Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Співробітники кафедри

КИРИЧЕНКО ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА

Кириченко Оксана Леонідівна народилась 5 липня 1974 року у Чернівцях. У 1991 році закінчила ЗОШ №6 і вступила на математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 1996 році закінчила ЧДУ за спеціальністю “Математика”, здобувши кваліфікацію “Математик. Викладач.”.

З 1996 року по 2001 рік працює старшим лаборантом кафедри Алгебри та геометрії в Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича. На кафедрі МПУіК працює з 2001 року: старшим лаборантом, завідувачем лабораторією, асистентом.

Працюючи на кафедрі, викладає дисципліни: Вища математика, Аналіз даних, Моделювання випадкових процесів, Інтелектуальний аналіз даних, Веб-технології та веб-дизайн, Інтерфейси візуального проектування, Теорія ймовірностей та математична статистика, Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, Програмне забезпечення підтримки прийняття рішень.

Керує курсовими, дипломними,  магістерськими роботами, а також обчислювальною, навчальною, педагогічною та  проектно-технологічною практиками.

Велику увагу приділяє роботі з обдарованою учнівською молоддю. Більше п’ятнадцяти років плідно працює в Буковинський Малій Академії Наук.

Опублікувала більше 15 наукових праць. Співавтор монографії  “Internet in the information society. Insights on the information systems, structures and applications” (Chapter 1. Oksana Kyrychenko, Sergey Ostapov, Igor Kanovsky. Comparison of Statistical Characteristics of Certain Internet Subdomains).

         Проводить наукові дослідження  комплексних мереж, соціальних мереж, складних мереж та їх статистичних характеристик, займається кластерним аналізом.

 

ЛАЗОРИК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Лазорик Василь Васильович народився    4 травня 1965 року в селі Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області.В 1982 році закінчив середню школу і поступив на математичний факультет Чернівецького державного університету, спеціальність “Прикладна математика”.

З липня 1983 по квітень 1985 роки проходив строкову військову службу.

З вересня 1985 року продовжив навчання в університеті, який закінчив в 1989 році.

Після закінчення університету працював інженером кафедри Математичних проблем управління і кібернетики вказаного університету. З жовтня 1989 року по грудень 1992 року Лазорик В.В. навчався в стаціонарній аспірантурі при кафедри МПУіК (науковий керівник Кириченко М.Ф.). В листопаді 1992 року захистив кандидатську дисертацію “Математичні методи моделювання робототехнічних процесів” за спеціальністю 05.13.16 – “Застосування математичних методів та математичного моделювання в наукових дослідженнях”.

З 1992 року працював на посаді асистента, а з 2002 працює на посаді доцента кафедри Математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Диплом доцента отримав у червні 2005 року.

За період роботи на посадах асистента та доцента викладав навчальні дисципліни Інформатика і програмування, Теорія програмування, Мережі ЕОМ, Системне програмування, Мова програмування С++, Програмне забезпечення ЕОМ, Візуальні засоби програмування, Об’єкто–зорієнтоване програмування, Основи XML, Комп’ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні), Додаткові розділи об’єкто–зорієнтованого програмування, Технологія програмування, Спеціалізовані мови програмування, Математичні та комп’ютерні моделі мехатронних систем, Технологія програмування мовою C++ Builder, Технологія програмування та створення програмних продуктів, Системне адміністрування ОС Linux, Комп’ютерні мережі, Інформаційні мережі, Основи Інтернет технологій, Веб-технології та веб-дизайн, Веб-програмування, Платформи корпоративних інформаційних систем,  Основи програмування, Програмування на платформі .Net, Програмування мовою Java.

З 2009 року Лазорик В. В. – відповідальний секретар проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування серед студентів вищих навчальних закладів згідно з правилами чемпіонату світу з програмування серед студентських команд під егідою Association for Computing Machinery (ACM).

         Наукові дослідження Лазорик В.В. провадить у галузі моделювання та проектування робототехнічних процесів, теорії керування, теорії об’єктно - орієнтованого програмування  і комп’ютерної графіки, моделювання економічних процесів.

 

ФРАТАВЧАН ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Народився 27 січня 1965 року в селі Верхні Петрівці Сторожинецького району Чернівецькій області. В 1982 році вступив на математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федько-вича, спеціальність “Прикладна математика ”.

