Загальна інформація

Кафедра інформаційних технологій та комп’ютерної фізики
запрошує на навчання!

  Кафедра інформаційних технологій та комп’ютерної фізики – одна з провідних кафедр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Заснована кафедра в 1949 р. Завідувачами кафедри були Євген Бушуєв (1949 – 1954р.р.), Григорій Кушта (1954 – 1972р.р.), Ілля Михайлюк (1972 – 1978 р.р.), Віктор Михальченко (1978 – 1988р.р.), Микола Раранський (з 1988 – 2013рр.), Ігор Фодчук (2013-2015), Маряна Борча (2015 р. і до цього часу).

  Перша назва кафедри – кафедра рентгено-структурного аналізу. У 1954 р. кафедру перейменовано на кафедру рентгенометалофізики. Наукові дослідження кафедри були зосереджені на вивченні динаміки кристалічної гратки з урахуванням ангармонічних ефектів. У 1965–1968 рр. успішно захистили кандидатські дисертації Віктор Михальченко, Ілля Михайлюк, Рибайло О.Й, Борис Стронгін. Ідеї та методи, розроблені на кафедрі, отримали подальший розвиток у кандидатських Валентини Вальчиковської, Євгена Гешка, Богдана Шарлая, Валентина Лотоцького, Зіновія Цалого, Віталія Балазюка та інших. З наукової тематики кафедри в 1968–1972 рр. захищені дві докторські дисертації (Григорій Кушта, Валентин Псарьов).

  У 1968 р. кафедру перейменовано на кафедру фізики твердого тіла. У цей період почалися інтенсивні дослідження динамічного розсіяння Х-променів реальними кристалами. Маятникові осциляції електромагнітних хвиль у досконалих монокристалах Si та Ge у двохвильовому наближенні були отримані у 1967 році Миколою Раранським, а згодом (1972 р.) і багатохвильові маятникові осциляції (Станіслав Кшевецький, Ілля Михайлюк, Микола Раранський). Теоретичні дослідження ефектів, що виникають в ідеальних кристалах у випадку багатохвильової дифракції знайшли своє відображення у кандидатських дисертаціях Марії Кшевецької, Михайла Остаповича, Василя Козьмика, Василя Федорука.

  Віктором Михальченко докторська дисертація захищена у 1976 р. За його наукового керівництва дослідження ангармонічних ефектів у кристалах і динаміки кристалічної гратки були відображені у кандидатських дисертаціях Євгена Гешка, Богдана Шарлая, Валентина Лотоцького, Віталія Балазюка, та ін. В той самий час на кафедрі за ініціативи доцента Бориса Стронгіна створено лабораторію релаксаційних явищ, де проводилися дослідження процесів внутрішнього тертя в кристалах та кристалічних системах. За його наукового керівництва успішно захищено сім кандидатських дисертацій (Петро Зузяк, Петро Яковишин, Ігор Варвус, Алла Олійнич, та ін.).

  Роман Венгренович захистив докторську у 1985 р, наукова тематика якої присвячена формуванню і стабільності структури термодинамічно нерівноважних сплавів і систем з метастабільними й тонкодиспергованими фазами. З цієї наукової тематики на кафедрі кандидатські дисертації захистили Іван Лопатнюк, Богдан Горічок, Мирослав Стасик.

  Докторська дисертація Миколи Раранського (захищена у 1987 р.) присвячена експериментальним і теоретичним дослідженням інтерференційних ефектів при дво- і багатохвильовому розсіянні Х-променів у реальних кристалах. Наукові дослідження з цієї тематики продовжені у кандидатських дисертаціях Дроздовського В.Б., Володимира Шафранюка, Ігора Фодчука, Ярослава Струка. У цей час на кафедрі активно розвивається новий науковий напрямок – динамічне розсіяння Х-променів та Х-променева інтерферометрія.

  Станіслав Кшевецький у 1989 р. захистив докторську дисертацію, присвячену багатохвильовій рентгенівській дифрактометрії. Ці дослідження продовжені у кандидатських дисертаціях Галини Лескової, Сергія Шелудько, Юрія Стецко, Ігора Крицуна.

