Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Ключові публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники 

 1. Кириченко М. Ф. Введение в теорию стабилизации движения .К: Вища шк., 1978. – 184с.
 2. Кириченко М. Ф., Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. – К.: Наук. думка, 1985. – 304 с.
 3. Кириченко М. Ф., Крак Ю.В., Сорока Р.О Оптимізація маніпуляційних роботів. – К: Либідь, 1990. – 144 с.
 4. А.М. Садовяк, М.П. Ленюк, К.В. Лакуста Дослідження операцій: Навчальний посібник. –Чернівці: Прут, 2004.– 198 с.
 5. Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.В. Пічкур, В.А. Стоян, Д.Я. Хусаінов, Г.І. Кудін, В.Р. Кулян, В.Т. Матвієнко, І.І. Харченко, О.М. Башняков, А.П. Верченко, І.А. Куценко, В.В. Рутицька, В.М. Петрович, О.А. Поліщук, І.В. Хітько, А.В. Шатирко, В.І. Петрук, М.В. Козлов, М.П. Лепеха, О.Ф. Швець, А.Т. Кожаметов, Є.Ф. Сопронюк, В.В. Стоян. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: Монографія. – К.: Вид-во «Сталь», 2009. – 668 с.
 6. Бейко І.В., Зінько П.М., Наконечний О.Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 624 с. (з грифом МОНУ).

