Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики твердого тіла

Історія кафедри

У 1949 р. на фізико-математичному факультеті була організована кафедра рентгеноструктурного аналізу. Наукові пошуки та дослідження кафедри в період 1949-1954 рр. були пов’язані з кінетикою кристалізації металевих та неметалевих розплавів і її вивченням методами рентгеноструктурного аналізу. У 1954 р. кафедру перейменовано на кафедру рентгенометалофізики, яку очолив доцент Кушта Г.П., автор підручників "Рентгенографія металів" (Львів, 1959) і "Вступ в кристалографію" (Львів, 1972). Наукова тематика кафедри була зосереджена на вивченні динаміки кристалічної гратки з врахуванням ангармонічних ефектів. При цьому застосовувалися рентгенівські та акустичні методи. Одночасно на кафедрі проводились наукові дослідження кінетики складних розплавів і внутрішнього тертя.
У 1968 р. кафедру перейменовано на кафедру фізики твердого тіла.  У цей період інтенсивно вивчалося динамічне розсіяння Х-променів реальними кристалами, яке мало подальший розвиток в багатохвильовому розсіянні Х-променів ідеальними та неідеальними кристалами.  Основні динамічні ефекти розсіяння Х-хвиль, отримані на кафедрі фізики твердого тіла Чернівецького держуніверситету, увійшли в монографії і підручники як СРСР, так і за кордоном.
З 1986 року на кафедрі почалися експериментальні та теоретичні дослідження рентгеноакустичної взаємодії в реальних кристалах. Виявлено низку рентгеноакустичних ефектів, що виникають при фотон-фотонній взаємодії в кристалах, які містять різні типи структурних дефектів. Розроблено нові високопрецизійні методи виявлення дислокацій і мікродефектів.  За досягнуті успіхи в дослідженні рентгеноакустичних ефектів у реальних кристалах у 1994 р. професору Раранському М. Д.  та доценту Фодчуку І. М.  за працю “Рентгено-, оптико-, акустичні явища в реальних кристалах при комбінованому впливі різних фізичних полів” присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.
Протягом останніх років на кафедрі ФТТ активно розробляються і впроваджуються нові експериментальні і теоретичні методи діагностики стану поверхні, структурних змін у надтонких приповерхневих шарах кристалів і на границях розділу багатошарових нанорозмірних структур. При цьому широко використовуються сучасні методи комп’ютерного опрацювання експериментальних результатів і числового моделювання процесів динамічного розсіяння Х - променів реальними кристалами.
На кафедрі фізики твердого тіла плідно працює аспірантура. За наукового керівництва проф. Раранського М.Д.  захищено три докторські та 18 кандидатських дисертацій. Під науковим керівництвом проф. Фодчука І.М. захищено три докторські та 20 кандидатських дисертацій.
Кафедра активно підтримує наукове співробітництво з багатьма вузами та науковими закладами Польщі, Фінляндії, Німеччини, Чехії, Франції, Англії, Італії, Росії та провідних інститутів Національної академії наук України.
За період існування кафедри підготовлено понад 900 спеціалістів, опубліковано 8 монографій, 25 навчально-методичних посібників, понад 700 статей, 850 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, захищено 9 докторських дисертацій і понад 100 кандидатських дисертацій. Нині на кафедрі освітню діяльність і наукову роботу ведуть 3 доктори та 10 кандидатів фізико-технічних наук.
Кафедра фізики твердого тіла готує бакалаврів (термін навчання 4 роки) напряму підготовки 6.040203 «Фізика» (спеціалізація «Фізика твердого тіла»),  спеціалістів і магістрів (термін навчання 1 рік) зі спеціальностей 7.04020301, 8.04020301 «Фізика (Фізика твердого тіла)» та 7.04020302, 8.04020302 «Фізика конденсованого стану»