Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Історія кафедри

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Комп'ютерні науки», «Інформатика» за трирівневою формою підготовки бакалавр,спеціаліст, магістр.
За рішенням Колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 11 квітня 1972 року в Чернівецькому державному університеті була створена кафедра „Математичних проблем управління і кібернетики”, яка розпочала роботу з 1 вересня 1972 року (наказ ректора Чернівецького державного університету № 149-К від 31 серпня 1972 року).Перший завідувач кафедри - професор Рубаник Василь Павлович.
З 1976 року до 1986 року кафедру очолював доц. Букатар М.І. За цей час на кафедрі зміцнюється матеріальна база, уточнюється і коректується зміст фундаментальних і фахових дисциплін, четверо найкращих випускників направляються в цільову аспірантуру. З 1986 року по 1992 рік кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Кириченко Микола Федорович – відомий фахівець в галузі теорії керування. Під його керівництвом відбулася корінна перебудова як програми підготовки фахівців з інформатики та обчислювальної техніки, так і зміст фундаментальних, професійно-орієнтованих, і вибіркових дисциплін. На кафедру прийшло молоде поповнення: прийшли випускники цільової аспірантури, а також були залишені на роботу три випускники кафедри.
На факультеті з ініціативи професора Кириченка М.Ф. починає функціонувати спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій з напрямку „Інформатика”, розпочинає роботу аспірантура зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Аспірантуру за цією спеціальністю закінчили з захистом кандидатських дисертацій 6 аспірантів, які в основному працюють на кафедрі.
З 1992 року завідувачем кафедри обирається Сопронюк Федір Олексійович, який в 1996 році захищає докторську дисертацію, а в 1998 – отримує вчене звання професора. На кафедрі щорічно поновлюються курси лекцій, запроваджуються, що відповідає загальносвітовій тенденції розвитку інформатики та обчислювальної техніки та пов’язано з найновітнішіми комп’ютерними технологіями розробки програмних засобів. Це стосується зокрема технологій розроблення розподілених баз даних, сучасних Internet Intranet технологій, технологій WEB-дизайну, проектування і розроблення програмних засобів на основі ActiveX компонентів, сучасних візуальних технологій розроблення програм засобами мов C++, Visual Basic 6.0, програмування у середовищі Delphi.
Наукові дослідження викладачами кафедри, аспірантами, співробітниками і студентами проводяться за двома науково-дослідними темами: „Дослідження методів системного аналізу математичних моделей систем керування” і „Розробка математичних і комп’ютерних методів дослідження регулярно та сингулярно збурених систем керування зі змінною структурою”.
Кафедра МПУіК брала участь в організації та проведенні трьох Всесоюзних конференціях з теорії диференціальних рівнянь з аргументом, що відхиляється (1965, 1968, 1972); Ювілейної конференції молодих математиків Буковини (1970), школи-семінару „Ергодична теорія марківських процесів” (1989); Всесоюзних семінарів з САПР (1985-88), Всеукраїнської конференції „Диференціальні рівняння та їх застосування” (1992); Міжнародної конференції „Диференціальні рівняння і нелінійні коливання” (2001), International Conference Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007) 16 міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика–2009», всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (2012).
Кафедра виконує 1 Міжнародну угоду з наукового співробітництва – Сучавський Університет імені „Штефана чел Маре”. Кафедра тісно співпрацює з кафедрою моделювання складних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інститутом кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова.
Щорічно кафедра делегує команду з 2-3 студентів на Міжнародний конкурс „Hard&Soft”, який відбувається в Сучавському університеті (Румунія).
На базі кафедри МПУіК у 2010, 2011 та 2012 роках були проведені Всеукраїнські студентські Олімпіади з програмування (І етап), в яких брали участь команди 5-ти вузів Чернівецького регіону. Відповідальний за проведення олімпіад в Чернівецькому регіоні – доцент кафедри МПУіК Лазорик В.В.