Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра фізики твердого тіла

Раранський Микола Дмитрович

Посада:  Професор кафедри фізики твердого тіла.
Вчена ступінь:  Доктор фізико-математичних наук.
Вчене звання:  Професор.
Почесне звання:  Заслужений діяч науки і техніки України (18 березня 1998 року)
Нагороди:  Лауреат державної премії в галузі науки і техніки (Указ Президента України від 28 грудня 1994 року №810/94).
Телефон роб.: +38072244834, +380372544400

Дисципліни, що викладаються:

 • Фізичне матеріалознавство;
 • Структурний аналіз;
 • Основи динамічної теорії розсіяння Х-хвиль;
 • Спеціальні методи дослідження структури;
 • Новітні дифракційні методи дослідження твердих тіл.

Наукові інтереси:

 • Динамічна теорія розсіяння Х-хвиль, Х-хвильова інтерферометрія та методи дослідження реальної структури твердих тіл.

Основні публікації:
Монографії:

 1. Раранський М.Д. Пружні властивості та динаміка кристалічної ґратки деяких напівпровідникових монокристалів / Раранський М.Д., Балазюк В.Н., Ковалюк З.Д. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 200 с.
 2. Підручники та навчальні посібники:
 3. Раранський М.Д. Динамічна теорія розсіяння Х-хвиль: Підручник. – Чернівці: Рута, 2010. – 144 с.
 4. Дифракційна оптика Х-хвиль: Підручник. / Укл.: Раранський М.Д., Струк Я.М. - Чернівці: “Рута”, 2007. – 156 с.
 5. Махній В.П., Раранський М.Д. Фізико-хімічні основи методів створення та аналізу точкових дефектів у напівпровідниках. - Навчальний посібник. - Чернівці:Рута, 2003. - 135 c.

Статті:

 1. Патент на корисну модель 82390 Україна, UA МПК G01N 29/34 (2006/01). Процес реєстрації ультразвукових імпульсів у твердому тілі / Балазюк В.Н., Раранський М.Д., Саміла А.П., Хандожко В.О.; заявник та власник ЧНУ. - № u 2013 03106; подан. 14.03.2013; публік. 25.07.2013, Бюл. №14.
 2. Олейнич-Лысюк А.В., Раранский Н.Д. Упругие и неупругие свойства  открытых термодинамически нестабильных диссипативных систем// Физическая мезомеханика.-2013.-Т.16,№5.- С.12-18.
 3. Е.И. Курек, И.Г. Курек, А.В. Олейнич-Лысюк, Н.Д. Раранский Н.Д. О природе магнитопластического эффекта в бериллиевом конденсате//ФТТ.2013.- Т.55, вып. 10.- С.1897-1902.
 4. Анізотропія пружніх властивостей та характер хімічного зв’язку монокристалів Cd1-xMnxTe / М.Д. Раранський, В.Н. Балазюк, М.І. Мельник, О.М. Кнігініцька, І.М. Юрійчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2012 – т.34. – №7. – С.935-948.
 5. Mykola D.Raransky, Vitaliy N. Balazyuk, Mykola I. Melnyk, Bohdan M. Grytsyuk Interferometric study of deformation fields arising at laser treatment of Si surface  // Proceedings оf SPIE 2011. - Vol. 8338. – P.83380V-1 - 83380V-6.
 6. Raransky M.D., Balazyuk V.N., Sergeev V.M. and Mel’nik M.I. Optical parameters of CaF2, LiF, NaCl and KCl single crystals in the X-ray spectral range  // Ukr. J. Phys. Opt. – 2011. – V12. - №2. – pp. 45-53.
 7. N.D. Raranskii, V.N. Balazyuk, Z.D. Kovalyuk, M.I. Mel’nik, and V.B. Gevik Crystal Growth and Elastic Properties of In2Se3  // Inorganic Materials. - 2011. - Vol.47. - №11. - pp. 1174-1177.
 8. Z.D.Kovalyuk, V.M.Katerynchuk, O/A/Politanska, O.M.Sydor, A.I.Savchuk, M.D.Raransky, M.Yu.Palamaryk. Change of built-in-potential in heterostructures induced by X-ray irradiation. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Volume 246, Issue 1, May 2006, P. 118-121.
 9. Fodchuk I.M., Raransky M.D. Moiré images simulation of strains in x-ray interferometry // J.Phys.D: Applied Physics. – 2003. – 36. – P.A55-A59.