Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Cпеціальності

Перспективи, напрямки й динаміка розвитку напряму підготовки 6.040302 - Інформатика
Швидкий розвиток інформаційних технологій зумовив формування інформаційного середовища, що впливає на усі сфери людської діяльності. До найперспективніших напрямків впро¬вадження інформаційних технологій відносяться автоматизація виробничих процесів, офісної та банківської діяльності, інформатизація навчального процесу у середніх та вищих навчальних закладах. Нові технологічні рішення полегшують обмін інформацією, збільшують ефективність виробничих процесів, сприяють розширенню ділових операцій у бізнесових структурах, надають можливість навчальним закладам залучати до навчання більше студентів за допомогою принципів дистанційного навчання.
Ефективність впровадження нових інформаційних технологій безпосередньо залежить від кваліфікації ІТ-спеціалістів та оперативності керування технологічними процесами. Брак висококваліфікованих кадрів може призвести до стагнації усіх сфер діяльності суспільства, тому приділяється багато уваги щодо потреб інформатизації України на базі сучасних комп‘ютерних систем. Розроблена державна програма інформатизації, бурхливо запроваджуються засоби інформаційних мереж, які забезпечують доступ широких верств до глобальної інформаційної мережі Internet. Високі вимоги ставляться до загальної та вищої освіти в галузі комп’ютеризації, запровадження і використання засобів Internet для розробки корпоративних мереж типу Intranet.
Заходи глобальної інформатизації неможливі без інтенсивної підготовки висококваліфікованих кадрів, спроможних не лише використовувати та обслуговувати складну комп‘ютерну техніку, але й створювати ефективне програмне забезпечення для автоматизації всіх галузей діяльності.
Підготовка фахівців напряму 6.040302 - Інформатика передбачає поглиблене вивчення і володіння найрозповсюдженішими мовами програмування C, C++, C#, Java, Object Pascal, Assembler. Досконало вивчаються системи керування базами даних Microsoft  SQL Server, Oracle та інші, сучасні мережеві технології розробки програм, комп’ютерні системи з паралельною та розподіленою обробкою інформації, кластерні та cloud-системи, системи штучного інтелекту. Значна увага приділяється вивченню архітектури сучасних процесорів, комп’ютерів і комп’ютерних комплексів (кластерів), архітектури комп’ютерних мереж. Студенти оволодівають сучасними технологіями і середовищами розробки програмних засобів: .Net, Web–технологіями, вивчають мову UML, технології розробки розподілених баз даних, C++ Builder, Delphi, Microsoft Visual Studio, CASE–технології тощо.
Фахівці напряму "Інформатика" можуть працювати на посадах математика-програміста, інженера-програміста, системного програміста, прикладного програміста, адміністратора локальних та корпоративних мереж, науковими співробітниками та викладачами вузів. Основні напрямки підготовки фахівців з інформатики: розробка і проектування сучасних інформаційних систем; об’єкто-зорієнтоване програмування, Web-технології та технології .Net. Підготовка з даного напряму передбачає поглиблене володіння мовами програмування і середовищами розробки програм, а також візуальними технологіями розробки розподілених баз даних у мережах Internet та Intranet; досконалі знання з мережевих операційних систем (Unix, Linux, Windows XP, Windows 7 та ін.).
 Студенти проходять виробничу практику на різноманітних базах. Базами виробничої практики для студентів ОКР «бакалавр», ОКР «спеціаліст» та ОКР «магістр» можуть бути бюджетні організації і державні підприємства, комерційні структури, а також комп’ютерні класи факультету комп’ютерних наук та Інформаційно-телекомунікаційний відділ ЧНУ.
Практика студентів – обов'язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. Вона невід’ємна складова частина процесу підготовки фахівців в університеті і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики (на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, сільського господарства й державного управління).
Практична підготовка здійснюється за умов професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача кафедри МПУіК та фахівця від бази практики.
Організація практик в ЧНУ регламентується Положенням про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2011 рік).
 Виробнича практика проводиться згідно розробленої програми. У програмі вказано завдання практики, подано вимоги та терміни виконання цих завдань. Практика завершуються підготовкою звіту та його захисту на кафедрі.
Фахівці напряму 6.040302 можуть бути затребувані найближчим часом у системі середньої освіти, що випливає з широкого запровадження в середню школу навчальних програм з інформатики, починаючи з молодших класів.
Завдяки глобальній інформатизації, випускники влаштовуються на роботу не тільки в межах України, а й користуються попитом у світі. Вони працюють у Німеччині, Канаді, США та інших країнах близького і дальнього зарубіжжя, троє наших випускників працюють в компанії Microsoft (Ключевський А., Сурду О., Фодчук О.).