Публікації у вітчизняних і міжнародних журналах 

 1. Кириченко М. Ф. Псевдообращение матриц и их рекурентность в задачах управления // Проблемы управления и информатики. – 1995. – № 1. – с. 114 – 127
 2. Кириченко М. Ф., Сопронюк Ф. О. Кинематические и динамические модели мехатронных систем // Проблемы управления и информатики. – 1995. – № 6.– с. 116 – 127
 3. Выделение геометро-топологических признаков изображений методом автокорреляционных преобразований . // Проблемы управления и информатики. – 1997. – № 1.– с. 138 – 152
 4. Сопронюк Ф.А., Негадайлов М.А. Применение принципа максимума к решению сингулярно возмущенных систем с изменением размерности фазового пространства // Проблемы управления и інформатики, 2005. – №2.– С. 11-15
 5. Царик Т.О., Шайко-Шайковський О.Г., Тимофієва Є.М., Клепіковський А.В. Визначення власних частот коливань термоелектричних охолоджувачів з різною кількістю каскадів методами ЕГДА і Лагранжа / Термоелектрика, №3, 2004. – С.64-67
 6. Т.О. Царик, А.В. Клепиковский, Е.Н. Тимофеева, А.Г. Шайко-Шайковский. Расчет собственных частот могокаскадных термоэлектрических охладителей и пути защиты их от вибраний / Термоэлектричество, №1, 2005.– С. 70-77.
 7. Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Построение максимальных множеств практической слабой устойчивости дифференциальных включений // Проблемы управления и інформатики, 2005. – №2.– С. 5-14.
 8. Yasinsky V., Yasinska L., Yasinsky Je., Malik I. The theory of the European type options accounts of (B,S) market model with spasmodic of share price// Theory of Stochastic Processes.– 2004.– Vol.10(26), № 1-2.– P.193–214.
 9. Акименко В.В., Наконечный А.Г., Сугоняк И.И. Моделирование процессов оптимального управления в условиях неопределенности в экономических системах с иерархией // Проблемы управления и информатики, 2007. – №1.– С. 136-145.
 10. Кириченко Н.Ф., Кривонос Ю.Г., Лепеха Н.Г. Оптимизация синтеза гиперплоскостных кластеров и нейрофункциональных преобразований в системах классификации сигналов // Кібернетика и системный аналіз, 2008. – №6. – С. 50-58.
 11. Пат. (11) 29924, (19) (UA), (51) МПК(2006) А61В17/56, Пристрій для визначення розмірів та форм довгих кісток / Шайко-Шайковський О.Г., Бєлов М.Є., Білик С.В., Тимофієва Є.М., Олексик І.С., Леник Д.К., Зіньків О.І. (UA); (21) u 2007 14109; (22) 17.12.2007; (24) 25.01.2008; (46) 25.01.2008. Бюл. №2.
 12. Пат. (11) 42704, (19) (UA), (51) МПК(2009) А61В17/56, Патент на корисну модель «Дистрактор для вирівнювання осі зламаної кістки» / Сапожник В.М., Білик С.В., Василов В.В., Царик Т.О., Тимофієва Є.М., Шайко-Шайковський О.Г. (UA); (21) u 2009 04996; (22) 20.05.2009; (24) 10.07.2009; (46) 10.07.2009. Бюл. №13.
 13. Пат. (11) 45265, (19) (UA), (51) МПК(2009) А61В17/56, Патент на корисну модель «Пристрій для проведення дротяних серкляжів при остеосинтезі переломів довгих кісток» / Олексюк І.С., Білик С.В., Білов М.Є., Тимофієва Є.М., Клепіковський А.В., Шайко-Шайковський О.Г. (UA); (21) u 2009 09759; (22) 24.09.2009; (24) 26.10.2009; (46) 26.10.2009. Бюл. №20.
 14. Ю.В. Крак, Д.В. Шкільнюк. Технологія розпізнавання елементів дактильно-жестової мови. // Искуственный Интелект, 2009. – №3. – С.564-572.
 15. Т.Караванова, Є. Тимофієва. Елементи математичної статистики в курсі інформатики для класів з економічним профілем навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, №4, 2009. – С. 35-43.
 16. Т.Караванова, Є. Тимофієва. Методи прогнозування і оптимізації у курсі інформатики для класів з економічним профілем навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, №5, 2009. – С. 57-64.
 17. Городецкий В.В. Задача Коши для эволюционных уравнений с псевдо-Бесселевыми операторами. II // Василий Васильевич Городецкий, Дмитрий Иванович Спижавка // Дифференциальные уравнения. – 2011. – Т.47, №1. – С. 70-78. (18 імпакт-фактор)
 18. Гаращенко Ф.Г. Адаптивные модели аппроксимации сигналов в структурно-параметрических классах функций /Гаращенко Ф.Г., Швец О.Ф., Дегтяр О.С. // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», 2011.– №2. – С.69-77.
 19. Гаращенко Ф.Г. Моделирование и анализ динамики инвестиций /Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицкая В.В. // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», 2011.– №2. – С.109-119.
 20. Ілащук М.С. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Ф.О. Сопронюк, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 6-9.
 21. Коцур М.П. Спосіб оптимізації об’єктів з розподіленими параметрами. / М.П. Коцур, М.А. Руснак // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 6-9.

 Методичні роботи 

 1. Семенюк А.Д. Програмування (інформатика). Методичні вказівки і завдання для обчислюваль-ної практики. – Чернівці: Рута, 2005. – 42 с.
 2. Семенюк А.Д., Стецько Ю.П., Фратавчан В.Г. Архітектура електронно-обчислювальних машин. Методичні вказівки і завдання для лабораторних робіт. – Чернівці: Рута , 2005. – 38 с.
 3. Бортей М.С., Дрінь Я.М., Федорук Л.О., Стецько Ю.П. Вища математика. Лінійна алгебра. Навчальний посібник. Для студентів перших курсів всіх спеціальностей. – Чернівці: Прут, 2005. – 140 с.
 4. Дослідження операцій. Конспект лекцій. У 2 частинах / Укл.: А.М. Садовяк, Є.Ф. Сопронюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Частина ІI. 76 с.
 5. Методи оптимізації: методичні вказівки та завдання до практичних занять / укл.: М.А. Руснак, А.М. Садовяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 84 с.
 6. Методи оптимізації: конспект лекцій ( у 3-х ч.) / укл.: М.А. Руснак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. Ч.1. – 56 с.