Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Талах Марія Віталіївна

    

Учений ступінь: кандидат біологічних наук

Телефон роб.: 0506905818
E-mail: m.talah@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:
1.    Аерокосмічний моніторинг геосистем;
2.    Антропогенне навантаження на природне середовище;
3.    Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації;
4.    Геоінформаційні системи та моніторинг навколишнього середовища;
5.    Екологічна паспортизація підприємств і територій;
6.    Екологія;
7.    Еколого-економічна оптимізація науково-виробничих кластерів;
8.    Моделі та методи прийняття рішень в еколого-економічних системах;
9.    Моделювання еколого-економічних систем;
10.    Геоінформаційні системи та моніторинг навколишнього середовища;
11.    Основи теорії управління екологічними системами.

 

Наукові інтереси:
Моделювання екологічних процесів, методологія створення автомотизованих систем екологічного моніторингу, геоінформаційні системи, дистанційне зондування Землі.

Основні публікації:
Навчально-методичні видання
1. Талах М.В.   Экология  растений:  курс лекций / М.В. Талах,  В.Ю. Горлачев;  КамГУ   им. Витуса Беринга. – Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. – 184с.
2.Горлачев В.Ю. Введение в экологию растений: курс лекций и лабораторный практикум для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Биология». / В.Ю. Горлачев, М.В. Талах. – Москва: МАКС Пресс, 2012. – 256с.

Статті
1. Байцим А.І. Використання нормалізованого вегетаційного індексу для моніторингу стану рослинного покриву НПП «Вижницький» на основі даних супутникової зйомки / А.І. Байцим, М.В.Талах, В.І. Стратій // Молодий вчений. — 2016. — №5.  – 208-213. 
2. Голуб С.В. Інформаційна система екологічного моніторингу Національного природного парку «Вижницький» / С.В. Голуб, М.В. Талах, В.І. Стратій //Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 120 – 128.
3. Руденко С.С. Візуальна та кількісна оцінка середовищепертворюючої ролі виду-едифікатора у лісовій екосистемі (на прикладі буку лісового) / С.С Руденко, М.В. Талах // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – Серія Біологія. – Вип. 416. – Чернівці: Рута. – 2008. – С. 208-216.
4. Руденко С.С. Методика візуалізованої оцінки середовищетвірного впливу едифікатора в лісовій екосистемі / С.С. Руденко, М.В. Талах // Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т.19. №1–2. – С.44–52.
5. Руденко С.С. Співставлення індексів різноманіття абіотичних і біотичних факторів в клінальних моделях за участю буку лісового як виду-едифікатора / С.С. Руденко, М.В. Талах // Вісник проблем екології і медицини. – 2008. – Вип. 1. – С. 87-94.
6. Талах М.В. Застосування показників різноманіття абіотичних факторів для оцінки едифікаторної ролі деревних порід / М.В. Талах, С.С. Руденко // Екологія та ноосферологія. – 2007. – Т.18. №1-2. – С. 77-85.