Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Олар Оксана Яремівна

   ПІП: Олар Оксана Яремівна 
   Посада: в.о. доцент
   Вчене звання: Кандидат  технічних наук

   Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет,  кафедра "Комп’ютерні системи та мережі", 2002. Тема дисертаційної роботи: Діагностування комп’ютерних засобів на основі інтелектуальних методів та моделей опрацювання знань, спеціальність  05.13.05 - комп’ютерні системи та компоненти, 2010, ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), науковий керівник - д.т.н., професор В.М. Локазюк.

   Дисципліни, що викладаються: 

1. Системи керування базами даних
2. Охорона праці в галузі інформатики та ОТ
3. Спецкурс НДРС
4. Тестування комп’ютерних засобів
5. Архітектура комп’ютерів
4. Комп’ютерні системи штучного інтелекту

   Тематика наукових досліджень: Інтелектуальне діагностування комп’ютерних засобів. Подання та опрацювання знань у базах знань інтелектуальних систем діагностування комп’ютерних засобів.

   Публікації:

1. Олар О.Я. Застосування технології DataMining для предметної галузі «Інтелектуальне діагностування комп’ютерних засобів» / О.Я. Олар, В.Я. Ляшкевич, І.С. Цуркан // Сборник науч. трудов SWORLD по мат. межд. научно-практ. конф. «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития '2012». Т.9. (Вип. №3). Техн. науки. – Одесса: Черноморье, 2012. – С. 36 – 38.

2. Поморова О.В., Олар О.Я. Метод представлення знань у багатокомпонентних інтелектуальних системах діагностування мікропроцесорних пристроїв // Науково-технічний журнал “Радіоелектронні і комп’ютерні системи”. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. – 2006. – № 6 (18). – С. 110 – 114

3. Поморова О.В., Олар О.Я. Узагальнена формальна модель процесу інтелектуального діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем // Науково-технічний журнал “Радіоелектронні і комп’ютерні системи”. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. – 2008. – № 5 (32). – С. 133-138

4. Поморова О.В., Олар О.Я. Метод очищення та підвищення якості знань у базах знань систем діагностування мікропроцесорних пристроїв // VIII международная конференция «Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2008», Киев, 14-17 мая 2008 г. – К: Просвіта, 2008. – С. 376-387

5. Ляшкевич В.Я., Олар О.Я., Кінащук О.І. Оцінка ефективності діагностування жорстких дисків сучасними програмними засобами // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. - 2007. - Вип.6. – Част. 1, Т.2. - С. 96-99

6. Олар О.Я., Ляшкевич В.Я., Ляшкевич М.Ю. Експертна оцінка ефективності програмних засобів діагностування жорстких дисків // Науковий вісник Чернівецького еаціонального університету: Збірник наук. Праць. Вип.. 423: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск «Комп’ютерні системи та компоненти». Частина І. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – С. 110 – 116

7. Поморова О. В. Побудова онтології предметної області «інтелектуальне діагностування комп’ютерних систем» на основі аналізу формальних понять / О. В. Поморова, О. Я. Олар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 6 (123). – С. 98 – 101.

8. Локазюк В.М. Метод здобуття  знань  для систем інтелектуального діагностування мікропроцесорних систем / В. М.  Локазюк,  О.В. Поморова, О.Я. Олар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4 (137). – С. 153 – 159.

9. Олар О.Я., Ляшкевич В.Я., Мачишин Т.В. Інтелектуалізована інтерактивна тестова система // Науковий Вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – № 446. – С.108-111.

10. Олар О.Я. Моделі та методи побудови баз знань систем діагностування комп’ютерних засобів / О.Я. Олар //  Вісник  Хмельницького національного  університету. –  Хмельницький: ХНУ-2010. – № 2 (146). – С. 135 – 142.

11. Олар О.Я. Реалізація та дослідження узагальненої формальної моделі процесу інтелектуального діагностування комп’ютерних засобів / О.Я. Олар, В.Я. Ляшкевич // Науковий вісник ЧНУ. Т. 2. Вип. 2: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – C.97-103.

12. Олар О.Я. Формування концепцій шаблонів для опису ситуацій процесу інтелектуального діагностування комп’ютерних засобів / О.Я. Олар, В.Я. Ляшкевич, М.Ю. Ляшкевич, І.С. Цуркан // Науковий вісник ХНУ. Технічні науки. – №1. – 2013. – С. 101-107.

   Список друкованих праць:

1. Ляшкевич В.Я., Олар О.Я. Охорона праці в комп’ютерних системах та мережах: Конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2008. – 90 с.

2. Ляшкевич В.Я., Олар О.Я. Тестування комп’ютерних засобів:Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Чернівці: Рута, 2008. – 55 с.

3. Баловсяк С.В., Олар О.Я. Компютерні системи штучного інтелекту: Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Чернівці: ЧНУ, 2013. –100 с.