Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Ключові публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники (2015)

 1. Артеменко О. І. Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій: монографія / О. І. Артеменко, Я. І. Виклюк, Б. М. Гаць, Н. М. Іванущак, В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська; за ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ – 2000, 2015. – 334 c.

 

Наукові статті та патенти (2015)

 1. Deibuk V. Design of a Ternary Reversible / Quantum Adder using Genetic Algorithm / V. Deibuk, A. Biloshytskyi // International Journal of Information Technology and Computer Science. – 2015. – Vol. 7, No. 9. – P. 38-45.

 2. Deibuk V. Genetic Synthesis of New Reversible / Quantum Ternany Comparator / V. Deibuk, A. Biloshytskyi // Advances in Electrical and Computer Engineering. – 2015. – Vol. 15, No. 3, – P. 147-152.

 3. Vorobets H. Application of the infrared semiconductors interference filters for optical sensors in express spectroscopy of organic materials / H. Vorobets, V. Strebezhev, V. Strebezhev, R. Hurjui, R. Rogov // Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania. – 2015. – Vol. XIV, No. 1. – P. 93-100.

 4. Vorobets Н. I. Application of the self-adaptive and self-reconfigurable computer devices for micro- and nanoelectronics / Н. I. Vorobets, V. P. Tarasenko // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2015. – № 1 (71). – C.143-148.

 5. Vorobets Н. I. Laser Synthes and Optimization of Parameters of Thin Films and Epitaxial Layers of In4Se3, In4Te3 / Н. I. Vorobets, V. V. Strebezhev, V. M. Tkach, O. I. Vorobets, V. M. Strebezhev // Journal of Education and Technical Sciences. – 2015. – Vol. 2, No. 1. – P. 5-8.

 6. Баловсяк С. В. Многоуровневый метод повышения локального контраста и удаления неоднородного фона изображений / С. В. Баловсяк, И. М. Фодчук, Ю. Н. Соловей, Я. В. Луцик // Кибернетика и вычислительная техника. – 2015. – Вып. 182. – С. 15-26.

 7. Вацек Д. О. Реалізація та дослідження блокового шифру на основі клітинних автоматів / Д. О. Вацек, С. Е. Остапов // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Комп’ютерні системи та компоненти. 2014. Т. 5., № 2. – C. 110-113.

 8. Воробець Г. І. Математична модель, методика та комп’ютерне забезпечення процесу вирощування напівпровідникiв методом Бріджмена / Г. І. Воробець, Р. В. Рогов, О. В. Копач // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 2. – С. 36-40.

 9. Воробець Г. І. Застосування структур на основі реконфігуровних FPGA середовищ для реалізації спецпроцесорів моделювання характеристик та управління процесом синтезу інтерференційних ІЧ фільтрів / Г. І. Воробець, Р. Д. Гуржуй, Р. В. Рогов, В. В. Стрєбєжєв, І. М. Юрійчук, В. М. Стребежев // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2015. – Т. 6., Вип. 1. – С. 66-70.

 10. Воробець Г. І. Інтелектуальна комп’ютерна система підтримки прийняття рішень для управління технологічними системами в усталених режимах / Г. І. Воробець, К. О. Коваленко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Комп’ютерні системи та компоненти. 2014. Т. 5., Вип. 2. – С. 141-146.

 11. Воробець Г. І. Комп’ютеризована система з реконфігурованою архітектурою для моніторингу параметрів довкілля / Г. І. Воробець, Р. Д. Гуржуй, М. А. Кузь // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 2, С. 55-59.

 12. Іванущак Н. М. Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз / Н. М. Іванущак, В. В. Пасічник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. – 2015.  814. – C. 457-467.

 13. Стоян В. А. О математическом моделировании задач управления динамикой толстых упругих плит. Часть IІ. Управление при дискретно заданном желаемом состоянии / В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 2. – С. 117-133.

 14. Патент на корисну модель 100924 Україна, МПК G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/17 (2006.01), G06T 17/30 (2006.01). Спосіб визначення локальних деформацій кристалів на основі профілів розподілу інтенсивності зворотно відбивних електронів / Баловсяк С.В., Ткач В.М., Фодчук І.М.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201502816; заяв. 27.03.2015; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15/2015.

 

Методичні роботи (2015)

 1. Методичні рекомендації з педагогічної та асистентської практик : для студентів IV – V курсів галузей знань „Інформатика та обчислювальна техніка” та „Системні науки та кібернетика” / Укл. : С. В. Баловсяк, І. Є. Залуцька, О. Л. Сопронюк. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 36 с.

