Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Воробець Олександр Іванович

 ПІП: Воробець Олександр Іванович

   Посада: доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж

   Вчене звання: Кандидат фізико-математичних наук

   Освіта: У 1995 році закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю мікроелектроніка і напівпровідникові прилади.

Кандидатську  дисертацію на тему “Модифікація властивостей бар’єрних структур метал-халькогенідний напівпровідник імпульсним лазерним опроміненням” захистив  у 2007 р.  в спеціалізованій вченій раді при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 

   Дисципліни, що викладаються: 

 Комп’ютерна електроніка

 Автоматизація технологічних процесів і вимірювань

   Тематика наукових досліджень: Математичне моделювання та алгоритмізація функціонування первинних перетворювачів інформаційних сигналів на основі напівпровідникових бар’єрних структур для систем керування

   Публікації:

Є співавтором 46 публікацій, з них 43 наукового та 3 навчально-методичного характеру.

Статті:

 1. Воробець Г.І.,  Воробець О.І., Горлей П.М. Шістнадцяти розрядний аналогово-цифровий перетворювач сигналів для шини ISA IBM PC // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Фізика. Електроніка. – 2002. – Вип.133. – С.109-112.
 2. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P., Shkavro A.G. Aging and degradation of aluminium-silicon structures with a Schottky barrier after a pulsed laser irradiation // Functional materials. –  2003. – Vol. 10, №3, July-September, – P.468-473.
 3. Воробець Г.І.,  Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Горлей П.М. Пристрій для автоматизації оптичних досліджень бар’єрних структур на основі напівпровідникових сполук  А2В6, А3В5 // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Фізика. – 2004. – №6. –  С.40-42.
 4. Раренко І.М., Воробець Г.І., Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Громко Є.Д., Косенков Є.М. Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровідникових плівок на базі ІВМ РС // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т.5, № 4. – С.815-818.
 5. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebejev V.N. Laser manipulation of cluster, structural defects and nanoaggregates in barrier structures on silicon and binary semi-conductors // Applied Surface Science. – 2005. – 247. – Р.590-601.
 6. Воробець Г.І.,  Воробець О.І., Гордіца В.Е., Мельничук С.В. Генератор каліброваних сигналів для дослідження динамічних характеристик цифрових пристроїв і напівпровідникових бар’єрних структур // Вісті академії інженерних наук України. – 2005. – 27, № 4. –  С.47-51.
 7. Воробец А. И., Воробец Г.И., Мельничук С.В. Оптимизация аппаратно-программного обеспечения для автоматизации спектрофотометра СФ-20 // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2006. – №2. – С.19-22.
 8. Gorley P.M., Grushka O.G., Vorobets O.I., Grushka Z.M. Temperature dependence of the concentration of carriers in CdIn2Te4 crystals // Ukr. J. Phys. – 2006. – Vol.51, №5. – Р.475-477.
 9. Gorley P.M., Vorobets O.I., Vorobets G.I.,  Ulyanitskyi K.S., Homyak V.V. Influence of pulse laser irradiation on the detecting properties of Pt-p-CdTe:Cl  contacts with a Schottky barrier //  Ukr. J. Phys. – 2006. – Vol.51, №8. - Р.795-799.
 10. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebegev V.N., Tanasyuk Yu.V. Laser gettering of structural - impurity defects in the contacts of metal - intrinsic CdTe with a Schottky barrier // Applied Surface Science. – 2007. – 254. – P.942-947.
 11. Воробець Г.І.,  Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Мельничук С.В. Апаратно-програмне узгодження інтерфейсів GPIB і Centronics // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Фізика. Електроніка. Тематичний випуск: Комп’ютерні системи та мережі. – 2008. – Вип.423. – С.24-28.
 12. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L., Tanasyuk Yu.V. Computer modelling of laser irradiation absorption in multilayer UW sensitivity semiconductor detectors // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Фізика. Електроніка. Тематичний випуск: Комп’ютерні системи та мережі. – 2008. – Вип.426. – С.87-92.
 13. Воробець Г.І.,  Воробець О.І., Стребежев В.М. Апаратно-програмне забезпечення цифрової обробки сигналів рентгенівського спектрометра растрового електронного мікроскопа РЕМ-100У // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип.479. – С.73-78.

     

Деклараційний патент України на корисну модель

14.Воробець Г.І., Воробець О.І., Добровольський Ю.Г. Спосіб виготовлення діода Шотткі на основі високоомного телуриду кадмію. Деклараційний патент на корисну модель (Україна), №17438 (заявка № u 2006 04305 від 17.04.2006р.).