З 1983 по 1985 рік проходив службу в армії. По закінченні навчання в університеті, у 1989 році, вступив в аспірантуру на кафедрі МПУіК. Під керівництвом професора М.Ф. Кириченка написав кандидатську дисертацію, яку успішно захистив у 1992 році і був прийнятий на роботу на рідну кафедру.

Викладав дисципліни: Інформатика та комп’ютерна техніка, Основи програмування, Алгоритмізація та програмування, Комп’ютерна графіка, Системи штучного інтелекту, нейронні мережі, Експертні системи, Цифрова обробка інформації, Інтерфейси візуального проектування, Інтелектуальний аналіз даних.

Опублікував більше 30 наукових праць. Тематика наукової діяльності пов’язана з комп’ютерною графікою, методами та системами штучного інтелекту, еволюційним програмуванням, розпізнаванням образів.

Велику увагу приділяє роботі з обдарованою учнівською молоддю. Більше двадцяти років плідно працює в Буковинський Малій Академії Наук. Його вихованці багаторазово ставали призерами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт МАН, за що в 2017 році отримав подяку Міністерства освіти України.

 

СОПРОНЮК ЄВГЕНІЙ  ФЕДОРОВИЧ

Народився 1 вересня 1980 року у Чернівцях. У 1997 році закінчив Чернівецьку ЗОСШ №24 і вступив на математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Закінчив університет у 2002 році (спеціальність “Інформатика”). З 2002 року розпочав роботу на посаді асистента кафедри Математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного уні-верситету імені Юрія Федьковича.

У 2002-2006 роках навчався в аспірантурі ЧНУ імені Юрія Федьковича. У жовтні 2007 року захистив кандидатську дисертацію “Моделювання, практична стійкість та оптимізація систем зі змінною вимірністю фазового простору” (науковий керівник – д.т.н., проф. Гаращенко Ф. Г.) за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Вчене звання доцента присвоєне в 2012 році.

Основні напрями наукової роботи: практична стійкість та чутливість систем зі зміною вимірності фазового простору та розробка чисельних методів для визначення оптимальних оцінок, моделювання та оптимізація систем керування, розвиток методів цифрової обробки інформації та розпізнавання образів.

 

КОЦУР МАКСИМ ПЕТРОВИЧ

Народився 11 вересня 1982 року в місті Івано-Франківськ. У 1999 році закінчив навчання в Чернівецькому міському ліцеї №1 і вступив на математичний факультет Черні-вецького державного університету, який закінчив у 2004 році за  спеціальністю “Інформатика” та здобув кваліфікацію магістра.

З 2004 року працює на посаді асистента кафедри Математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

В  2012-2016 роках навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює над  кандидатською дисертацією “Оптимізація функціоналів від розв’язків одновимірних крайових задач” (науковий керівник – д.т.н., проф. Наконечний О.Г.) за спеціальністю 01.05.04 – “Системний аналіз і теорія оптимальних рішень”.

Основні напрями наукової роботи: вивчення об’єктів, стан яких описується нелінійними рівняннями параболічного типу з некласичними крайовими умовами.

 

СОПРОНЮК ОЛЬГА ЛУК’ЯНІВНА

Народилася 3 лютого 1983 року в селі Гермаківка Борщівського району Тернопільської області.

У 2000 році поступила на Математичний факультет Чернівецького державного універси-тету, який закінчила у 2005 році за  спеціальністю “Математика ” та здобула кваліфікацію магістра з математики.

З 2007 року є асистентом кафедри Математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича У  2012-2016 роках навчалася в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 12 травня 2017 року захистила кандидатську дисертацію “Моделі та методи аналізу чутливості динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору ” (науковий керівник – д.т.н., проф. Гаращенко Ф.Г.) за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи ”.

 Основні напрями наукової роботи: практична стійкість та чутливість систем зі зміною вимірності фазового простору та розробка чисельних методів для визначення оптимальних оцінок.

 

ФІЛІПЧУК ОЛЬГА ІГОРІВНА

Народилась 20 березня 1978 року у Чернівцях. У 1995 році закінчила Чернівецьку ЗОСШ №3 і вступила на математичний факультет Чернівецького державного універси-тету імені Юрія Федьковича, який закінчила у 2000 році (спеціальність “Математика”, спеціалізація – “Математичний аналіз”), здобувши кваліфікацію “Математик. Викладач”.  

