Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Ключові публікації

Монографії:

2016

1. Д’яченко Л.І., Остапов С.Е., Фочук П.М., Халавка Ю.Б. Системи комп’ютерного бачення в наукових дослідженнях // Монографія, Чернівці, 2016 р., 108 с.

2015

1. Остапов С.Э., Чайка Л.А. Генераторы псевдослучайных последовательностей на клеточных автоматах // Информационные технологии и системы в управлении, образовании, науке. Монография. – Харьков: ХНЭУ. – 2013. – С.178-190.

2. Oksana Kyrychenko, Sergey Ostapov, Igor Kanovsky “Comparison of Statistical Characteristics of Certain Internet Subdomains”. In: Rostanski M., Pikiewicz P. (Eds.): Internet in the information society. Insights on the information systems, structures and applications. Published by Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Springer, PP.5-16. (ISBN 978-83-62897-91-9).

3. Остапов С.Э., Дьяченко Л.И. Разработка и исследование системы оценки качества программ распознавания дефектов // Информационные системы в управлении, образовании, промышленности. Монография / Под ред. проф. В.С.Пономаренко. – Х.: Цифрова друкарня №1, Харьков, 2014. - С.249-264.

4. S. Ostapov, O. Val', S. Yanushevsky, D. Chyzhevsky. Cryptography on the Base of Cellular Automata // Internet in the Information Society. Monography / Publisher: Scientific Publishing University of Dabrowa Gornicza, Editors: Maciej Rostanski, Piotr Pikiewicz, Pawel Buchwald, pp.71-86.  

Навчально-методичні праці: 

2016

1. Євсеєв С.П., Остапов С.Е., Король О.Г. Технології захисту інформації: навчальний посібник. - Мультимедійне інтерактивне електронне видання комбінованого використання. Х.: ХНЕУ ім.С.Кузнеця. - 2016. - ISBN 978-966 676-624-6. http://library.hneu.edu.ua/jornal_aut1.php

2015

1. Жихаревич В.В. Професійна практика програмної інженерії. Навчальний посібник.– Чернівці : ЧНУ, 2015. – 384 с. (Гриф № 1/11-19279 від 08.12.2014 р.).

2. Газдюк К.П., Матійчук Н.І., Нікітіна О.М. Комп’ютерні системи та їх тестування: лабораторний практикум. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 92 с.

2014

1. Остапов С.Е., Євсеєв С.П., Король О.Г. Технології захисту інформації. Навчальний посібник. - Чернівці: Родовід, 2014. - 428 С. (ISBN 978-617-7105-10-6).

2. Миронів І.В. Янушевський С.В. Основи програмування: навч. посіб. / І.В. Миронів, С.В. Янушевський. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – 256 с.

2003-2013

1.  Валь О.Д., Королюк С.Л., Мельничук С.В. Теорія ймовірностей … від найпростішого: Навчальний посібник. // Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. – 160 с. 

2.  Королюк С.Л., Мельничук С.В., Валь О.Д. Основи статистичної фізики та термодинаміки. Підручник // Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. – 348 с. (Гриф МОНУ: Лист 14/18.2- 1614 від 12.07.2004 р.)

3.  Валь О.Д., Королюк С.Л., Мельничук С.В. Основи теорії відносності та космології. Навчальний посібник // Тернопіль: Підручники &Посібники, 2003. – 366 с. (Гриф МОНУ: Лист 14/18.2- 2500 від 27.12.2002 р.).

4.  Остапов С.Е., Валь Л.О. Основи криптографії. Навчальний посібник // Чернівці, Книги-ХХІ, 2008. – 188 с. (Гриф МОНУ: Лист № 1.4/18-Г-1336 від 11 червня 2008 р.).

5.  Садовяк А.М., Сопронюк Є.Ф. Дослідження операцій: конспект лекцій. // Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2009. – 96 с.

6.  Остапов С.Е., Воробець О.І. Програмне забезпечення захисту інформації // Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 79 с.

