Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики твердого тіла

Балазюк Віталій Назарович

Посада  Старший науковий співробітник
Вчена ступінь  Кандидат фізико-математичних наук.
Вчене звання  Старший науковий співробітник
Телефон роб.: +38072244834

Наукові інтереси:  

  • Рентгенографічне та акустичне дослідження динаміки гратки напівпровідникових монокристалів різних сингоній.

Основні публікації:
Монографії:

  1. Раранський М.Д. Пружні властивості та динаміка кристалічної ґратки деяких напівпровідникових монокристалів / Раранський М.Д., Балазюк В.Н., Ковалюк З.Д. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 200 с.

Статті:

  1. Патент на корисну модель 82390 Україна, UA МПК G01N 29/34 (2006/01). Процес реєстрації ультразвукових імпульсів у твердому тілі / Балазюк В.Н., Раранський М.Д., Саміла А.П., Хандожко В.О.; заявник та власник ЧНУ. - № u 2013 03106; подан. 14.03.2013; публік. 25.07.2013, Бюл. №14.
  2. Анізотропія пружніх властивостей та характер хімічного зв’язку монокристалів Cd1-xMnxTe / М.Д. Раранський, В.Н. Балазюк, М.І. Мельник, О.М. Кнігініцька, І.М. Юрійчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2012 – т.34. – №7. – С.935-948.
  3. Mykola D.Raransky, Vitaliy N. Balazyuk, Mykola I. Melnyk, Bohdan M. Grytsyuk Interferometric study of deformation fields arising at laser treatment of Si surface  // Proceedings оf SPIE 2011. - Vol. 8338. – P.83380V-1 - 83380V-6.
  4. Raransky M.D., Balazyuk V.N., Sergeev V.M. and Mel’nik M.I. Optical parameters of CaF2, LiF, NaCl and KCl single crystals in the X-ray spectral range  // Ukr. J. Phys. Opt. – 2011. – V12. - №2. – pp. 45-53.
  5. N.D. Raranskii, V.N. Balazyuk, Z.D. Kovalyuk, M.I. Mel’nik, and V.B. Gevik Crystal Growth and Elastic Properties of In2Se3  // Inorganic Materials. - 2011. - Vol.47. - №11. - pp. 1174-1177.