Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

Історія кафедри

Основний науковий напрямок кафедри фізики напівпровідників і наноструктур – розробка фізичних і технологічних основ дослідження електронних властивостей епітаксійних шарів, наноструктур і наноматеріалів, тонких плівок, плівкових мультишарів та гетеропереходів, високодосконалих напівпровідникових монокристалів. Історично кафедра мала різні назви, в яких фактично відображено процес переходу від дослідження і виготовлення елементів електроніки з мікронними розмірами до нанорозмірних елементів з квантовими ефектами.  

У 1968 році в Чернівецькому університеті була створена кафедра напівпровідникової мікроелектроніки, яку очолив доцент Коцюмаха Павло Ананійович, а з 1971 р. до 2004 р. кафедрою керував професор, Заслужений діяч науки і техніки України  Раренко Іларій Михайлович. В цей час у роботі кафедри вдало поєднуються наукові фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження з впровадженням результатів у промисловість. Проведено численні дослідження по створенню принципово нової високорадіаційно-стійкої активної мікроелектроніки; фотоелектронних перетворювачів сонячної енергії з підвищеним коефіцієнтом корисної дії; цілого ряду приладів нової сенсорної техніки для екологічного моніторингу, пожежної техніки і техніки безпеки, включаючи побутові газосигналізатори; прилади інтегральної мікрооптичної та інфрачервоної техніки для авіаційної, суднобудівної, ракетної та спецтехніки. На основі нових критичних технологій напівпровідникових кристалів, гетероструктур та приладів із новими параметрами при польовій та лазерній активації технологічних процесів, проведено розробку високоефективних приладів мікрофотоелектроніки, інфрачервоної техніки, інтегральної та планарної оптики, сонячних фотоелектронних перетворювачів (І.М. Раренко, Б.М. Грицюк, Є.М. Косенков, Я. І. Кушнір, А.А. Ащеулов, С.М. Куліковська, Р.І. Плашенков, Горбатюк І.М., Захарук З.І., О.Р. Шеляг, та ін.). Успішно розвивається новий науково-технічний напрямок – створення фізичних основ екстремальних та польових технологій напівпровідників. Кафедра відома своїми тісними зв’язками з підприємствами та науково-дослідними установами України, країн СНД, США, Франції, Китаю та впровадженням розробок у серійне виробництво. Наукова продукція кафедри складає понад 900 друкованих праць і 58 свідоцтв на винаходи. На різних виставках кафедрою отримано дипломи всіх ступенів, 5 золотих, 12 срібних і 23 бронзових медалей. 6 працівників кафедри є лауреатами Державних та іменних премій (І.М. Раренко, А.А Ащеулов, Б.М. Грицюк, С.М. Куліковська, Є.М. Косенков, Р.І. Плашенков).

За час існування кафедрою випущено понад 900 фахівців за спеціальністю “Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади”. У цій галузі плідно працювали: Б.М. Грицюк, Я.І. Кушнір, М.В. Гавриленко, О.Р. Шеляг, В.В. Брайловський,  О.П. Жук, В.М. Стребежев, І. М. Юрійчук, В.Г. Дейбук, С.В. Золотарьов, Б.О. Мартинюк, О.О. Боднарук, С.Е. Остапов, С.В. Нічий та ін.

У 2004 році кафедра була перейменована на кафедру фізики напівпровідників і наноструктур. З цього часу кафедру очолював професор Савчук Андрій Йосипович. Під його керівництвом активно розвивається актуальний науковий напрямок, пов’язаний з технологією та фізикою напівпровідникових наноструктур, з вивченням їх електронних та магнітооптичних властивостей.  Науковці кафедри долучилися до розробки нових принципів маніпулювання електронними спінами в об’ємних кристалах та наноструктурах на основі напівмагнітних напівпровідників. Новим напрямком у навчальному процесі стає надання студентам базових знань з фізичних основ і процесів, принципів і методів сучасної нанотехнології, фізичних властивостей і технології систем зі зниженою розмірністю: напівпровідникових структур з двовимірним електронним газом, квантових ниток і квантових точок,  квантово-розмірних ефектів, які спостерігаються в таких системах. Кафедра випускає фахівців зі спеціальностей “Мікро- та наноелектроніка”, “Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої”, проводить дослідження в області електронних властивостей двовимірних, одновимірних і нуль-вимірних наноструктур, застосування наноструктур як елементної бази наноелектроніки, для створення приладів та інтегральних електронних схем з характерними топологічними розмірами елементів меншими за 100 нм. Учбовий процес проводять викладачі: А.Й. Савчук, С.Ю. Паранчич, П.М.Ткачук, В.М. Годованюк, Б.М. Грицюк, В.М. Стребежев, І.М. Юрійчук, С.В. Нічий, М.Д. Андрійчук, І.П. Козярський та ін. В цей час на кафедрі захищено п’ять кандидатських та дві докторських дисертації, які присвячені актуальним проблемам нанофізики та наноелектроніки. За цей період викладачами і співробітниками кафедри надруковано п’ять монографій, кілька десятків статей у журналах з високим імпакт-фактором, розроблено десятки патентів, представлено доповіді на Міжнародних наукових конференціях з високим рейтингом.

З серпня 2016 р. кафедроюфізики напівпровідників і наноструктур керує доцент Стребежев Віктор Миколайович. З цього часу кафедра готує спеціалістів за новою спеціальністю “Мікро- та наносистемна техніка”. Кафедра продовжує розвивати всі наукові напрямки, кращі традиції та здобутки попередніх періодів, зосереджуючи зусилля на підготовці спеціалістів в найсучаснішій області мікросистемної та наносистемної інженерії.