 

Монографії, підручники, навчальні посібники (2014)

 1. Воробець Г. І. Поруватий кремній і кадмій телурид : фізико-хімічні особливості формування, властивості, застосування в електроніці : монографія / Г. І. Воробець, М. М. Воробець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 186 с. (електронний варіант)

 2. Воробець Г. І. Лазерний синтез і корекція параметрів контактів метал-напівпровідник сенсорних елементів систем управління і базових компонент комп’ютерної техніки: монографія / Г. І. Воробець, О. І. Воробець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 320 с. (електронний варіант)

 3. Мельничук С. В. Методи цифрової обробки сигналів : навчальний посібник / С. В. Мельничук, А. П. Федоренко, Г. І. Воробець, С. Ю. Гімчинська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 186 с. (електронний варіант)

 4. Мельничук С. В. Теоретичні основи конструювання обчислювальної техніки : навчальний посібник / С. В. Мельничук, А. П. Федоренко, С. В. Баловсяк, Г. І. Воробець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 220 с. (електронний варіант)

 

Наукові статті та патенти (2014)

 1. Vatsek D. Some problems on narrow operators on function spaces / D. Vatsek, M. Popov, E. Semenov // Central European Journal Of Mathematics. – 2014. – № 12, No 3. – P. 476-482.

 2. Баловсяк С. В. Програмне забезпечення для проведення віртуальних лабораторних робіт на базі Х-променевого дифрактометра ДРОН-3 / С. В. Баловсяк, І. М. Фодчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Фізика. Електроніка. – 2014. – Т. 3, Вип. 2. – C. 46-53.

 3. Рощупкіна Н. В. Дослідження методу обробки сигналів багатопараметричних сенсорів / Н. В. Рощупкіна, А. О. Саченко, С. В. Баловсяк, О. Ю. Рощупкін // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія : Комп’ютерні системи та компоненти. – 2014. – Т. 5. Вип. 2. – С. 57-64.

 4. Фодчук І. М. Особливості розподілу деформацій в кристалах, визначених методом дифракції зворотно-розсіяних електронів / І. М. Фодчук, М. Д. Борча, В. Ю. Хоменко, В. М. Ткач, С. В. Баловсяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Фізика. Електроніка. – 2014. – Т. 3, Вип. 2. – C. 29-38.

 5. Яковлєв І. C. Автоматичний аналіз впливу значень факторів ранжування сайту на релевантність до відповідного пошукового запиту / І. C. Яковлєв, І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія : Комп’ютерні системи та компоненти. – 2014. – Т.5, Вип. 2. – С. 33-37.

 

Методичні роботи (2014)

 1. Баловсяк С. В. Засоби штучного інтелекту в спеціалізованих комп’ютерних системах : методичні вказівки до лабораторних робіт / С. В. Баловсяк. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 75 с.

 

Монографії, підручники, навчальні посібники (2013)

 1. Дейбук В. Г. Лабораторний фізичний практикум : навч. посібник, 2-е вид. випр. / В. Г. Дейбук, О. С. Кшевецький. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – 210 с.

 2. Дейбук В. Г. Віртуальна електронна лабораторія: навч. посібник, 2-е вид. доп. / В. Г. Дейбук, І. В. Ткаченко. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – 220 с.

 

Наукові статті та патенти (2013)

 1. Balovsyak S. V. Distribution of local deformations in diamond crystals according to the analysis of Kikuchi lines profile intensities / M. D. Borcha,S. V. Balovsyak, I. M. Fodchuk, V. Yu. Khomenko, V. N. Tkach // Journal of Superhard Materials. – 2013. – Vol. 35, No. 4. – P. 220-226.

 2. Balovsyak S. V. Local deformation in diamond crystals determined by Fourier-transformation of Kikuchi patterns / M. D. Borcha,S. V. Balovsyak, I. M. Fodchuk, V. Yu. Khomenko, O. P. Kroitor, V. N. Tkach // Journal of Superhard Materials. – 2013. – Vol. 35, No. 5. – P. 284-291.

 3. Balovsyak S. V.  Magnetic force microscopy of YLaFeO films implanted by high dose of nitrogen ions / І. M. Fodchuk, I. I. Gutsuliak, R. A. Zaplitniy, S. V. Balovsyak, І. P. Yaremiy, О. Yu. Bonchyk, G. V. Savitskiy, І. M. Syvorotka, P. M. Lytvyn // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2013. – Vol. 16, No. 3. – P. 246-252.

 4. Roshchupkin O. Multisensors Signal Processing Using Microcontroller and Neural Networks Identification / ORoshchupkin, R.  Smid, VKochan, ASachenko // Sensors & Transducers Journal. – 2013. – Vol. 24, No. 8. – P. 1-6.

 5. Баловсяк С. В. Використання нечіткої логіки на прикладі WEB – сайту магазину / С. В. Баловсяк, О. Г. Гімчинський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – Вип. 4. – С. 23-32.

 6. Баловсяк С. В. Локальные деформации в окрестности трещин сварочного шва никелевого сплава, определенные с помощью Фурье-преобразования картин Кикучи / М. Д. Борча, А. В. Звягинцева, В. М. Ткач, К. А. Ющенко, С. В. Баловсяк, И. М. Фодчук, В. Ю. Хоменко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – T. 35, № 9. – С. 111-119.

 7. Баловсяк С. В.Определение структурной неоднородности кристаллов по данным анализа картин Кикучи / М. Д.Борча, С. В.Баловсяк, И. М.Фодчук, В. Ю. Хоменко, В. Н. Ткач // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – T. 35, № 8. – С. 1137-1150.