 

Тези  міжнародних  конференцій:

 1. Воробець Г.І.,  Воробець О.І., Воропаєва С.Л. Аналізатор аналогових сигналів для інтерфейсу CENTRONICS IBM PC // Конференція молодих вчених та аспірантів (ІЕФ’2001). Тези доповідей. – Ужгород, 2001 (11-13 вересня). – С.89.
 2. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P. Aging and degradation of the metal-semiconductor structures after a pulse laser irradiation // ІІІ Міжнародна конференція молодих вчених “Проблеми оптики та сучасного матеріалознавства (SPO 2002)”. Наукові праці. – Київ, 2002 (24-26 жовтня). – С.156.
 3. Раренко І.М., Воробець Г.І.,  Воробець О.І., Воропаєва С.Л., Громко Є.Д., Косенков Є.М. Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровідникових плівок на базі ІВМ РС // ІХ Міжнародна конференція “Фізика і технологія тонких плівок (МКФТТП-ІХ)”. Матеріали ІХ Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ, 2003 (19-24 травня). – Т.1. – С.58-59.
 4. Gorley P.M., Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L. Automation of researches of optical performances of barrier structures on the basis binary and threefold semiconductor linkings // IV Міжнародна конференція молодих вчених “Проблеми оптики та сучасного матеріалознавства (SPO 2003)”. Наукові праці. – Київ, 2003 (23-26 жовтня). – С.88.
 1. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebejev V.N. Laser manipulation of cluster, structural defects and nanoaggregates in barrier structures on silicon and binary semi-conductors // Європейська конференція з напівпровідникових матеріалів (European Materials Research Society  (E-MRS 2004)). – Страсбург (Франція), 2004 (24-28 травня). – Symposium N, N-IX.I.
 1.  ІІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (за участю зарубіжних науковців) (УНКФН-2). Тези доповідей, Т.2. – Чернівці-Вижниця, 2004 (20-24 вересня):
 • Воробец Г.И., Воробец А.И.,  Мельничук Т.А., Стребежев В.Н. Влияние лазерной обработки на свойства барьерных структур на основе монокристал-лов In4Se3. – С.46-47.
 • Воробець Г.І.,  Воробець О.І., Микитюк В.І., Мельничук Т.А., Стрєбєжев В.М. Особливості міжфазної взаємодії при лазерному опроміненні систем метал-твердий розчин  Pb1-xSnxTe, (In4Se3)1-xTe3x. – С.49-50.
 • Грушка О.Г., Горлей П.М., Воробець О.І., Грушка З.М. Електрофізичні властивості кристалів CdIn2Te4. – С.57.
 • Хом’як В.В., Ілащук М.І., Ульяницький К.С., Орлецький І.Г., Воробець О.І. Механізми перенесення струму у поверхнево-бар’єрних структурах  Pt/n-CdTe. – С.176.
 • Воробець О.І.,  Воробець Г.І.,  Мельничук Т.А., Стребежев В.М., Ульяницький К.С. Вплив лазерного опромінення на фізичні  процеси на границі розділу і бар’єрні властивості структур плівка металу - CdZnTe, CdMnTe. – С.175-176.
 • Мельничук Т.А., Стрєбєжев В.М.,  Воробець Г.І.,  Воробець О.І. Структурні  та  електрофізичні   властивості  епітаксійних   гетеропереходів  на  основі  In4(Se3)1-xTex. –С.341-342.
 • Vorobets G.I., Vorobets O.I., Melnychuk T. A., Strebejev V.N. Laser synthesis, nanostructuring and manipulation of phase composition of superficially-barrier systems and hetero-junctions on the basis of monocrystals A2B5, A3B6.  – J-4/19.
 • Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L., Dobrovolsky Yu.G., Melnychuk T. A. Fundamental and applied aspects of laser interaction with materials on the interface SN2O3-GAP devices: computer modeling  a experimental investigations. – J-5/19.
 1. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P. Theoretical simulation of  features of the heat and mass transfer in multilayer structures a metal semiconductor at a pulse laser irradiation // V Міжнародна конференція молодих вчених “Проблеми оптики та сучасного матеріалознавства (SPO 2004)” (Присвячена 170-й річниці КНУ ім. Т. Шевченка і 65-й річниці відділення оптики КНУ). Scientific works. – Київ, 2004 (28-31 жовтня). –  Р.162.
 2. Х Міжнародна конференція “Фізика і технологія тонких плівок (МКФТТП-Х)”. Матеріали Х Міжнародної конференції МКФТТП-Х, Т.1. – Івано-Франківськ, 2005 (16-21 травня):
 1. Європейська конференція з напівпровідникових матеріалів (European Materials Research Society  (E-MRS 2005)). – Страсбург (Франція), 2005 (31 травня - 3 червня):
 1. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Horley P.M., Ulyanitskyi K.S., Homyak V.V. Influence of a pulse laser irradiation on the charge transfer mechanisms in Pt(Al, Au)-CdTe structures with a Schottky barrier // 12-a  Міжнародна конференція з напівпровідникових сполук А2В6 (12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON II-VI COMPOUNDS). Program  & Abstracts. – Варшава (Польша), 2005 (12-16 вересня). – Р.247.
