Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

НА ШЛЯХУ ДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Нещодавно Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №912 від 22.10.17 стосовно надання закладу вищої освіти національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу.

Порівняльний аналіз сукупності об’єктивних (п.3), порівняльних (п.4) і преміальних (п.5) критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти виявив вагому роль наукових показників. У блоці порівняльних критеріїв наявні вісім таких показників (п.п. 1, 5, 8-13) з тринадцяти.

Зокрема:

П. 4.1. Кількість працівників, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора; науковий ступінь та/або вчене звання.

П. 4.5. Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах.

П. 4.8. Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи, приведене до кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього закладу;

П. 4.9. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників.

П. 4.10. Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН;

П. 4.11. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників;

П. 4.12. Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та науковими працівниками, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників:

П. 4.13. Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників.

Слід зазначити, що досягнення якісного рівня відповідності зазначеним критеріям потребує колосальних зусиль і значного часу. Хочу відмітити, що міцним лідером в цій діяльності нашого університету є науково-педагогічний колектив Інституту фізико-технічних і комп’ютерних наук (ІФТКН) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тут стратегічно і планомірно здійснюється синтез наукової та педагогічної діяльності. При цьому в якості кінцевої мети ставиться “висока планка” – відповідності не тільки національним, але й сучасним міжнародним вимогам. Завдяки цьому рівень фінансування бюджетної наукової діяльності ІФТКН в рамках університету досяг рекордного рівня 8,7 млн грн. Регулярно відбуваються вагомі міжнародно-визнані і широко оцінені світовою науковою спільнотою наукові форуми (13 конференцій “Кореляційна оптика” на протязі 1993 – 2017 р.р.). За результатами конференцій видано об’ємні збірники наукових праць, які вперше в історії нашого університету включено до бази даних SCOPUS (таблиця 1).

Таблиця 1

Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science.

Назва, видавництво

Рік, том

Кількість публікацій

1.

Proceeding SPIE, SPIE

1993, т. 2108

87

2.

Proceeding SPIE, SPIE

1995, т. 2647

71

3.

Proceeding SPIE, SPIE

1997, т. 3317

59

4.

Proceeding SPIE, SPIE

1999, т. 3904

85

5.

Proceeding SPIE, SPIE

2001, т. 4607

68

6.

Proceeding SPIE, SPIE

2003, т. 5477

67

7.

Proceeding SPIE, SPIE

2005, т. 6254

67

8.

Proceeding SPIE, SPIE

2007, т. 7008

84

9.

Proceeding SPIE, SPIE

2009, т. 7388

58

10.

Proceeding SPIE, SPIE

2011, т. 8338

74

11.

Proceeding SPIE, SPIE

2013, т. 9066

74

12.

Proceeding SPIE, SPIE

2015, т. 9809

48

13.

Proceeding SPIE, SPIE

2017, т. 10612

62

14.

Optical Engineering, Optics in Ukraine, SPIE

1995, т.34

43

15.

Advances in Optical Technologies, Special Issue,  Hindawi

2010, т. 2010

12

16.

Applied Optics, Special Issue, OSA

2012, т. 51

10

17.

Applied Optics, Special Issue , OSA

2014, т. 53

16

18.

Applied Optics, Special Issue , OSA

2016, т. 55

14

Результати такої діяльності науково-викладацького колективу ІФТКН лягають в основу сучасних лекційних курсів, лабораторних практикумів, магістерських програм.

Відрадним фактом є динаміка розвитку показників міжнародного цитування, а відповідно й визнання наукового рівня. Ще 5-7 років назад кількість викладачів університету, що мали певний індекс Гірша, можна було перелічити на пальцях однієї руки. Тепер їхня кількість в рамках ІФТКН стала вирішальною в масштабах університету – таблиця 2.

Таблиця 2

Показники науково-метричної бази ( індекс Гірша) співробітників інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук як внесоку науково-метричний рівень університету

ПІБ

 

Scopus

Scholar

1.

Ангельський О.В.

Angelsky O

40

49

2. 

Ушенко О.Г.

Ushenko A

32

38

3. 

Ушенко Ю.О.

Ushenko Y

22

28

4. 

Максимяк П.П.

Maksimyak P

16

19

5. 

Зенкова К.Ю.

Zenkova C

16

19

6. 

Бурковець Д.М.

Burkovets D

16

16

7. 

Брус В.В.

Brus V

15

18

8. 

Склярчук В.М.

Sklyarchuk V

14

16

9. 

Єрмоленко С.Б.

Yermolenko S

13

15

10. 

Мар’янчук П.Д.

Maryanchuk P

13

15

11. 

Дуболазов О.В.

Dubolazov A

13

17

12. 

Полянський П.В.

Polyanskii P

12

16

13. 

Мохунь І.І.

Mokhun I

12

14

14. 

Горський М.П.

Gorsky M

12

12

15. 

Хомяк В.В.

Khomyak V

11

11

16. 

Гудима Ю.В.

Gudyma Y

11

11

17. 

Ілащук М.І.

Ilashchuk M

10

11

18. 

Томка Ю.Я.

TomkaYu

10

13

19. 

Максимяк А.П.

Maksimyak A

9

9

20. 

Ткач М.В.

Tkach M

9

11

21. 

Маслянчук О.Л.

Maslyanchuk O

9

12

22. 

Ушенко В.О.

Ushenko V

8

12

23. 

Анатичук Л.І.

Anatychuk L

7

17

24. 

Парфенюк О.А.

Parfenyuk O

7

10

25. 

Головацький В.А.

Holovatsky A

7

12

26. 

Махній В.П.

Mahniy V

7

8

27. 

Венгренович Р.Д.

Vengrenovich R

7

13

28. 

Архелюк О.Д.

Arkhelyuk A

6

7

29. 

Фодчук І.М.

Fodchuk I

6

9

30. 

Солован М.Н.

Solovan M

6

9

31. 

Войцехівська О.М.

Voitsekhivska O

6

10

32. 

Фельде Х.В.

FeldeCh

6

9

33. 

Сеті Ю.О.

SetiJu

6

10

34. 

Дейбук В.Г.

Deibuk V

5

7

35. 

Максимяк О.П.

Maksimyak O

5

5

36. 

Гавриляк М.С.

Gavrylyak M

5

5

37. 

Майструк Е.В.

Maystruk E

5

8

38. 

Грушка О.Г.

Grushka O

5

6

39. 

Солтис І.В.

Soltys I

5

5

40. 

Крамар В.М.

Kramar V

4

6

41. 

Білійчук С.В.

Bilichuk S

4

4

42. 

Чупира С.М.

Chupyra S

4

5

43. 

Орлецький І.Г.

Orletsky I

4

5

44. 

Ковалюк Т.Т.

Kovalyuk T

3

6

45. 

Саміла А.П.

Samila A

3

3

 

Ушенко О. Г., Дуболазов О. В.