По завершенні навчання працювала старшим лаборантом кафедри Прикладної математики, викладачем-стажистом, а згодом – асистентом кафедри Математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 2005-2007 та 2009-2010 роках навчалась у стаціонарній аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 01.01.01 – “Математичний аналіз”. У вересні 2010 року захистила кандидатську дисертацію “Нарізно неперервні відображення та їх аналоги зі значеннями в неметризовних просторах” (науковий керівник – д.ф-м.н., проф. Маслюченко В.К.).

З 2011 по 2016 рік працювала на кафедрі Вищої математики Буковинського державного фінансово-економічного університету, зокрема, з 2014 по 2016 рік – на посаді завідувача кафедри Вищої математики БДФЕУ. Після реорганізації БДФЕУ у вересні 2016 року була зарахована у штат кафедри Математичних проблем управління та кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Викладає дисципліни: Вища математика, Дискретна математика, Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика, Математичні методи дослідження операцій, Основи обробки електронної інформації. Керує курсовими роботами, обчислювальною практикою, відповідає за перевірку на плагіат дипломних та магістерських робіт, виконуваних на кафедрі.

Автор понад 40 наукових праць та методичних розробок.

Коло наукових інтересів: нарізно неперервні відображення та їх аналоги, моделювання еколого-економічних та соціальних процесів.

 

АНТОНЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Антонюк Світлана Володимирівна народилась 9 березня 1980 року в Чернівцях. У 1995 році закінчила ЗОШ №6 і вступила на математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, який закінчила у 2000 році (спеціальність “Математика”).

У 2008 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, здобувши кваліфікацію “Спеціаліст з фінансів, економіст-фінансист”.

З 1999 по 2002 рік працювала в ЗОШ №11 вчителем математики, а з 2002 по 2017 рік працювала на кафедрі Теоретичної та прикладної статистики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Кандидат фізико-математичних наук (2009 р.), захистила кандидатську дисертацію на тему “Властивості розв’язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з нескінченною післядією” за спеціальністю 01.05.01 – “ Теоретичні основи інформатики та кібернетики”.

На кафедрі МПУіК працює з 2017 року. Працюючи на кафедрі, викладає дисципліни: Вища математика, Аналіз даних, Протоколи і сервіси Інтернет, Технології машинного навчання, Теорія ймовірностей та математична статистика.

Автор понад 40 наукових праць.

Коло наукових інтересів: стохастичний аналіз, фінансова математика, машинне навчання.

 

МАЛИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Малик Ігор Володимирович народився 19 липня 1983 року в селі Горішні Шерівці Заставнівського району Чернівецької області.

З 1990 по 2000 роки навчався в Горішньошеровецькій ЗОШ. У 2000 році поступив на перший курс спеціальності “Статистика” математичного факультету Чернівецького Державного університету.

У 2005 році закінчив навчання в університеті і цього ж року був зарахований в аспірантуру (науковий керівник – проф. Ясинський В.К.).

У 2009 році в інституті кібернетики захистив кандидатську дисертацію “ Стійкість стохастичних динамічних систем з післядією нейтрального типу” за спеціальністю 01.05.01 – “Теоретичні основи інформатики та кібернетики”.

З 2010 по 2013 роки навчався в докторантурі на кафедрі Системного аналізу та страхової та фінансової математики Чернівецького національного університету. З 2005 по 2017 працював асистентом, а згодом доцентом цієї ж кафедри.

З вересня 2017 року працює на посаді доцента кафедри Математичних проблем управління і кібернетики. Викладає такі дисципліни: Методи та засоби кластерного аналізу, Інтелектуальний аналіз даних, Проектування інформаційних систем, Інформаційні системи і технології створення та управління проектами.

Автор понад 70 наукових праць.

Коло наукових інтересів: стохастичний аналіз, фінансова математика, машинне навчання, моделювання випадкових процесів.

 

ТКАЧУК СВІТЛАНА ІЛЛІВНА 

Ткачук Світлана Іллівна народилася 30 грудня 1981 року в місті Чернівці. У 1999 році закінчила Чернівецьку ЗОШ №11 і  вступила на географічний факультет Чернівецького держав-ного університету, який закінчила у 2004 році за  спеціальністю “Гідроекологія ”.

З 2001 року працювала секретарем деканату Математичного факультету. З 2016 року почала працювати на кафедрі МПУіК на посаді  старшого лаборанта, а з 2017 року працює на посаді фахівця цієї ж кафедри.

