Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Яцько Оксана Мирославівна

 

    

Учений ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон роб.:  0501835164
E-mail: verigao@ukr.net

 

Дисципліни, що викладаються:
1.    Веб-технології та веб-дизайн;
2.    Моделювання систем;
3.    Теорія економічних інформаційних систем;
4.    Теорія прийняття рішень;
5.    Інформаційні системи менеджменту та маркетингу.

 

Наукові інтереси: 
Комп’ютерно орієнтована методична система навчання комп’ютерних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Основні публікації:
Статті
Статті в наукових фахових вітчизняних виданнях:

 1. Яцько О. М. Особливості дидактичної адаптації студентів-першокурсників (фінансово-економічних ВНЗ) до вивчення курсу «Вищої математики» / О. М. Яцько // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 468. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 208-214.
 2. Яцько О. М. Особливості навчання економічної інформатики у ВНЗ фінансового профілю / О. М. Яцько // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2012. – №19. – С.  86-91.
 3. Яцько О. М. Структура і зміст інформатичних компетентностей майбутнього економіста // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 424-431.
 4. Триус Ю. В. Особливості навчання інформатики майбутніх економістів / Ю. В. Триус, О. М. Яцько // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – №6. – С. 7-17.
 5. Яцько О. М. Використання міжпредметних зв’язків у навчанні курсу «Інформатика» для студентів економічних спеціальностей / О. М. Яцько // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2015. – Вип.2, ч.2. – С. 502-510.

Статті в наукових фахових закордонних виданнях:

 1. Tryus Y. Theoretical and practical aspects of computer course «Information technology» for blended learning of future economists / Yurii Tryus, Oksana Yatsko // The international science conference theoretical and practical aspects of distance learning DLCC2013. – Katowice (Poland) Monday 14th and Tuesday 15th October 2013.– S. 329-343.

Методичні посібники

 1. Яцько О. М. Системи керування базами даних / О. М. Яцько, М. Б. Бурдинюк – Чернівці: «Рута», 2008. – 292 с.
 2. Яцько О. М. Практикум з навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної техніки» / О. М. Яцько, А. Я. Довгунь. – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – 62 с.
 3. Яцько О. М. Практикум з «Основ комп’ютерної техніки» / О. М. Яцько, А. Я. Довгунь – Чернівці: БДФА, 2011. – 37 с.
 4. Яцько О. М. Інформатика. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи / О. М. Яцько, А. Я. Довгунь. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – 110 с.
 5. Довгунь А. Я. Практикум з навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування»: Навчальний посібник / А. Я. Довгунь, О. М. Яцько. – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – 60 с.
 6. Довгунь А. Я. Основи алгоритмізації та програмування / А. Я. Довгунь, О. М. Яцько. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 120 с.
 7. Яцько О. М. Довідник HTML / О. М. Яцько, А.Я. Довгунь. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 50 с.

Статті в наукових виданнях та тези доповідей у матеріалах конференцій

 1. Яцько О. М. Наступність форм навчання у ЗОШ та ВНЗ в системі адаптації студентів-першокурсників / О. М. Яцько // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Випуск 6. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – С. 345-349.
 2. Яцько О. М. Особливості навчання економічної інформатики у ВНЗ фінансового профілю / О. М. Яцько // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р. – Кривий Ріг: Криворізький держ. пед. ун-т, 2011. – С. 428-432.
 3. Яцько О. М. Проблеми в інформатичній освіті майбутніх економістів та шляхи їх вирішення / О. М. Яцько // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск Х: в 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 200-207.
 4. Яцько О. М. Форми організації навчання інформатики у ВНЗ в умовах інформаційного суспільства / О. М. Яцько // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Чернівці: ІППОЧО, 2013. – С. 113-126.
 5. Триус Ю.В. Проблеми інтегрування систем підтримки дистанційного навчання на базі Moodle з хмарними сервісами / Ю. В. Триус, В. В. Глущенко, О. М. Яцько // Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти: збірник наукових праць Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: «Міськдрук», ХНАДУ. – 2015. – С. 106-112.
 6. Яцько О. М. Впровадження комп’ютерної техніки на заняттях вищої математики / О. М. Яцько // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вісник науковця – 2009». – Миколаїв: НУК, 2009. – С. 128-131.
 7. Яцько О. М. Комп’ютерно-орієнтована система вивчення «Економіко-математичного моделювання» у вищих фінансово-економічних закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації / О. М. Яцько // Методологія викладання математичних дисциплін для нематематичних спеціальностей  у сучасних умовах: тези доповідей Вcеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 16-18 грудня 2009 р. / редкол. К. М. Левківський, В. О. Ячменьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 175.
 8. Яцько О. М. Особливості формування ІКТ-компетентностей майбутніх економістів в умовах розвитку інформаційного суспільства / О. М. Яцько // Інформаційні технології в освіті, науці й техніці (ІТОНТ-2012): матеріали Міжнародної науково-практична конференції. – Черкаси: ЧДТУ, 2012 – С. 115-116.
 9. Баловсяк Н. М., Яцько О. М. Формування самостійності у постановці навчальної мети у майбутнього економіста // Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи, м. Херсон, 8-9 вересня  2005 р. – Миколаїв, 2005 р. – С. 50-51.
 10. Яцько О. М. Теоретичні і практичні аспекти використання електронного курсу «Інформатика» у комбінованому навчанні майбутніх економістів / О. М. Яцько // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці й техніці» (ІТОНТ-2014): Черкаси, 24-26 квітня 2014 р. – У 2-х томах. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – С. 104-106.
 11. Яцько О.М. Використання міжпредметних зв’язків при навчанні курсу «Інформатика» для студентів економічних напрямів підготовки / О. М. Яцько // Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару «Методичні аспекти використання інформаційних систем підтримки прийняття рішень при розв’язуванні задач економіко-математичного моделювання». – Чернівці: КНТЕУ, 2013. – С. 96-100.
 12. Яцько О. М. Електронний навчальний курс «Економічна інформатика» для студентів фінансових спеціальностей ВНЗ / О. М. Яцько // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 3-ї науково-практичної конференції. – Львів: Вид-во «Львівська політехніка», 2011. – С. 51-57.