Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Воробець Георгій Іванович

 ПІП: Воробець Георгій Іванович

   Посада: Заступник завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж, Завідувач навчально-наукового центру “ Локальна мережева академія Cisco “ в ЧНУ ім. Ю.Федьковича.

   Вчене звання: Доцент, 1996 рік 

   Освіта:  Чернівецький державний університет, 1985 рік, спеціальність – фізика, спеціалізація – напівпровідникова мікроелектроніка. Аспірантура – Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1988 рік. Тема кандидатської дисертації: “ Модифікування властивостей шарів і структур Al-Si, PtSi-Siімпульсним лазерним опроміненням ”, 1989 рік, спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків. Наукові керівники: професор Стріха Віталій Іларіонович, професор Бузаньова Євгенія Вікторівна

   Дисципліни, що викладаються: Комп’ютерна схемотехніка, 

Теорія проектування комп’ютерних систем, 

Теорія інформації та кодування,

Системи передачі даних.

   Тематика наукових досліджень: Спеціалізовані комп’ютерні системи та елементи і пристрої обчислювальної техніки; первинні перетворювачі інформаційних сигналів для комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних засобів, систем автоматичного керування, телеметрії та передачі даних

   Публікації:

Основні статті у закордонних журналах

 1.   Vorobets G.I. Diode Schottky systems Al – nanosilicon interface layer – Si. Frontiers of Multifunctional Integrated Nanosystems. / EditorsE. Buzaneva, P. Scharff. Kluwer Academic Publishers. Printed in theNetherlands, 2004.–p.213-224.
 2. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebegev V.N. Laser manipulation of clusters, structural defects and nanoaggregates in barrier structures on silicon and binary semiconductors // Applied Surface Science, 247 (2005) 590-601.
 3. Melnychuk T.A, Strebegev V.N., Vorobets G.I. Laser synthesis of thin films and layers of In4Se3, In4Te3 and modification of their structure// Applied Surface Science, 254 (2007) 1002-1006.
 4. Kobasa I. M.,  Kondratyeva I.V., Vorobets G.I. TiO2-MenOm – Based Materials //Superlatice & Microstructures, 44 (2008) 496-505.
 5. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebegev V.N., Tanasyuk Yu.V. Laser gettering of structural - impurity defects in the contacts of metal - intrinsic CdTe with a Schottky barrier// Applied Surface Science, 254 (2007) 942-947.
 6. Воробец Г.И. Исследование физических механизмов лазерной коррекции и стабилизации параметров структур Al–n-n+-Si–Al c барьером Шоттки. / Воробец Г.И., Воробец М.М., Стребежев В.М. [та ін.]  // ФТП, 2004, Т.36, вып.6, С.690-692. [Semiconductors. Vol.38, N.6, pp.663-665.]
 7. Бузанева Е.В., Воробец Г.И., Стpиха В.И. Шкавpо А.Г. Никулин О.В. Особенности токопеpеноса в контактах силицид платины-кpемний pазной площади в интегpальных стpуктуpах. // Электpонная техника, сеp. 2. Полупpоводниковые пpибоpы. Вып.3. (200).- 1989, С. 49-53.
 8. Воробец Г.И., Жук О.П., Иларионов О.Е., Танасюк В.С., Шпатар П.М. Измерение влажности внутри корпусов электронных приборов. // Приборы и техника эксперимента, 2001, №2, с. 146-148.

 

Патенти

 1. Воробець Г.І., Воробець О.І.,Добро вольський Ю.Г. Спосіб виготовлення діода Шотткі на основі високоомного телуриду кадмію. Деклараційний патент на корисну модель 17438, МПК(2006), H01L 31/18, бюл.№9, 2006.
 2. Воробець Г.І., Мельничук Т.А., Стребежев В.М. Спосіб виготовлення фоточутливої гетероструктури на основі In4Se3. Патент на корисну модель №50924, МПК (2009), МПК С30В 13/00, МПК С30В 29/10. 25.06.2010, бюлетень № 12.
 3. М.М. Воробець, Г.І. Воробець, А.Г. Волощук Спосіб виготовлення поверхнево пасивованого поруватого кремнію”. Патент на корисну модель №57687. – Опубл. 10.03.2011. Бюл. №5.
 4. Воробець Г.І., Гуржуй Р.Д., Добровольский Ю.Г., Кузь М.А., Мельничук С.В., Шабашкевич Б.Г., Юр’єв В.Г. Радіометр енергетичної освітленості ультрафіолетового діапазону. Патент №82801. 12.08.2013. Бюл. №15.

