Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Яковлєва Інна Дмитрівна

Посада: Доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж
Вчена ступінь та вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Робочий телефон: 52-64-46
Електронна адреса: iakovlieva@yandex.ru

 

Наукові інтереси:
Спеціалізовані комп'ютери і комп'ютерні системи, теоретичні основи їх побудови і методи проектування,  синтез і реалізація комп'ютерних засобів для вирішення задач обробки потоків даних, дослідження й опрацювання алгоритмів, розпаралелювання алгоритмів, проектування спеціалізованих процесорів з графічного рівня.

Основні публікації:

Автор більше 30 наукових праць та власник патенту, в тому числі:
Пат. 96041  Україна  МПК(2011.01) G06F 3/06 (2006.01) G06F 17/14 (2006.01) G06F 7/00. Спосіб збереження в пам’яті потокового графа алгоритму у формі структурної матриці/  Мельник А.О., Яковлєва І.Д.; заявники та власники Мельник А.О., Яковлєва І.Д. –  № а 2009 12957; заявл. 14.12.2009; опубл. 25.06.2011, бюл. №12; зареєстр. 26.09.2011, бюл. №18.

Статті:

  1. Yakovleva І. Construction algorithm of ready-to-run operands matrix in the dataflow machine / I. Yakovleva, I. Lisovenko // Proceedings of the Vth International Scientific Conference for Students and Young Scientists „Telecommunication in XXI Century”. – Kielce–Wulka Milanowska: IT press, 2005, ‑ P. 73‑77.
  2. Iakovlieva І. Space-Time Algorithm Transformations / І. Iakovlieva // Proceedings of 3rd International Conference “Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application”. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2007. – P. 70‑72.
  3. Яковлєва І. Д. Модифікація потокових графів алгоритмів на засадах готовності даних / І. Д. Яковлєва // Науковий журнал “Технічні науки” – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2007. – Т.2, №2 – С. 39–43.
  4. Мельник А. О. Подання потокового графа алгоритму структурною матрицею / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Науковий журнал “Технічні науки” – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2008. – №4 – С. 124–129.
  5. Мельник А. О. Метод перетворення графічного подання алгоритму в його апаратну модель / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Науковий вісник Чернівецькеого ун-ту. Фізика. Електроніка. Вип. 423. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2008. – С. 19‑23. – (Тематичний випуск: Комп’ютерні системи та компоненти).
  6. Мельник А. О. Особливості побудови структурної матриці потокових графів алгоритмів з множинними операціями / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Науковий журнал “Технічні науки” – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2008. – №5 – С. 117–120.
  7. Мельник А. О. Побудова та матричне подання потокового графа алгоритму / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва, В. Ю. Ющенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2009. – №3. – С. 93‑99.
  8. Мельник А.О. Побудова структурної матриці потокового графа алгоритму з його опису на рівні тріад / А.О. Мельник,І. Д. Яковлєва// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1 – С.118 – 123.
  9. Яковлєва І. Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / Яковлєва І. Д., Лісовенко І. Д., Кудринський З. Р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, 2011. – №.1. – с.237-240.
  10. Мельник А. О. Автоматизований синтез пристроїв швидкого перетворення Фур’є з графічного рівня / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2011. – №3. – С. 122‑127.