Про кафедру

„Прикладна фізика” як спеціальність вищої освіти є системою навчальних, науково-дослідних і виховних заходів, спрямованих на формування спеціалістів – фізиків для проведення досліджень, розробок, що мають метою розв’язання актуальних прикладних проблем фізики виробничих процесів, фізики приладів елементів і систем, створення нових матеріалів і техніки для оборони, промисловості, сільського господарства, енергетики, транспорту і телекомунікацій.

Окрім ґрунтовних знань з фізики ця спеціальність надає молодим спеціалістам знання та сприяє формуванню навичок по створенню фізичної апаратури, обладнання та технологій, принцип роботи яких та конструкції ґрунтуються на новітніх досягненнях фізики. З 1999 року, за клопотанням президента НАН України Б. Є. Патона підготовка спеціалістів з прикладної фізики ведеться у Чернівецькому національному університеті за спеціалізацією „Фізичні основи енергетики” термоелектричного профілю.

Потреба в таких спеціалістах зумовлена необхідністю кадрового забезпечення і розвитку в Україні загалом і в регіоні зокрема фізичних досліджень і науково-технічних розробок з термоелектрики. Термоелектрика – це прогресуючий, пріоритетний науково-технічний напрямок, в основі якого лежать дослідження явищ термоелектричного перетворення енергії та їх використання для створення джерел електричної енергії, приладів охолодження та вимірювальної техніки.

У регіоні діє всесвітньо відома школа з термоелектрики, заснована академіком НАН України Л. І. Анатичуком. Школа почала формуватися ще в 60- х роках ХХ сторіччя у Чернівецькому державному університеті. Істотний розвиток школа отримала у 70-х роках завдяки утворенню кафедри термоелектрики та проблемної лабораторії, де було закладено фундамент новітньої теорії термоелектрики, заснованої на законі термоелектричної індукції струмів, який уперше був сформульований у докторській дисертації Л. І. Анатичука. Такий підхід дав можливість винайти новий клас термоелементів, запатентованих у провідних країнах світу, знайти важливі шляхи практичних застосувань. Для їх реалізації у 1980 р. у Чернівцях відкрито СКТБ «Фонон» з дослідним виробництвом. Цим було завершено створення науково-навчально-виробничого комплексу з термоелектрики. Діяльність комплексу забезпечила широке впровадження термоелектрики в оборонну та космічну техніку, електроніку, метрологію, приладобудування, енергетику, медицину, побутову техніку та інше. Енергійно розвивалися й наукові дослідження.

Зважаючи на ці досягнення, у 1990 р. на базі СКТБ «Фонон» та проблемної лабораторії було створено Інститут термоелектрики НАН та МОН України. Інститут веде комплексні фундаментальні та прикладні дослідження з фізики термоелектрики, термоелектричного матеріалознавства, технології термоелектричних матеріалів та приладів, комп’ютерних технологій, проектування та виготовлення термоелектричної апаратури. Створено біля 400 виробів різного призначення.

В Інституті термоелектрики виховано та працюють біля 50 докторів і кандидатів наук; школа з термоелектрики поповнюється молоддю; діє спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій; видається фаховий міжнародний журнал «Термоелектрики», що входить у науковометричну базу даних Scopus.

За ініціативою Інституту у 1994 р. відкрито міжнародну термоелектричну академію (МТА), яку зареєстровано в Мінюсті України. До складу академії увійшли провідні вчені світу. Цим на міжнародному рівні було закріплено пріоритети вітчизняної науки з термоелектрики, кафедри термоелектрики та Інституту термоелектрики.

Анатичук Лук’ян Іванович – завідувач кафедри термоелектрики, директор Інституту термоелектрики НАН та МОН України від їх заснування, Президент Міжнародної термоелектричної академії, член Міжнародного товариства термоелектриків та японського товариства з функціонально-градієнтних матеріалів, почесний академік Міжнародної академії холоду. Під його науковим керівництвом на основі узагальнень рівнянь Максвелла створено новітню теорію термоелектрики, знайдено нові напрямки її розвитку та практичних застосувань; створено теорію надійності та інформаційно-енергетичну теорію термоелектричних приладів; розроблене новітнє термоелектричне матеріалознавство, комп’ютерне проектування термоелектричних матеріалів, приладів і систем, технологію виготовлення високоякісної термоелектричної апаратури.

Виконуючи рішення № 5-13/154 Колегії МОНУ та Президії НАНУ від 31.07.02 р. про інтеграцію освіти і науки в Україні, кафедра термоелектрики тісно співпрацює з Інститутом термоелектрики у підготовці кадрів і проведенні наукових досліджень. Провідні спеціалісти Інституту термоелектрики залучені до читання лекцій, проведення практичних і лабораторних робіт, керування курсовими і кваліфікаційними роботами на кафедрі термоелектрики. Інститут термоелектрики для забезпечення навчального процесу виділяє приміщення для читання лекцій, спецлабораторії та спеціалістів для їх обслуговування, ресурси для проведення лабораторних робіт, наочні матеріали та мультимедійні комп’ютерні системи. Загальна площа виділених приміщень складає більше 200 м2. Інститут термоелектрики є базою всіх видів практики студентів спеціальності „„Прикладна фізика та наноматеріали” ЧНУ. Інститут термоелектрики надає студентам і науковцям ЧНУ право безкоштовно користуватися фондами спеціалізованої бібліотеки Інституту термоелектрики ім. А.Г. Самойловича, яка містить понад 20000 патентів і 10000 томів спеціалізованої літератури з термоелектрики. Студенти цієї спеціальності залучені до роботи в Інститут термоелектрики на посадах лаборантів і техніків.

Випускники кафедри термоелектрики забезпечені роботою в Інституті термоелектрики, який щорічно готовий приймати не менше 20 випускників кафедри. Для цього між Інститутом термоелектрики і студентами спеціальності „Прикладна фізика” укладаються прямі контракти про роботу в Інституті термоелектрики під час навчання та працевлаштування після закінчення університету.

На кафедрі функціонує тільки стаціонарне відділення. За державним замовленням на перший курс зараховується 25-30 студентів. На кафедрі діє аспірантура та докторантура.

На кафедрі виконується науково-дослідна робота “Підвищення ефективності термоелектричних матеріалів, перетворювачів енергії та приладів на їх основі (2016-2020 рр.)”.

У 2015 році на кафедрі термоелектрики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича відкрита нова спеціальність «Медична фізика». Назва кафедри з «Кафедра термоелектрики» змінена на «Кафедра термоелектрики та медичної фізики».

Кафедра плідно співпрацює з багатьма вітчизняними та закордонними науковими установами. Наукові досягнення співробітників кафедри термоелектрики постійно впроваджуються в навчальний процес. Це відображено в програмах спецкурсів: „Фізичні основи перетворення енергії”, „Фізико-хімічні технології перетворення енергії”, „Комп`ютерне проектування перетворювачів енергії”, „Прикладне матеріалознавство”, „Прикладна електрофізика”, „Мікроскопічна теорія явищ перетворення енергії”, „Термоелектричне матеріалознавство”, „Комп’ютерне проектування теплових насосів”, Комп”ютерне проектування енергетичних систем”, „Комп’ютерне проектування інформаційних систем”, „Фізична електроніка, в т.ч. квантова” та інших.