З 2017 року навчається у відділі комп’ютерних технологій ІФТКН за спеціальністю “Комп’ютерні науки” ОР “Магістр”.

  

 

СПІЖАВКА ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Народився 27 квітня 1982 року у селі Товтри Заставнівського району Чернівецької області.

Після закінчення школи, упродовж 1999-2004 років, навчався на математичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який закінчив 2004 року з відзнакою за спеціальністю “Математика”.

З 1 вересня 2004 року до 31 жовтня 2008 року працював на кафедрі Математичного моделювання на посаді асистента.

З 1 листопада 2008 року навчався в аспірантурі; 3 червня 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 1 вересня 2011 року працює асистентом на Кафедрі математичних проблем управління і кібернетики.

 

СТЕЦЬКО ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ

Стецько Юрій Павлович народився 12 січня 1959 році в селищі міського типу Кострижівка, Заставнівського району Чернівецької області. З 1965 по 1975  роки навчався в Кострижівській ЗОШ. У 1976 році вступив на навчання  у Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, який закінчив із відзнакою 1981 році.

 З 1981 року Юрій Павлович Стецько працює старшим інженером, а згодом асистентом кафедри МПУіК. З 1983 по 1986 роки навчається в аспірантурі у Київському університеті імені Тараса Шевченка на факультеті кібернетики. Після закінчення аспірантури повертається працювати на кафедру МПУіК на посаду провідного інженера. У 1990 році обраний на посаду асистента кафедри МПУіК. В 1993 році під керівництвом професора М. Ф. Кириченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Исследование некоторых задач устойчивости и стабилизации линейных систем”. Автор понад 30 наукових праць і методичних розробок. У 2003 році був обраний на посаду доцента кафедри МПУіК. Працюючи в університеті, на громадських засадах виконував обов’язки голови профбюро факультету Комп’ютерних наук, заступника відповідального секретаря приймальної комісії університету.

Працюючи на кафедрі, забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: Математична логіка, Елементарна математика та шкільний курс інформатики, Теорія алгоритмів, Алгоритми та технології паралельних обчислень, Інформатика та інформаційні технології, Паралельні та розподілені обчислення, Архітектура комп’ютерів, Сучасна теорія керування, Дискретна математика, Імітаційне моделювання, Технологія створення програмних продуктів, Моделювання систем. Керує курсовими та магістерськими роботами.

 

СОПРОНЮК ФЕДІР ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Відомий учений у галузі прикладної математики. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 року.

 Народився 10 листопада 1946 року в селі Осники Лановецького району Тернопіль-ської області. У 1964 році вступив на математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, який закінчив у 1969 р. Працював інженером, старшим інженером, математиком-програмістом обчислювальної лабораторії Чернівецького університету. У 1973-1976 роках навчався в аспірантурі обчислювального центру Ризького університету, після якої працює в ЧНУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента. З 1992 по 2016 роки – завідувач кафедри Математичних проблем управління і кібернетики. З 2004 по 2014 – декан Факультету комп’ютерних наук. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 році, докторську – у 1996. Вчене звання доцента присвоєне в 1984 році, професора – у 1998 році. Зараз працює на посаді професора кафедри Математичних проблем управління і кібернетики ЧНУ.

Основні напрями наукової роботи: якісний аналіз та оцінка програмних траєкторій в системах керування; дослідження задач практичної стійкості динамічних систем та розробка чисельних методів для визначення оптимальних оцінок; розвиток методів цифрової обробки інформації та розпізнавання образів; створення технології стиснення інформації; розробка адаптивних підходів до розв’язання задач аналізу, оптимізації, керування, класифікації та розпізнавання голосової інформації та зображень.

Автор понад 100 наукових праць. Підготував 3 кандидатів наук та 1 доктора наук.

Член редколегії збірника наукових праць ЧНУ імені Юрія Федьковича  та наукового журналу Сучавського університету, член оргкомітетів багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

 

РУСНАК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 

Руснак Миколa Андрійович народився 28 червня 1959 року в селі Неполоківці, Кіцманського району Чернівецької області.

         У 1976 році вступив на математичний факультет Чернівецького державного університету (ЧДУ), який із відзнакою закінчив у 1981 році, здобувши  кваліфікацію “Математик”. Працював викладачем–стажистом кафедри Математичних проблем управління і кібернетики (МПУіК) ЧДУ, а у 1982 році поступив на навчання до аспірантури при факультеті кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.