 

Статті в українських журналах , вісниках, що входить до переліку фахових видань

 1. Рогов Р.В., Воробець Г.І.,  Воробець О.І. Структурно-логічна організація серверного програмного забезпечення для управління технологічними мережами // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2012. – №05(Вип.81). – С.205-208.
 2. Кузенко В.Ю., Воробець Г.І., Добровольський Ю.Г., Кузенко В.І., Воробець О.І. Програмне забезпечення для управління і обробки даних автоматизованими спектрофотометрами.// Світлотехніка та електроенергетика. – 2012. - №2. С.29-36.
 3. Воробець Г.І. Структурна організація системи моніторингу / Г.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, М.А. Кузь, А.М. Ніколаєв // Науковий вісник ЧНУ. Т. 2. Вип. 1: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – C. 121-124.
 4. Воробець Г.І., Воробець О.І., Гордіца В.Е., Мельничук С.В. Генератор каліброваних сигналів для дослідження динамічних характеристик цифрових пристроїв і напівпровідникових бар’єрних структур. // Вісті Академії інженерних наук України, №4 (27), 2005, C.47-51.
 5. VorobetsG.I, Vorobets М.М., Fedorenko A.P. Thermoelastic interactions in structures Al-n-Si-Ni at a pulse laser irradiation. // Functional Materials Vol. 12, №1 (2005). P.107-113.
 6. Рогов Р.В., Воробец Г.И., Мельничук С.В. Сетевая система контроля технологического процесса выращивания полупроводниковых кристаллов и тонких пленок. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре, №5, 2005, С.52-54.
 7. Воробец А.И., Воробец Г.И., Мельничук С.В. Оптимизация аппаратно-программного обеспечения для автоматизации спектрофотометра СФ-20. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре, №2, 2006, С.19-22.
 8. Горлей П.М., Воробець О.І., Воробець Г.І., Ульяницький К.С., Хом’як В.В. Вплив імпульсного лазерного випромінювання на детектуючі властивості контактів Pt-p-CdTe з бар’єром Шотткі. // Укр.фіз.журнал, Т.51, №8, 2006, С.795-799.
 9. Воробец Г.И. Модуль сопряжения измерительного прибора с персональным компьютером / Г.И Воробец, С.Л. Воропаева, Ю.Г. Добровольский, Б.Г. Шабашкевич, В.Г. Юрьев // Науковий вісник ЧНУ. Т. 2. Вип. 2: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – C.53-56.
 10. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P., Shkavro A.G. Aging and degradation of structures aluminium - silicon with a Schottky barrier after a pulsing laser exposure.  // Functional Materials, Vol. 10, № 3, (2003). – p.468-473.  
 11. Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Горлей П.М. Пристрій для автоматизації оптичних досліджень бар’єрних структур на основі напівпровідникових сполук А2В6, А3В5. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика. – 2004. – №6. – С.40-42.
 12. Раренко І.М., Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Громко Є.Д., Косенков Є.М. Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровідникових плівок на базі IBM PC // Фізика і хімія твердого тіла. Т.5, №4, 2004. C.815-818.
 13. Воробець Г.І., Воробець М.М., МельничукТ.А., Шкавро А.Г. Cтруктурні зміни плівок Al, SiO2, Si внаслідок старіння після імпульсного фотонного опромінення та їх вплив на характеристики контактів Al–n-Si з бар’єром Шотткі. // Фізика і хімія твердого тіла. Т.6, №1, 2005.C.165-169.
 14. Воробец М.М. Особенности формирования наноструктурированного слоя кадмий теллурида при электрохимическом анодировании / М.М. Воробец, Г.И. Воробец, А.Г. Волощук, Я.Ю. Тевтуль, В.Н. Ткач // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №1.– С.151–155
 15. Воробець М.М., Воробець Г.І., Волощук А.Г., Тевтуль Я.Ю., Ткач В.М. Вплив способу підготовки та легуючих домішок на процес пороутворення і структурну модифікацію поверхні твердих розчинів CdTe. // Укр.хім.журн. – 2011. – Т.77. – №1. – С.44–48.
 16. Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Мельничук С.В. Апаратно-програмне узгодження інтерфейсів GPIB і CENTRONICS.// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 423: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина І. – Чернівці: ЧНУ, 2008.– C.24-28.
 17. Воробець Г.І., Воробець Н.Г. Система передачі даних з використанням багатопозиційного цифрового коду. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 423: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина І. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.73-76.
 18. М.Ф. Бирка, Воробець Г.І. Структуризація баз даних як метод оптимізації алгоритму функціонування АСУ. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина IІ. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.51-57.
 19. Vorobets G.I., O.I.Vorobets, S. L.Voropaeva, Yu.VTanasyuk. Computer modeling of laser irradiation absorption in multilayer semiconductor structures. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина ІI. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.87-92.
 20. Рогов Р.В. Воробець Г.І. Комп’ютеризована система управління технологічним модулем. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина ІI. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – C.102-105.