 2. Воробец А.И., Воробец Г.И., Горлей П.Н.,   Ульяницкий К.С. Коррекция параметров детектирующих контактов In–туннельно-тонкий диэлектрик–CdTe–Au импульсным лазерным излучением // Труды седьмой Международной научно-практической конференции „Современные информационные и электронные технологии”. – Одесcа, 2006 (22-26 мая). – Т.2. – С.145.
 3. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P., Tanasyuk Yu.V. Modeling of charge transfer mechanisms in Au-CdTe structures after pulse laser irradiation. // Seventh International Young Scientists Conference “Optics and High Technology Material Science (SPO 2006)”. Scientific works. – Kyiv, 2006 (October 26-29).– P.90.
 4. Горлей П.М., Воробець О.І., Воробець Г.І., Стребежев В.М., Обедзинський Ю.К. Структурні зміни в оксидних та металевих плівках  на поверхні монокристалів CdTe, зумовлені дією лазерного опромінення // Матеріали XI Міжнародної конференції „Фізика і технологія  тонких плівок та наносистем”. – Івано-Франківськ, 2007 (7-12 травня). – Т.1. – С.126.
 5. Стребежев В.Н., Грицюк Б.Н., Воробец Г.И, Воробец А.И., Обедзинский Ю.К. Фоточувствительные элементы на основе барьерных структур на CdSb // 8-я Международная научно-практическая конференция „Современные информационные и электронные технологии” (СИЭТ-2007). – Одесса, 2007 (21-25 мая). – C.327.  
 1. Raranskyi M.D., Vorobets G. I., Vorobets O. I. Modification of structure and electronic properties of the metal - semiconductor contacts by pulsing laser radiation of millisecond duration // Optics and High Technology Material  Science (SPO’2007). Scientific works. – Kyiv, 2007 (October 25-28). – P.81.
 2. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Raranskyi M.D., Tkach M.V. The laser correction technique of parameters of n-CdTe photodetectors for information - measurement systems // Optics and High Technology Material Science (SPO’2008). Scientific works. – Kyiv, 2008 (October 23-26). – P.162-163.
 3. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Fedorenko A.P. Stabilization of technical parameters of detectors of electromagnetic radiation on base n-CdTe by pulse laser radiation // Optics and High Technology Material  Science (SPO’2008). Scientific works. – Kyiv, 2008 (October 23-26). – P.165.
 4. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Strebegev V.M. Optimization of photosensitive heterostructures on the basis of indium selenide In4Se3 // Optics and High Technology Material Science (SPO’2009). Scientific works. – Kyiv, 2009 (October 22-25). – P.175-176.
 5. Melnychuk T.A., Strebegev V.M., Vorobets G.I., Vorobets O.I., Tkach V.M. Laser correction of heterojunctions parameters In4Se3-Ge // E-MRS 2009, Spring Meeting, Scientific Programme. / Symposium Q. Laser and plasma processing for advanced materials. Strasbourg (France), June 08-12, 2009. Q P15 5.  P.21-22.
 6. Melnychuk T.A., Strebegev V.M., Vorobets G.I., Vorobets O.I., Tkach V.M. Laser synthesis and optimization of parameters of thin-film barrier structures Metal - In4Te3, In4Se// E-MRS 2009, Spring Meeting, Scientific Programme. / Symposium Q. Laser and plasma processing for advanced materials. Strasbourg (France), June 08-12, 2009.Q P15 5.P.22.
 7. Vorobets G.I., Vorobets O.I., Voropaeva S.L., Dobrovolskyi Yu.G. Algorithm of digital processing of signals for the coordination of spectral characteristics of photodetectors and the sources of ultra-violet radiation/ Матеріали 4-ої Міжнародної конференції "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання" (ACSN'2009), Львів, 9-11 листопада , 2009 р.// с. 203-204.  (>5 кр., 100 уч.)

   Список друкованих праць:

 1. Хондожко О.Г., Воробець Г.І., Воробець О.І. Основи метрології та радіовимірювання: Методичні рекомендації до лабораторних робіт та контрольні завдання. – Чернівці: Рута. – 1997. – 74с.: іл.
 2. Остапов С.Е., Воробець О.І. Програмне забезпечення захисту інформації: Методичні рекомендації до лабораторних робіт. – Чернівці: Вид-во ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – 2010.– 79с.: іл.
 3. Воробець Г.І., Воробець О.І., Остапов С.Е. Комп'ютерна схемотехніка : Методичні рекомендації до виконання  курсового  проекту. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 64 с.: іл.