Після закінчення аспірантури у 1985 році зарахований на посаду асистента кафедри МПУіК. У 1991 захистив кандидатську дисертацію на тему “Оптимизация наблюдений в задачах минимаксного оценивания функционалов от решений уравнений с частными производными ”, науковий керівник – професор Наконечний О.Г. З 1992 року доцент кафедри МПУіК.

Доцент Руснак М.А. проводить значну наукову та навчально–методичну роботу, керує роботою студентського наукового гуртка. Команди студентів під його керівництвом брали активну участь у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. На високому рівні викладає фундаментальні та професійно–зорієнтовані дисципліни, здійснює наукове керівництво написанням  бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Впродовж 4 років брав активну участь у роботі спеціалізованої ради в ЧНУ по захисту кандидатських дисертацій, виконував обов’язки її секретаря.

Із дня заснування незмінний організатор та Вчений секретар Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми інформатики і комп’ютерної техніки ” (ПІКТ).

         Доцент Руснак М.А. вільно володіє фаховими знаннями, користується авторитетом у студентів та повагою у колег. Постійно працює над удосконаленням своїх знань, веде активний пошук нових ідей та впроваджує їх у навчальний процес.

Автор понад 75 наукових праць та методичних розробок. Нагороджений грамотами університету та міністерства освіти і науки. Має почесне звання “Відмінник освіти України”.

 

РУСНАК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Руснак Олена Володимирівна  народилася 8 січня 1964 року в Полтавській області.

У 1981 році закінчила ЗОШ №5 м.Чернівці. З 1981 року  по 1986 рік навчалась в  Чернівецькому державному університету імені Юрія Федьковича на математичному факультеті за спеціальністю “Прикладна математика”.

На кафедрі МПУіК працює з 1997 року фахівцем ком’ютерного класу. На даний час займає посаду завідувача лабораторією “Апробації сучасних інформаційних технологій” кафедри МПУіК.

За роботи на кафедрі викладала такі навчальні дисципліни: Біоінформатика, Інформатика та обчислювальна техніка, Інформатика та інформаційні технології, Сучасні методи розв’язування задач дискретного програмування, Математичні методи дослідження операцій, Програмування зовнішніх пристроїв.

Керує  навчальною практикою.  

 

СТЕЦЬКО ЕЛЕОНОРА ОРЕСТІВНА

Стецько Елеонора Орестівна народилась    1 липня 1959 р. у місті Чернівці.

З 1966 по 1976 роки навчалась у Чернівецькій ЗОШ №24, по завершенні навчання у школі вступила на  математичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який у 1981 році закінчила за спеціальністю “Прикладна математика”.

З 1988 року працювала вчителем математики та інформатики, а з 1995 до 1999 року – заступником директора з навчально-виховної роботи  Чернівецької загальноосвітньої середньої школи  №1. Вчитель вищої категорії, має звання старший вчитель, нагороджена грамотою Міністерства освіти України. На кафедрі працює з 2002 року фахівцем комп’ютерного класу, з 2007 по 2014 роки – асистентом, а з 2016 року – завідувачем лабораторією “Програмного забезпечення процесів керування ” кафедри МПУіК. 

Опублікувала 5 наукових праць та  методичних розробок.

За час роботи на кафедрі викладала такі навчальні дисципліни: Інформатика та обчислювальна техніка, Інформатика та інформаційні технології,  Інформатика та програмування, Теорія алгоритмів, Методи оптимізації, Методика викладання математики та інформатики в школі, Алгоритми та технології паралельних обчислень, Інформаційні технології менеджменту та маркетингу, Архітектура обчислювальних систем, Інформаційно-комунікаційні технології, Аналіз даних, Дослідження операцій, Паралельні та розподілені обчислення, Архітектура комп’ютерів, Математичні методи дослідження операцій.

Керує курсовими, дипломними, а також обчислювальною, навчальною, педагогічною та  виробничою практикою.

  

ДРІНЬ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Дрінь Ярослав Михайлович народився 12 травня 1946 року в селі Гошів Долинського району Івано-Франківської області в сім’ї робітника.

          У 1963-1968 роках навчався на математичному відділенні  фізико-математичного факультету ЧДУ, а в 1967 році поєднував відмінне навчання з працею лаборанта кафедри Диференціальних рівнянь, на якій проходив спеціалізацію.  Після закінчення в 1968 році навчання за направленням Мінвузу почав працювати асистентом цієї ж кафедри.

