Абітурієнту

Обирайте спеціальність

Запрошуємо Вас навчатися на кафедрі фізики напівпровідників і наноструктур Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету. Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю  “153 Мікро- та наносистемна техніка”.

Мікро- та наносистемна техніка – це сучасний революційний напрямок розвитку фізики і технології наноструктур,  електроніки з субмікронними – та нанорозмірами елементів, це – база, “серце” сучасної комп’ютерної, аудіо-, відео-, транспортної, діагностичної електронної техніки. Напівпровідникова мікро- та наноелектроніка сьогодні визначає науково-технічний прогрес в радіоелектроніці, обчислювальній техніці, медицині, побуті, екології, обороні і багатьох інших галузях.

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур ЧНУ надає Вам можливість стати висококваліфікованими спеціалістами зі спеціальності “Мікро- та наносистемна техніка”, та працюватиу найбільш перспективних і потрібних областях науки і техніки. Ви знайдете застосування своїм знанням при розробці, виробництві і експлуатації інтелектуальних напівпровідникових приладів і інтегральних мікросхем, перетворювачів сонячної енергії, різноманітних  напівпровідникових пристроїв, які застосовується у повсякденному житті в автомобілях, мобільному зв’язку, в сенсорній техніці, біомедичних приладах, а також контролюють технологічні процеси та керують виробничими лініями і  цехами.  Випускники кафедри на даний час працюють на багатьох  підприємствах, фірмах електронної промисловості і в наукових установах як в Україні, так і за кордоном – у Німеччині, Ізраїлі, Австралії, США.

На базі таких сучасних дисциплін, як квантова механіка і фізика напівпровідників, мікро- та наноелектроніка, субмікронна технологія, квантова- і оптоелектроніка студенти отримують знання для розуміння фізичних закономірностей і процесів в твердих тілах, які є основою розробки мікро- та наноелектронних приладів.  Випускники кафедри отримують фундаментальну підготовку з основ радіотехніки, аналогової і цифрової схемотехніки, програмування і застосування комп’ютерних систем, напівпровідникових приладів і проектування інтегральних мікросхем, використання їх в радіоелектронній апаратурі і в автоматизації процесів.

Кафедра спеціалізує своїх випускників в напрямку застосування комп’ютерів для проектування, моделювання і конструювання інтегральних схем і напівпровідникових приладів. Випускники отримують у спеціалізованих комп’ютерних класах широку підготовку з обчислювальної техніки і освоєння сучасних програмних пакетів проектування і конструювання, таких як MicroCAP, PCAD, MathCAD, AutoCAD та ін.

В процесі навчання студенти набувають навиків практичного використання приладів аналогової і цифрової обробки інформації, знайомляться з архітектурою, можливостями і системою команд комп’ютерів, мікропроцесорів і мікропроцесорних великих інтегральних схем. Забезпечення учбового процесу проводиться в численних лабораторіях. Кафедра систематично взаємодіє з електронними підприємствами в Чернівцях і в багатьох містах України.

Наші випускники легко адаптуються на підприємствах і фірмах різного профілю, які зайняті розробкою, застосуванням і випуском науковоємних виробів і технологій. Маючи універсальну підготовку  з електронної і комп’ютерної техніки, випускники без проблем освоюють багато суміжних спеціальностей, а знання зарубіжних аналогів виробів мікро- та наноелектроніки дозволяє їм працювати в сумісних комерційних і зарубіжних підприємствах.

Спеціаліст в області мікро- та наносистемної техніки – це високооплачувана і перспективна робота з гарантією трудовлаштування. Мікро- і наноелектронні технології і системи – ключові слова в лексиконі майбутнього.

Інтерес до дипломованих спеціалістів, які володіють знаннями з розробки, виробництва і експлуатації надмініатюрних напівпровідникових приладів і надвеликих інтегральних мікросхем у світі постійно зростає.

Мікро- та наносистемна техніка – це сукупність методів моделювання, проектування і конструювання приладів з широким використанням квантово-розмірних, ефектів і процесів, що проявляються в об’єктах з характеристичними розмірами елементів в декілька нанометрів. Мікро- та наносистемна техніка – це революційний напрямок розвитку електроніки, який є базою сучасної комп’ютерної, аудіо-, відео-, транспортної, діагностичної електронної техніки. Напівпровідникова мікро- та наноелектроніка сьогодні визначає науково-технічний прогрес в обчислювальній техніці, радіоелектроніці, медицині, побуті, екології, обороні і багатьох інших галузях. Попит на фахівців цієї спеціальності – один з найбільших в Україні та світі.

 Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур проводить підготовку за державним замовленням магістрів та бакалаврів зі спеціальності 153 “Мікро- та наносистемна техніка” за денною та заочною формами навчання. Обравши спеціальність “Мікро- та наносистемна техніка” студенти отримують необхідні знання і будуть:

 • мати сучасні наукові уявлення про теоретичні аспекти фізичних процесів і явищ, на яких ґрунтується функціонування електронних пристроїв, мiкро- та наносистем;
 • вміти застосовувати спеціальні програмні засоби для розрахунків параметрів, характеристик та моделювання виробів мікро- та наносистемної техніки, а також для програмування елементів мікропроцесорної техніки;
 • знати фундаментальні принципи побудови та функціонування складної мікро- та наносистемної техніки, компонентів, приладів та пристроїв різноманітного призначення;
 • знати основні технологічні процеси виготовлення елементів мікро- та наносистемної техніки, принципи їх дії та способи використання;
 • вміти конструювати, виготовляти та випробовувати вироби мікро- та наносистемної техніки; розробляти новітні та використовувати існуючі технології, матеріали та прилади мікро- та наносистемної техніки;
 • вміти вимірювати та моделювати характеристики матеріалів, приладів, пристроїв і систем різноманітного призначення.

Випускники спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» отримують всі необхідні знання з проектування, програмування та конструювання в мікро- і наноелектроніці. Вони є спеціалістами широкого профілю, які можуть на сучасному рівні вирішувати задачі, пов’язані з розробкою та експлуатацією приладів електронної техніки на підприємствах електронної промисловості, в діагностичних центрах, в науково-дослідних інститутах та навчальних закладах.

Фахівці зі спеціальності “Мікро- та наносистемна техніка” можуть працювати

 • інженерами-дослідниками;
 • інженерами-операторами по обробці та аналізу фізичної та біологічної інформації;
 • інженерами-технологами на підприємствах електронної промисловості;
 • інженерами з впровадження нової техніки і технологій;
 • інженерами-конструкторами в установах, робота яких пов’язана зі створенням та модернізацією електронного та комп’ютерного обладнання;
 • викладачами вищого навчального закладу та науковими співробітниками.

Крім підготовки фахівців з галузі знань 15 ”Автоматизація та приладобудування”  спеціальності 153 “Мікро- та наносистемна техніка” (бакалавр, магістр) на кафедрі фізики напівпровідників і наноструктур проводиться підготовка фахівців з галузі знань 0508 “Електроніка” напряму підготовки 6.050801 “Мікро- та наноелектроніка” (бакалавр).

 

СТУДЕНТИ КАФЕДРИ ПІДНІМАЮТЬСЯ НА ОДНУ З НАЙВИЩИХ ВЕРШИН КАРПАТ – ПІП ІВАН

СТУДЕНТИ КАФЕДРИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАВ. КАФЕДРИ СТРЕБЕЖЕВА В.М. ВСТАНОВЛЮВАЛИ ПРАПОР УКРАЇНИ НА ВЕРШИНАХ КАВКАЗУ ЩЕ ЗА ЧАСІВ СРСР