Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Голуб Сергій Васильович

 

    

Учене звання: професор

Учений ступінь: доктор технічних наук

Дисципліни, що викладаються:
1. Моніторинг та методи контролю довкілля;

 

Наукові інтереси:
Автоматизовані системи багаторівневого соціоекологічного моніторингу, технології багаторівневого перетворення іеформації, індуктивне моделювання, розробка технічних засобів моніторингу.

Основні публікації:
Монографії:
1. Голуб, С.В. Багаторівневе моделювання в технологіях моніторингу оточуючого середовища [Текст] / С.В. Голуб. – Черкаси: Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – 220 с.

Статті:
1. Holub S. Classification of observations for technologies of processing of monitoring results of fire fighting process / S. Holub, I. Burliai // ISC UniTech’13, V.ІI, 2013. – P.155-161.
2. Holub S. Multilayer models with multilevel information transformation in technology of fire safety monitoring / S. Holub, I. Burliai // ISC UniTech’12, V.І, 2012. – Р. 464-466.
3. Голуб С.В. Структуризація масивів вхідних даних в інформаційній технології оперативного моніторин- гу пожежогасіння / С.В. Голуб, І.В. Бурляй // Радіоелект- ронні і комп’ютерні системи. – 2013. – № 5 (64). – С. 23-30.
4. Голуб С.В. Адаптивне формування дублюючих рівнів в структурі ієрархічних систем багаторівневого соціогігієнічного моніторингу / С.В. Голуб, В.Ю. Немченко // Індуктивне моделювання складних систем. – 2011. – Вип. 1. – С. 41-48.
6. Голуб С.В. Повышение эффективности преобразования информации при проектировании мобильного робота / С.В. Голуб, В.В. Немченко // Программные продукты и системы. – 2014. – №2 (160). – С. 63 – 67.
7. Голуб С.В. Моделювання об’єктів моніторингу довкілля за алгоритмом Степаненка / С.В. Голуб // Електроніка та системи управління. – 2006. – № 4 (10). – С. 165 – 168.
8. Голуб С.В. Координація взаємодій локальних агрегатів в структурі систем багаторівневого перетворення моніторингової інформації / С.В. Голуб // Вісник Східно- українського національного університету імені Володими- ра Даля. – 2009. – № 6(136). – Частина 1. – С. 325-329.
9. Голуб С.В. Координація взаємодій локальних агрегатів в структурі систем багаторівневого перетворення моніторингової інформації / С.В. Голуб // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – № 6(136). – Частина 1. – С. 325-329.
10. Голуб С.В. Застосування стратегії оптимальності при виборі алгоритмів синтезу моделей у системах багаторівневого соціоекологічного моніторингу /
Голуб С.В. Координація взаємодій локальних агрегатів в структурі систем багаторівневого перетворення моніторингової інформації / С.В. Голуб // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – № 6(136). – Частина 1. – С. 325-329.
11. Голуб С. В. Особливості створення інформаційних систем кризового соціоекологічного моніторингу [Електронний ресурс] / С. В. Голуб, П. О. Колос // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 4. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soi_2011_4_64.pdf.
12. Голуб, С.В. Формування додаткових ознак масивів вхідних даних в інформаційних системах кризового соціоекологічного моніторингу [Текст] /С.В. Голуб // Вісник інженерної академії України. – 2011. – № 1. – С. 78 – 80.
Голуб, С.В. Підвищення різноманітності структури алгоритмів обробки інформації в агре- гатах автоматизованої системи багаторівневого соціоекологічного моніторингу [Текст] / С.В. Голуб // Вісник НТУУ „КПІ”. Серія приладобудування. – 2007. – Вип. 34. – С. 129 – 135.
12. Голуб С. В. Багатошарове перетворення даних в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки / С. В. Голуб, І. В. Бурляй // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. - 2014. - Вип. 1. - С. 246-251. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2014_1_63
13. Голуб С.В. Адаптивне формування дублюючих рівнів у структурі ієрархічних систем багаторів- невого соціогігієнічного моніторингу / С.В. Голуб, В.Ю. Немченко // Індуктивне моделювання складних систем. – 2011. – Вип. 1. – С. 41 – 48.
14. Голуб С.В. Координація взаємодій локальних агрегатів у структурі систем багаторівневого пере- творення моніторингової інформації / С.В. Голуб // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – № 6 (136). – Ч. 1. – С. 325 – 329.
15. Голуб С. В. Застосування кластеризації при формуванні моделей інформаційних систем багаторівневого моніторингу пожежної безпеки / С. В. Голуб, І. В. Бурляй // Системи обробки інформації. - 2014. - Вип. 4. - С. 203-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2014_4_43
16. Голуб С.В. Застосування агрегатного підходу до моделювання структури інформаційних технологій соціо–екологічного моніторингу / С.В. Голуб // Вісник інженерної академії України. – 2007. –№ 3-4. – С. 93-97.
17. Голуб С.В. Визначення структури інформаційних моделей в технологіях управління довкіллям / С.В. Голуб // Вісник інженерної академії України. – 2007. – № 2. – С. 35-42.
18. Голуб С.В. Визначення інформативності індуктивних моделейевристичних систем спостереження /С.В. Голуб // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2007. – № 5 (111), – 1. –5
19. Голуб, С.В. Координація взаємодій локальних агрегатів в структурі систем багаторівневого перетворення моніторингової інформації [Текст] / С.В. Голуб // Вісник Східноукраїнського національ- ного університету імені Володимира Даля. – 2009. – № 6 (136), част. 1. – С. 325 – 329.