 Впродовж 1974-1977 років навчався в цільовій аспірантурі при кафедрі Вищої математики Київського державного педагогічного інституту, після закінчення якої  працював у 1974-1979 роках на посаді викладача, 1980-1983 – старшого викладача і з 1983 по 1988 рік – доцента кафедри Диференціальних рівнянь. 

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Задача Кощі для деяких класів параболічних псевдодиференціальних рівнянь ” (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ейдельман С.Д.; офіційні опоненти: д.ф.-м.н., проф. Агранович М.С. (м. Москва), к.ф.-м.н., с.н.с. Чаус М. М. (м. Київ); провідна установа – Інститут математики з ВЦ АН Молдавської РСР (м. Кишинів)). 

Працюючи на кафедрі Диференціальних рівнянь, брав активну участь у становленні кафедри Математичного моделювання, де працював доцентом у 1988 – 2001 роках. Працюючи на цих кафедрах, прочитав основні курси з Диференціальних рівнянь і Рівнянь матфізики, а також спецкурси з  Теорії псевдодиференціальних рівнянь. Вищу математику читав для студентів фізичного та інженерно-технічного факультетів. У 2001-2003 роках перейшов на нову кафедру Математичної і  прикладної статистики, працюючи за сумісництвом доцентом кафедри Інформаційних систем і мереж Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕІ. У 2003 -2005 роках – доцент, завідувач секцією математики ІСІМ, а з 2005 року – завідувач новоутвореної кафедри Вищої математики та інженерно-технічних дисциплін. Після виходу на пенсію з 2007 по 2009 рік працював доцентом цієї ж кафедри. 

У ЧТЕІ КНТЕУ очолював роботу зі створення фондів робочих програм з економіко-математичних та інженерно-технічних дисциплін. 

Впродовж 2009-2014 років працював доцентом кафедри Вищої математики, комп’ютерної техніки та інженерно-технічних дисциплін Буковинської державної фінансової академії. З 2010 року ця кафедра змінила назву на кафедру Вищої математики, а навчальний заклад реорганізували у Буковинський державний фінансово-економічний університет у 2011 році. Працюючи на кафедрі, читав курси з Економетрики, Дослідження операцій, Вищої математики. 

У 2014-2015 навчальному році – викладач коледжу при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, а з 2015 року – доцент кафедри Математичних проблем управління та кібернетики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ. 

В інституті математики НАН України Дрінь Я.М. захистив дисертацію “Задача Коші та нелокальні задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами ” за спеціальністю 01.01.02 – “Диференціальні рівняння ” та здобув науковий ступінь доктора фізико-математичних наук. Диплом отримав 12 травня 2016 року. Офіційними опонентами були: 

  • доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України  Горбачук Мирослав Львович, Інститут математики НАН України, завідувач відділу диференціальних рівнянь з частинними похідними, професор;
  • доктор фізико-математичних наук, професор Іванчов Микола Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри диференціальних рівнянь;
  • доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Слюсарчук Василь Юхимович, Національний університет  водного господарства та природокористування (м. Рівне), професор кафедри вищої математики. 

Від 2016 року виконує обов’язки завідувача кафедри МПУіК, активно веде наукову та науково-методичну роботу, є членом Вченої ради Інституту. Автор понад 130 наукових праць. У 2017 році опублікував монографію “Нелокальні задачі для параболічних псевдо-диференціальних рівнянь ” обсягом 224 сторінки. 

         Працюючи на кафедрі, викладає дисципліни: Вища математика, Аналіз даних, Моделювання випадкових процесів, Інтелектуальний аналіз даних, Методика викладання комп’ютерних наук у ВШ. Керує практикою студентів, науковим семінаром кафедри і інституту.

   

БОЙЧУК ІРИНА ІВАНІВНА 

Бойчук  Ірина Іванівна народилась 21 лютого 1994 року в селі Магала Новоселицького району Чернівецької області.

З 2005 по 2010 роки вчилась у Магалянській загальноосвітній школі І-ІІІ імені Григорія Нандріша.

У  2010 році вступила на факультет Комп’ютерних наук Чернівецького національ-ного університету імені Юрія Федьковича, який зкінчила у 2015 році (спеціальність “Інформатика”).

З 2015 року працює на посаді фахівця комп’ютерного класу кафедри Математичних проблем управління і кібернетики