Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики твердого тіла

Новіков Сергій Миколайович

Посада:  Доцент кафедри фізики твердого тіла, в.о. голови профбюро інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, член профкому ЧНУ.
Вчена ступінь:  Доктор фізикоматематичних наук.
Вчене звання:  Доцент.
Телефон роб.: +38072244834
E_mail: dzuna@rambler.ru

Дисципліни, що викладаються:

 • Обчислювальні методи у фізиці твердого тіла;
 • Персональні комп’ютери;
 • Комп’ютерні методи та засоби обробки інформації;
 • Комп’ютерне моделювання процесів розсіяння;
 • Числові методи у інженерних розрахунках

Наукові інтереси:

 • Моделювання Х-променевих дифракційних процесів в кристалах.

Основні публікації:

 1. Fodchuk I.M. The features of x-ray topographic contrast formation in silicon with dislocation clusters / I.M.Fodchuk, S.N.Novikov, D.G.Fedortsov, A.Ya.Struk, I.V.Yaremchuk // Crystallography Reports. – 2013. – Vol. 58. – No.7. – P.976-983.
 2. Фодчук И.М.  Рентгенодифракционные изображения микроцарапин, представленных в виде многорядных распределений сосредоточенных сил / С.Н. Новиков, Я.М. Струк, И.В. Фесив // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – Т. 35. – №5. – С.711-723.
 3. Novіkov S.M. Calculated images of dislocations in crystals on section topograms / S.M. Novіkov, І.M. Fodchuk, D.G. Fedortsov, A.Ya. Struk // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2010. – Vol. 13. – №.3. – Р.268-272.
 4. Novіkov S. X-ray sectіon іmages of dіslocatіons and dіslocatіon barrіers іn Sі / S. Novіkov, І. Fodchuk, D. Fedortsov, A. Struk // Phys.stat.sol. (a). – 2009. – Vol. A206. – №8. – P. 1820-1824.
 5. Fedortsov D. X-ray images of dislocation loops and barriers in silicon crystals in the case of transmission geometry / D. Fedortsov, І. Fodchuk, S. Novіkov, A. Struk // Proc. of SPІE. – 2008. – Vol. 7008. – P.70081A-1-5.
 6. Fodchuk І. X-ray acoustіc topography of defects іn Sі crystals / І. Fodchuk, S. Novikov, D. Fedortsov // Рhys. Stat. Sol. (a). – 2004. – Vol. 201. – №4. – P. 711-717.