Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Перелік напрямків

Наукова робота в Інституті проводиться за такими науковими напрямками:


Відділ "Інфокомунікацій та інженерії"

Кафедра кореляційної оптики

 1. Розробка методів корелометрії оптичних полів;
 2. Сингулярна оптика;
 3. Голографічні методи в оптиці та обробці інформації.

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи

 1. Лазерна поляриметрія та спектрофотометрія біотканин;
 2. Оптика та спектроскопія розсіюючих об'єктів;
 3. Спектрополяриметрія оптично неоднорідних структур;
 4. Оптичні властивості кристалічних структур та конденсованих середовищ.

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

 1. Дослідження систем зв’язку з використанням детермінованого хаосу;
 2. Розробка приладів радіоспектроскопічних методів дослідження;
 3. Дослідження фізичних процесів у твердих тілах методом ядерного квадрупольного резонансу.

Відділ "Фізики"

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

 1. Формування та стабільність структури в термодинамічно нерівноважних твердотільних системах;
 2. Спектри плоских шаруватих напівпровідникових структур;
 3. Моделювання біомеханічних систем;
 4. Кінетика нерівноважних фазових переходів.

Кафедра теоретичної фізики

 1. Дослідження фізичних властивостей напівпровідникових наногетеросистем різної симетрії;
 2. Рух і випромінювання заряджених частинок у вакуумі та в середовищі в електромагнітних полях;
 3. Структура, властивості та стійкість іонних міцел поверхнево-активних речовин і малих систем;
 4. Явища переносу, властивості шаруватих, низькорозмірних напівпровідникових і конденсованих середовищ. Колективні процеси в малих системах і властивості дефектів. Наногетеросистеми.

Кафедра фізики твердого тіла
Загальний науковий напрямок - динаміка кристалічної ґратки, фізико-механічні властивості та механізми дефектоутворення в полікристалах, монокристалах і надґраткових структурах, який можна підрозділити:

 1. розробка нових і вдосконалення існуючих методик та підходів, а також алгоритмів та програмного забезпечення для аналізу картин дифракції електронів на відбивання та даних високороздільної Х-променевої дифрактометрії з метою підвищення можливостей діагностики нанорозмірних структурних порушень, характеристик дефектів, розподілу макро- і мікродеформацій у кристалічних об’єктах та на границях розділу багатошарових нанорозмірних систем;
 2. розробка й удосконалення ультразвукових імпульсних та інфразвукових установок і методик дослідження пружних та непружних характеристик у матеріалах з різним типом хімічного зв’язку для підвищення точності й експресності їх вимірювання та вивчення мікромеханізмів еволюції дефектної системи кристалів під час (in situ) та після дії зовнішніх силових полів; процесів самоорганізації дефектів у сильно нерівноважних структурах; особливостей протікання процесів мікродеформації на різних мезоскопічних рівнях тощо.

Кафедра термоелектрики

 1. Дослідження та розробка термоелектричних матеріалів і приладів на їх основі;
 2. Розробка та впровадження термоелектричних ресурсозберігаючих і відновлювальних джерел теплової й електричної енергії.

Кафедра оптоелектроніки

 1. Електричні, фотоелектричні та люмінесцентні процеси в бар‘єрних напівпровідникових структурах;
 2. Напівпровідникові сонячні елементи на основі телуриду кадмію;
 3. Напівпровідникові детектори Х- і g-випромінювання на основі II-VI напівпровідників;
 4. Генераційно-рекомбінаційні процеси, фізика і хімія точкових дефектів, ізовалентно-леговані напівпровідники, процеси самоорганізації та квантово-розмірні ефекти.

Відділ «Електроніки, електротехніки, напівпровідникового та наноматеріалознавства»

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

 1. Технологія напівпровідникових кристалів, наноструктур і створення  на їх основі оптичних, фотоприймальних приладів та пристроїв інфрачервоної техніки, β-, Х-, γ-, нейтронного випромінювання, фотоелектронних перетворювачів сонячної енергії, сенсорної техніки екологічного моніторингу в навколишньому  середовищі та у видобувних шахтах;
 2. Розроблення фізичних технологічних методів вирощування напівпровідникових тонких плівок та низьковимірних квантових структур типу окремих квантових ям, багатошарових 2D-структур (надгратки) та 0D-структур (квантових точок);
 3. Розроблення хімічних технологічних методик вирощування напівпровідникових нанокристалів та наночастинок, диспергованих у різні діелектричні матриці;
 4. Розроблення технології вирощування об’ємних кристалів, тонких шарів та низьковимірних структур на основі  напівмагнітних напівпровідників типу А2В6:Ме та АII1-хМехВVI (де Ме – 3d-перехідні або 4f-рідкісноземельні елементи;
 5. Структурні й морфологічні дослідження вирощених об’ємних напівпровідникових кристалів, тонких плівок і наноструктур. Дослідження кінетичних, магнітних, фотоелектричних, оптичних та магнітооптичних властивостей одержаних кристалів, плівок, наноструктур;
 6. Розроблення нових принципів маніпулювання електронними спінами в об’ємних кристалах та наноструктурах на основі напівмагнітних напівпровідників;
 7. Створення лабораторних макетів оптоелектронних і спінтронних пристроїв типу електронно-оптичних, інтегрально-оптичних сенсорів, волоконно-оптичних магнітних сенсорів, біосенсорів, спінових фільтрів, магнітопольових транзисторів.

Кафедра електроніки і енергетики

 1. Кристали та тонкі плівки звичайних і напівмагнітних халькогенідних напівпровідників та оксидів металів: технологія одержання, магнітні, кінетичні, оптичні та фотоелектричні властивості, створення на їх основі приладів електроніки, спінтроніки, сонячної енергетики і світловипромінюючих структур.

Відділ "Комп’ютерних технологій"

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

 1. Програмна інженерія і теорія програмування;
 2. Комп’ютерні системи і компоненти;
 3. Прогресивні інформаційні технології та їх застосування.

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

 1. Моделювання динамічних процесів зі зміною вимірності фазового простору.

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

 1. Криптографія на основі клітинних автоматів;
 2. Розробка програмного забезпечення для наукових досліджень;
 3. Дослідження статистичних характеристик складних мереж.

Кафедра комп’ютерних наук

 1. Інтелектуальний аналіз даних;
 2. Штучні нейронні мережі;
 3. Розробка програмного забезпечення для наукових досліджень;
 4. Методологія створення автомотизованих систем екологічного моніторингу;
 5. Лазерна поляриметрія та інтерферометрія.