівня та в різних режимах прийняли 49 викладачів та співробітників інституту. Зростає кількість опублікованих монографій, особливо в закордонних виданнях.

Намітилась також позитивна динаміка росту кількості студентських наукових робіт, що підготовлені для участі в олімпіадах, конкурсах різних рівнів. Ця кількість склала 34.

Взагалі хочеться відзначити, що судячи з університетського рейтингу кафедр ми попрацювали в цьому році досить успішно. Про це свідчить той факт, що лідируючі позиції в зазначеному рейтингу займають кафедри нашого інституту. Так, зокрема, кафедра оптики та ВПС на першому місці, кафедра кореляційної оптики на третьому, а в перші 25% кафедр університету входять по різних параметрах 7-8 кафедр інституту, а саме кафедри оптики та ВПС, кореляційної оптики, електроніки і енергетики, радіотехніки та інформаційної безпеки, комп’ютерних наук, термоелектрики та медичної фізики, інформаційних технологій та комп’ютерної фізики, теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання.

Приємно відзначити, що змінилась в кращий бік ситуація з набором студентів на ОП «Фізика». Будемо сподіватись, що об’єднання кафедр фізичного профілю в одну додадуть позитиву і впевненості колективу в перспективності проведення агітаційної роботи на ОП «Фізика», адже поруч з нами є приємний і показовий приклад стабільно високо набору на спеціальність «Прикладна фізика». Сподіваюсь, що на кафедрі, яка створена шляхом об’єднання знайдуть ті слова і дії, мотивації для вирівнювання ситуації з набором і забезпечення перспектив розвитку кафедри. Хочеться побажати також успіхів кафедрі електроніки та енергетики в подоланні кризи, пов’язаної із забезпеченням стабільного набору на кафедру. Вірю, що відкриття нової освітньої програми спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» буде сприяти вирішенню цієї проблеми.

Серед проблем на майбутнє я вбачаю цілий перелік питань, які вимагають злагодженої праці колективу:

 • Узгодження зусиль, дій споріднених кафедр в освітній, науковій роботах в гуманітарній діяльності, по-модному утворення кластерів;
 • Розширення пошуків джерел фінансування в науці, шляхом укладання нових угод з колегами із-за кордону. Навіть часткове перепрофілювання напрямків наукової діяльності під потреби замовника;
 • Створення нових спеціалізованих рад по захисту дисертацій із технічних дисциплін;
 • Інтенсифікація роботи аспірантур та докторантур на кафедрах, більш уважне ставлення керівництва інституту, відділів та кафедр до потреб аспірантури;
 • Розширення практики дуальної освіти та отримання подвійних дипломів;
 • Розширення міжнародного співробітництва з метою створення більших можливостей обміну для студентів інституту, участь у роботі міжнародних студентських наукових товариств.

Гуманітарна робота

Навчально-виховна робота інститу здійснюється по декількох напрямках, а саме: робота інституту наставників, робота студентського активу – парламенту, профбюро та студ ради.

Активізація роботи наставників почалась у цьому навчальному році, коли університет вийшов на очну форму навчання.

В цілому, робота наставників зводилась до коригування співпраці університет-студент, допомозі в організації сесії через онлайн зустрічі у першій половині року, а в другій половині року вже у безпосередній роботі зі студентами в аудиторіях.

Саме в період очного навчання особлива увага наставників приділялась проведенню виховних годин, присвячених безпеці студентів в період повітряних тривог, проживаннню студентів у гуртожитках. Приділялась увага і навчальному процесу. Формування індивідуальної освітньої траєкторії – завдання, яке було поставлено перед кураторами для роботи в групах.

Цього навчального року успішно була вирішена проблема поселення студентів у гуртожитки, при тому, що було значно скорочено кількість місць та значно збільшена кількість студентів-вступників. До мінімума були поселені студенти 4-6 курсу для того, щоб забезпечити поселення пільгових категорій та студентів 1 курсу.

Стоїть задача підсилення роботи зі студентами, які мешкають в гуртожитку, по-перше дуже багато в гуртожитку студентів з віддалених областей України, магістрів-старшого віку. По-друге, окрім студентів в гуртожитках мешкають ВПО (внутрішньо переміщені особи). Необхідно допомогти студентам адаптуватись.

Окремо – робота органів студ.самоврядування. Працює школа студентських наставників, започаткована студ.профбюро.

Як при онлайн, так і очній формі навчання, студенти активно приймали та приймають участь у різного роду заходах, займаючи високі місця в конкурсах.

Зараз, в рамках роботи студ. самоврядування, йде підготовка до фестивалю – від Романа до Йордану. До 6 грудня готується патріотичний захід щодо вшанування Захисників та Захисниць України.  

На завершення хочу подякувати доценту Бесазі Роману Миколайовичу, який чітко і вправно виконував обов’язки директора інституту в період мого відрядження за кордон на протязі 3-ох місяців.

Залишити коментар