 

Основні матеріали міжнародних  та українських конференцій

 

 1. Vorobets G. Influence of an Intersymbolical Interference and Mutual Modulation Noise on Digital Signals with Frequency Coding. / S. Melnychuk, G. Vorobets, N. Vorobets, A. Sachenko //Proceedings of the 6th IEEE International on Conference Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Volume 1. September 15-17, 2011. Prague, Czech Republic. IDAACS`2011. – P. 509-512.
 2. Voropaeva S., VorobetsG.. The modulus of digital information processing of sensors of ultraviolet radiation // Evolutionary Computing Optimization and Data Mining (ECODAM)/ Workshop: Meta-Heuristics & algorithms for specific problems. Iasi, Romania, 18-23 June, 2012
 3. Кузенко В.Ю., Кузенко В.И., Воробец А.И., Воробец  Г.И., Добровольський Ю.Г., Прохоров Г.В.Программное обеспечение для управления и обработки данных спектрофотометри. // Труды ХХІІ Международн. науч.-техн. конф., школы мол. специалистов и выставки по фотоэлектронике и приб-м ночного видения. 22-25 мая, Москва, 2012.–С.141-142.
 4. Добровольский Ю.Г., Шабашкевич Б.Г., Юрьев В.Г., Воробец  Г.И., Кузь М.А. Интеллектуальный радиометр ультрафиолетового излучения Тензор – 31М. // Труды ХХІІ Международн. науч.-техн. конф., школы мол. специалистов и выставки по фотоэлектронике и приб-м ночного видения. 22-25 мая, Москва, 2012.–С.96-97.
 5. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebegev V.N. Tanasyuk Yu.V. Laser gettering of structural - impurity defects in the contacts of metal - intrinsic CdTe with a Schottky barrier// E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28–June 1,2007.SYMPOSIUM P.–P3-22.
 6. Melnychuk T.A, Strebegev V.N., Vorobets G.I. Laser synthesis of thin films and layers of In4Se3, In4Te3 and modification of their structure// E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28 – June 1, 2007. SYMPOSIUM P.– P2-16.
 7. Vorobets G.I., Voropaeva S. L., Tanasyuk Yu.V. Dynamic model of laser irradiation absorption in multilayer semiconductor structures of metal – semiconductor and metal-insulator-semiconductor// E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28 – June 1, 2007. SYMPOSIUM P.- P1-21.
 8. М.М. Vorobets, G.I. Vorobets, Ya.Yu.Tevtul, A.G.Voloshchuk. Influence of methods of chemical etching and modes of a laser irradiation on barrier properties of structures on the basis CdTe.// E-MRS 2008, Spring Meeting, Scientific Programme. May 28 – June 1, 2008. SYMPOSIUM B.–P1-60.
 9. Vorobets M.M., Strebegev V.M., Vorobets G.I. Influence of the formation conditions of porous silicon on technical parameters por-Si –c-Si sensors // E-MRS 2009 Spring Meeting. Scientific Programme. Scientific / Symposium: MBioinspired and biointegrated materials as new frontiers nano-materials, Strasbourg (France), June 08-12, 2009. M PII 2
 10. Melnychuk T.A., Strebegev V.M., Vorobets G.I.,Vorobets O.I., Tkach V.M Laser correction of heterojunctions parameters In4Se3-Ge // E-MRS 2009, Spring Meeting, Scientific Programme. / Symposium Q. Laser and plasma processing for advanced materials. Strasbourg (France), June 08-12, 2009. Q P15 5.  P.21-22.
 11. Melnychuk T.A., Strebegev V.M., Vorobets G.I.,Vorobets O.I., Tkach V.M Laser synthesis and optimization of parameters of thin-film barrier structures Metal - In4Te3, In4Se3 // E-MRS 2009, Spring Meeting, Scientific Programme. / Symposium Q. Laser and plasma processing for advanced materials. Strasbourg (France), June 08-12, 2009.Q P15 5.P.22.
 12. Vorobets M.M., Voloshchuk A.G., Tevtul Ya.Yu., Vorobets G.I. Influence of chemical treatment on surface electronic states of Si-plates and properties of the SiO2-Si structures. // Optics and High Technology Material Science SPO 2009/ – October 22-25. – Kyiv, 2009. – P.134.
 13. Vorobets M.M., Vorobets G.I., Tevtul Ya.Yu., Gnatyuk Yu.I., Tkach V.M. Influence of finishing chemical treatment on the mechanism of formation, structure and optical properties of porous silicon. // Optics and High Technology Material Science SPO 2009/ – October 22-25. – Kyiv, 2009. – P.170-171.
 14. Voropaeva S.L., Vorobets G.I., Dobrovolskyi Yu.G., Fedorenko A.P. Photon correction and stabilization of technical parameters of photodetectors of ultra-violet radiation on the basis of GaP-SnO2. // Optics and High Technology Material Science SPO 2009/ – October 22-25. – Kyiv, 2009. – P.172-173.
 15. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebegev V.M. Optimization of photosensitive heterostructures on the basis of indium selenide In4Se3. // Optics and High Technology Material Science SPO 2009. – October 22-25. – Kyiv, 2009. – P.175.