7.  Жихаревич В.В. Архітектура комп’ютерів: лабораторний практикум // Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 128 с.

8.  Жихаревич В.В. Операційні системи: методичні рекомендації до лабораторних робіт // Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 248 с.

9.  Остапов С.Е. Інформаційні системи комерційних підприємств // Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 96 с.

10. Воробець Г.І., Воробець О.І., Остапов  С.Е. Комп’ютерна схемотехніка // Чернівці. – ЧНУ, 2012. – 64 с.

Статті в наукових журналах:

2016

1. Petro Fochuk. Electrical properties of In or Ga-saturated CdTe crystals at high-temperature point defect equilibrium [text] /Petro Fochuk, Oleh Panchuk, Yevhen Nykonyuk, Serhiy Solodin, Lilya Diachenko, Roman Grill, Derek Shaw. // Journal of Alloys and Compounds. V. 664. – 2016. – Р. 499 – 502.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092583881532003X

2. Shumylyak L. Modeling of impurities segregation phenomenon in the melt crystallization process by the continuous cellular automata technique / L.Shumylyak, V. Zhikharevich, S.Ostapov // Applied Mathematics and Computation – 2016. – Vol. 290. – P. 336-354. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300316303836

3.Шумиляк Л. М., Жихаревич В. В., Остапов С. Э. Моделирование явления сегрегации примеси в процессе кристаллизации расплава методом непрерывных клеточных автоматов // Прикладная дискретная математика. – 2016. – № 1 (31). – С. 104-118. http://dx.doi.org/10.17223/20710410/31/10

4. Zhikharevich V. V., Matsiuk N. A., Ostapov S. E. Solving the routing problem by ant colony optimization algorithms // International Journal of Computing. – 2016. – V. 15, № 2. – Р. 84-91. http://www.computingonline.net/index.php/computing/article/view/841

5. C. П. Євсеєв, Х.Н. Рзаєв, С.Е. Остапов, В.І. Ніколаєнко. Оцінка обміну даними в глобальних обчислювальних мережах на основі комплексного показника якості обслуговування мережі // Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2016. - №4. - СС.4-14 http://ric.zntu.edu.ua/issue/archive

6. Жихаревич В. В., Остапов С. Е., Миронів І. В. Аналіз методів розпізнавання символів тексту // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 5 (79) С. 137-142. http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2016/REKS516/Zhikharevich.pdf

7.Жихаревич В. В., Остапов С. Э. Исследование обратимости программных генераторов псевдослучайных бинарных последовательностей на основе клеточных автоматов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 6 (80). С. 194- 198. http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2016/REKS616/Zhikharevich.pdf

8.Жихаревич В.В., Мацюк Н.О. Розв’язання задачі маршрутизації з використанням модифікованого мурашино-клітинно-автоматного алгоритму // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1 (30). С. 49-54.

2015

1. Шумиляк Л.М., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Комп’ютерна система для моделювання, оптимізації та керування процесом зонного вирощування кристалів // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи і компоненти, 2015. - т.6, вип. 1. - С. 80-85.

2. Val' O.D., Zhikharevich V.V., Ovchar R.I., Ostapov S.E. Development and investigation of the key stream generators on the base of cellular automata // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління, 2015. - No.3 (34). - P.58-63.

3. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Остапов С.Е. Застосування систем комп’ютерного бачення для розпізнавання об’єктів // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи і компоненти, 2015. - т.6, вип.2. - С.19-22.

4. Жихаревич В.В., Миронів І.В., Остапов С.Е. Алгоритм розпізнавання символів тексту на основі конкуруючих клітинних автоматів // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління, 2015. - No.4 (35). - С.31-45.

5. Дьяченко Л.И., Минов Е.В., Остапов С.Э., Фочук П.М., Халавка Ю.Б. Информационная технология для анализа подсистемы дефектов выращивания полупроводниковых кристаллов // Радиоэлектронные и компьютерные системы, 2015 - №4(74). - С. 11-18.