  З 1986 р. на кафедрі велися експериментальні та теоретичні дослідження рентгеноакустичної взаємодії в реальних кристалах. З даної наукової тематики захищені кандидатські дисертації Віктором Сергеєвим, Сергієм Новіковим, Олександром Гімчинським, Олегом Коров’янком, Петром Мармусом, Тарасом Гуцуляком, Дмитром Федорцовим, Василем Гевиком.

  Ігорем Фодчуком докторська дисертація захищена у 1994 році, яка присвячена теоретичним та експериментальним дослідженням особливостей формування Х-променевих зображень деформаційних полів дефектів в умовах рентгеноакустичної взаємодії в кристалах та розробці нових топографічних, дифрактометричних та інтерферометричних методів визначення структурних змін у кристалах та в тонких приповерхневих шарах кристалів, що зазнали впливу різних зовнішніх чинників.

  За досягнуті успіхи у досліджені рентгеноакустичних ефектів у реальних кристалах у 1994 р. Миколі Раранському та Ігору Фодчуку за працю “Рентгено-, оптико-, акустичні явища в реальних кристалах при комбінованому впливі різних фізичних полів” присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

  Основні наукові дослідження на кафедрі успішно виконувались в рамках різних наукових проектів та програм, які підтримувались як урядом України, так і міжнародними грантами. На кафедрі активно розробляються і впроваджуються нові експериментальні та теоретичні методи діагностики стану поверхні, структурних змін у надтонких приповерхневих шарах кристалів і на границях розділу багатошарових нанорозмірних структур. При цьому широко використовуються сучасні методи комп’ютерної обробки експериментальних результатів та чисельного моделювання процесів дво- та багатохвильового динамічного розсіяння Х-променів реальними кристалами, а також засоби штучного інтелекту та нейронних мереж.

Основні напрямки наукових досліджень
кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики
Колектив кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики

  З даної наукової тематики захищено ряд кандидатських дисертацій (Мар’яна Борча, Андрій Євдокименко, Любомир Гультай, Оксана Ткач, Сергій Баловсяк, Ольга Кройтор, Іван Литвинчук, Сергій Бобровник, Олег Кшевецький, Руслан Заплітний, Володимир Довганюк, Богдан Гуцуляк, Тарас Каземірський, Ярослав Гарабажів, Тарас Литвинчук, Ігор Фесів, Андрій Струк, Іван Гуцуляк), а також докторські дисертації Сергієм Новіковим (2011 р.) та Мар’яною Борчею (2013 р.) (науковий консультант – проф. Ігор Фодчук).

  На кафедрі успішно впроваджуються цифрові технології, розвиваються методи діагностики структурних порушень різних об’єктів з використанням нейронних мереж та штучного інтелекту. Результати таких досліджень відображені у докторській дисертації Сергія Баловсяка, яка захищена у 2019 р. (науковий консультант – проф. Ігор Фодчук).

  У 2018 р. кафедра перейменована на кафедру інформаційних технологій та комп’ютерної фізики.

  На кафедрі плідно працює аспірантура за спеціальністю «Фізика та астрономія». На даний час над своїми науковими роботами працюють семеро аспірантів (спеціалізація – Фізика твердого тіла).

  Наукове співробітництво кафедра активно підтримує з багатьма вузами та науковими закладами України, а також науковими центрами Англії, Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії, Польщі, Чехії, США. Австрії та Канади.

  Кафедра інформаційних технологій та комп’ютерної фізики готує бакалаврів та магістрів із спеціальностей “фізика та астрономія” (спеціалізація – комп’ютерна фізика) та «середня освіта, фізика». З 2017 р. ведеться підготовка бакалаврів зі спеціальності «інформаційні системи та технології».

  За період існування кафедри підготовлено понад 1200 спеціалістів, опубліковано 11 монографій, 25 навчально-методичних посібників, понад 700 статей, 850 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, захищено 11 докторських дисертацій і понад 100 кандидатських дисертацій.

  Зараз на кафедрі освітню діяльність та наукову роботу ведуть 3 професори, 5 докторів та 10 кандидатів наук.