Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Спеціальності     Iнститут фізико-технічних та комп’ютерних наук (ІФТКН) у  Чернівецькому національному університеті організовано у вересні 2013 року шляхом об’єднання трьох факультетів – інженерно-технічного, фізичного та комп’ютерних наук. Мета створення інституту – концентрація зусиль викладачів та науковців трьох факультетів на розв’язанні сучасних науково-технічних задач, поглиблення та розширення співпраці на міжнародному рівні, оптимізація навчального процесу через формування студентських потоків за близькими напрямами підготовки, модернізація лабораторних практикумів, сприяння мобільності студентів  у рамках міжнародних програм співпраці. ІФТКН – потужна навчально-наукова структура, до якої входять понад 1766 студентів, понад 36 аспірантів та 8 докторантів. На 12 кафедрах інституту працюють 36 докторів наук, професорів, 121 кандидатів наук, доцентів, 81 асистент. Здійснюється підготовка фахівців-бакалаврів за 15 спеціальностями. В інституті функціонують наукова спеціалізована рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за чотирма напрямками фізики та наукова спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій в галузі технічних дисциплін.    Понад 15 років ефективно функціонують студентські  відділення  Оптичного товариства  Америки (OSA)Міжнародного товариства інженерів-оптиків (SPIE) та Міжнародної академії CISCO.

Інститут готує бакалаврів, спеціалістів і МАГІСТРІВ

за державним замовленням та на договірних умовах  на

денній (очній) та заочній формах навчання  за перспективними

напрямами підготовки:

Відділ «Інфокомунікацій та інженерії»

 Випускники і студенти відділу "Інфокомунікацій та інженерії" розповідають про свої досягнення

Кафедра

кореляційної оптики

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Спеціалізації: Фотоніка: комп’ютерні оптичні системи)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

(Спеціалізація: Інформаційні мережі зв'язку)

Кафедра оптики 

та видавничо-поліграфічної справи

Спеціальність:  Видавництво та поліграфія

(Спеціалізація: Комп’ютерні та електронні технології мультимедійних видань)

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Спеціалізація: Оптичні інформаційні та комп’ютерні технології)

Кафедра радіотехніки

та інформаційної безпеки

Спеціальність: Кібербезпека

(Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка

(Спеціалізація: Радіотехніка)

Відділ «Фізики»

Кафедра професійної та технологічної освіти

 

і загальної фізики

Спеціальність: Середня освіта (технологічна освіта)
Профіль: Технічне конструювання та моделювання.
(Спеціалізація: Інформатика)

Спеціальність: Професійна освіта
Профіль: Машинобудування
(Спеціалізація: Комп'ютерні технології в машинобудуванні) 

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Спеціальність: Фізика та астрономія
(спеціалізація - «ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА»)

Кафедра фізики твердого тіла

Спеціальність: Комп'ютерні системи та технології

СпеціальністьФізика та астрономія
(спеціалізація - «КОМП’ЮТЕРНА ФІЗИКА», спеціалізація - «ФІЗИКА
КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ»
)

Спеціальність: Середня освіта
(спеціалізація - ФІЗИКА)

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (спеціалізація – приладна фізика; спеціалізація – медична фізика)

Відділ «Електроніки, електротехніки, напівпровідникового та наноматеріалознавства»

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Спеціальність:  Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація: Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Кафедра електроніки і

енергетики

Спеціальність: Електроніка

Спеціалізація:

Електронні прилади та пристрої.

Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізації:

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії; 

Світлотехніка і джерела світла.

Відділ «Комп’ютерних технологій»

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Спеціальність: Комп’ютерні науки та інформаційні технології

(Спеціалізація - Алгоритмічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем)

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Спеціальність: Комп’ютерна інженерія 

(Спеціальність: Комп’ютерні системи та мережі)

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Спеціальність: Інженерія програмного забезпеченя

(Спеціальність: Програмне забезпечення систем)

Кафедра комп'ютерних наук

Спеціальність: Комп'ютерні науки

(Спеціалізація – Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах).

Ми чекаємо на талановитих абітурієнтів, для яких будуть створені всі умови

для отримання освіти високого рівня, що у подальшому дозволить

випускникам інституту успішно конкурувати на ринку праці як в Україні, так і за кордоном!

  

Чекаємо  Вас  за  адресою: 

м.Чернівці,  вул. Сторожинецька 101, 9  корпус  університету

Сайт інституту: http://ptcsi.chnu.edu.ua/

Телефон: (0372) 54-71-73 (дирекція ІФТКН)


Вступ на навчання за ОПП бакалавра на основі атестата про повну загальну середню освіту

Вступ на навчання за ОПП бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста

Вступ на навчання за ОПП спеціаліста та магістра