 16. Rogov R.V., Vorobets O.I., Vorobets G.I. The hardware-software module for network access to measuring system./ 4-а Міжнародна конференція "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: Розробка та використання" (ACSN'2009), Львів, 7-11 листопада , 2009 р.// с. 105-106.
 17. Vorobets G.I., Vorobets N.G., Gorditsa V.E. The optimization of multilevel code for systems of data transmission with multifreqency./ 4-а Міжнародна конференція "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: Розробка та використання" (ACSN'2009), Львів, 7-11 листопада , 2009 р.// с. 107.  
 18. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L., Dobrovolskyi Yu.G. Algorithm of digital processing of signals for the coordination of spectral characteristics of photodetectors and the sorces of ultra-violet radiation./ 4-а Міжнародна конференція "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: Розробка та використання" (ACSN'2009), Львів, 7-11 листопада , 2009 р.// с. 203-205.  
 19. Vorobets O.I., Vorobets G. I, Kuz M.A., Fedorenko A.P. Hardware-software complex for automation of measurements and computer processing of spectral characteristics of semiconductors in an optical range 200 - 1100 nanometers. // Optics and High Technology Material Science. SPO’2010: Scientific works. // 11-th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science.  October 21-24, Kyiv, 2010. - P.250.
 20. Воробець Г.І., Воробець Н.Г. Методика динамічної ідентифікації елементів локальної без провідної мережі при М-арному кодуванні цифрових сигналів // Матеріали XVI міжнародної конференції з автоматичного керування «Автоматика-2009», Чернівці,22-25 вересня 2009, С. 299.
 21. Воропаєва С.Л., Воробець Г.І., Добровольський Ю.Г., Мельничук С.В. Спеціалізований мікропроцесорний модуль інтелектуального управління інтенсивністю джерела ультрафіолетового випромінювання // Матеріали XVI міжнародної конференції з автоматичного керування «Автоматика-2009», Чернівці,22-25 вересня 2009, С. 302.
 22. Ємельянов О.Ю., Воробець Г.І., Рогов Р.В. Структурно-алгоритмічна оптимізація обчислювального кластера для моделювання інформаційно-технологічних та управляючих систем // Матеріали XVI міжнародної конференції з автоматичного керування «Автоматика-2009», Чернівці,22-25 вересня 2009, С. 316-318.
 23. Воробець Г.І. Структури з бар’єром Шотткі в елементах обчислювальної техніки і системах керування / Г.І.Воробець // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференціїФізико - технологічні проблеми радіотехніки пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 13-15 жовтня – Чернівці , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011 – С. 36-38.
 24. Воробець Н.Г. Вплив базису цифрового коду на завадостійкість системи передачі даних з багаточастотним  ущільненням каналу зв’язку / Н.Г.  Воробець, Г.І. Воробець, С.В.Мельничук // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференціїФізико - технологічні проблеми радіотехніки пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 13-15 жовтня – Чернівці , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011 – С. 147-149.
 25. Гуржуй Р.Д. Криптостійкий кодер цифрової інформації за алгоритмом системного шифрування на платформі FPGA XILINX / Р.Д. Гуржуй, Г.І.Воробець // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференціїФізико - технологічні проблеми радіотехніки пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 13-15 жовтня – Чернівці , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011 – С. 150-152.
 26. Yu.G. Dobrovolsciy, B.G. Shabashkevich, V.G. Yuryev, G.I. Vorobets, M.A. Kouz (Ukraine). Universal measuring device of parameters of ultraviolet radiation. // The 10th International Conference on Correlation Optics will be held in Chernivtsi, Ukraine on September 12-16, 2011. Poster D2.
 27. Савчук О.П., Воробець Г.І. Застосування контурно-векторного методу ідентифікації заданої траєкторії для динамічного управління рухомими об’єктами // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікації, нано- та мікроелектроніки”, – 25-27 жовтня 2012 року.–Чернівці. – с.153-154.
 28. Vorobets G.I., Vorobets M.M., Kuz’ M.A. Correction of optical properties of cadmium telluride photodetectors for networks in range 850nm // Matherials of 13-th International Young Scientists Conference Optics and high Technology Material Science SPO 2011, – October 25-28, 2012. – Kyiv, Ukraine. – p.139