 8. Баловсяк С. В. Програмна модель системи керування для вертикальної посадки літальних апаратів / Баловсяк С. В., Савчук О. П., Баловсяк. О. С. // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – 2013. – Т.4, Вип. 3. – С. 72-79.

 9. Баловсяк С. В. Суміщення зображень об’єктів з використанням генетичних та градієнтних алгоритмів / С. В. Баловсяк, І. М. Фодчук // Комп’ютинг. – 2013. – Т. 12, Вип. 2.  – С. 160-169.

 10. Воропаєва С. Л. Прогнозування надійності структур GaP-SnO2 на основі 3D моделей їх поверхні / С. Л. Воропаєва // Східно-Європейський журнал наукових досліджень. – 2013. – № 6. – С.18-21.

 11. Дейбук В. Г. Оптимальний синтез зворотних квантових суматорів з допомогою генетичних алгоритмів / В. Г. Дейбук, І. П. Грицку // Комп'ютинг. – 2013. –T. 12, Вип. 1. – С. 31-40.

 12. Іванущак Н. М. Моделювання розвитку структур комп’ютерних мереж / Н. М. Іванущак, В. В. Пасічник // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. № 3/2 (63). – С. 13-19.

 13. Іванущак Н. М. Моделювання і візуалізація засобами PROCESSING комп’ютернихмереж / Н. М. Іванущак, В. В. Пасічник //Математичні машини і системи. – 2013. № 1. – С. 118-126.

 14. Ляшкевич В. Я. Використання ситуаційного підходу при побудові онтології предметної галузі "Інтелектуальне діагностування комп'ютерних засобів" / В. Я. Ляшкевич, Р. І. Макарчук, А. В. Надєєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 5. – С. 152-158.

 15. Олар О. Я. Оцінка приросту ефективності сховища знань у процесі діагностування комп’ютерних засобів / О. Я. Олар, В. Я. Ляшкевич // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – 2013. – Т. 4, Вип. 1. – С. 42-47.

 16. Олар О. Я. Формування концепції шаблонів для опису ситуацій процесу інтелектуального діагностування комп’ютерних засобів // О. Я. Олар, В. Я. Ляшкевич, М. Ю. Ляшкевич, І. С. Цуркан // Науковий вісник ХНУ. Технічні науки. – 2013. – № 1. – С. 101-107.

 17. Політанський Р. Л. Шифрування інформації з використанням псевдовипадкових Гаусових послідовностей / Р. Л. Політанський, П. М. Шпатар, О. В. Гресь, В. Я. Ляшкевич // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2012. –№ 6/11 (60). – С. 8-10.

 18. Рощупкіна Н. В. Інтелектуалізована обробка даних багатопараметричних сенсорів на основі адаптивної нейро-нечіткої системи виводу / Н. В. Рощупкіна, А. О. Саченко, Р. Ю. Юсипчук // Праці Одеського політехнічного університету. Комп’ютерні й інформаційні мережі і системи. Автоматизація виробництва. – 2013. – Вип. 1 (40). – С. 144-149.

 19. Скрипський М. І. Застосування методів розсіювання Гауса та “хмарних” обчислень для моделювання розповсюдження домішок в атмосфері / М. І. Скрипський, Г. І. Воробець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 6. – С. 18-21.

 20. Скрипський М. І. Хмарні обчислення для моделювання розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері / М. І. Скрипський, М. І. Скрипський, Г. І. Воробець // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – 2013. – Т.4, Вип. 1. – С. 57-61.

 21. Шабашкевич Б. Г. Комп’ютеризований радіометр-дозиметр ультрафіолетового випромінювання Тензор-31М / Б. Г. Шабашкевич, Ю. Г. Добровольський, В. Г. Юр’єв, Г. І. Воробець, С. Л. Воропаєва, М. А. Кузь, Р. Д. Гуржуй // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2013. – Т. 4, Вип. 2. – С. 89-93.

 22. Яковлєва І. Д. Сортувальні мережі відмінної від степені два розмірності / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – 2013. – Т.4, Вип. 3. – С. 13-16.

 23. Воробець Г. І., Гуржуй Р. Д., Добровольский Ю. Г., Кузь М. А., Мельничук С. В., Шабашкевич Б. Г., Юр’єв В. Г. Радіометр енергетичної освітленості ультра-фіолетового діапазону. Патент №82801. 12.08.2013. Бюл. №15.

 24. Рощупкін О. Ю., Кочан В. В., Саченко А. О. Заявка про видачу патенту України на винахід № a2011 13840; подано 24.11.2011. Спосіб ідентифікації індивідуальної функції перетворення багатопараметричного сенсора.

 

Методичні роботи (2013)

 1. Баловсяк С. В. Комп’ютерні системи штучного інтелекту : методичні вказівки до лабораторних робіт / С. В. Баловсяк, О. Я. Олар. – Чернівці : Родовід, 2013. – 100 с.

 2. Баловсяк С. В. Програмування інтерфейсу користувача : методичні вказівки до лабораторних робіт / С. В. Баловсяк. – Чернівці : Родовід, 2013. – 52 с.