6. Жихаревич В.В., Газдюк К.П. Алгоритм визначення сусідніх елементів множини рухомих клітинних автоматів за умов фіксованої кількості сусідів // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія: Інформатика та моделювання. – 2015. – № 33 (1142). – С. 43-5

2014

1. Sokolowski I.I., Filippova A.Yu., Yashin A.A., Gozhenko S.A., Prokhorov G.V., Zukow W. Development noninvasive correction of functional and physiological state personnel management of vehicles // Journal of Health Sciences, 2014. Vol. 4, No. 0. – PP. 69-80. ISSN 1429-9623 / 2300-665X.

2. Є.В.Мінов, С.Е. Остапов, Ю.Б.Халавка, Г.М.Окрепка, П.М.Фочук “Програмне забезпечення для визначення розміру наночастинок шляхом аналізу траєкторій їх руху”, Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2013. - Вип.4(37). - С.132 — 136.

3. Семенов Є.М., Остапов С.Е. Розпізнавання зашифрованого трафіку у VoIP-системах. Вісник Чернівецького університету. Серія “Комп’ютерні системи та компоненти”, 2014. - Т.5. - №1. - СС. 76-80.

4. Л.І. Д’яченко, Є. В. Мінов, С.Е. Остапов “Метод оцінки та порівняння якості програм розпізнавання дефектів вирощування кристалів”, Вісник Чернівецького університету. Серія “Комп’ютерні системи та компоненти”, 2014. - Т.5. - №1. - СС. 105-110.

5. В.В. Комісарчук, С.Е. Остапов “Система захисту інформації на основі атрактора Лоренца та одномірного логістичного відображення”, Вісник Чернівецького університету. Серія “Комп’ютерні системи та компоненти”, 2014. - Т.5. - №2. - СС. 11-14.

2009-2013

1. Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Моделювання процесів самоорганізації та еволюції систем методом неперервних клітинних автоматів // Computing, 2009. – V.8. – No.3. – PP.61-71.

2. Валь Л.О., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Розробка і дослідження крипостійкого генератора бінарної послідовності на основі клітинних автоматів // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – вип..479. – СС.147-150.

3. Фрасуняк В.М., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Исследование основных зонных параметров HgMnZnTe // Физика и техникапроупроводников. - 2010. – т.44, вып.8. – СС.1027-1030.

4. Валь Л.О., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Застосування клітинних автоматів для генерування бінарних псевдовипадкових послідовностей // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2010. – Т.1. – вип.1. - СС.67-72.

5. Frasunyak V.M., Zhikharevich V.V., Ostapov S.E. Study of main HgMnZnTe Band Parameters // Semiconductors, 2010. – Vol.44, No8. – PP.993-996.

6. Жихаревич В.В., Чайка Л.О., Остапов С.Е. Розробка крипостійкого генератора бінарних псевдовипадкових послідовностей на основі клітинних автоматів // Системи управління, навігації та зв’язку, 2010. – вип.4(16). – СС.90-93.

7. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Фочук П.М., Остапов С.Е. Програмний комплекс візуалізації та аналізу точкових дефектів у напівпровідникових кристалах // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2010. – Т.1. – вип.1. - СС.80-84.

8. Жихаревич В.В., Миронів І.В., Остапов С.Е. Розробка та дослідження алгоритму розпізнавання символів тексту на основі конкуруючих клітинних автоматів // Науковий вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2010. – Т.1. – вип.2. - СС.48-53.

9. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Фочук П.М., Остапов С.Е. Програмний комплекс моделювання точкових дефектів у напівпровідникових кристалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2011. – Вип.1. – СС.123-126.

10. Валь Л.О., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Крипостійкий генератор бінарної ключової послідовності на основі клітинних автоматів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2011. – Вип.1. – СС.215-219.

11. Жихаревич В.В., Чайка Л.О., Остапов С.Е., Овчар Р.І., Камінська О.І. Система захищеного обміну даними на основі клітинних автоматів // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти, 2012. – Т.2. – Вип. 1. – С.14-19.

12. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Наконечний І.Й., Буркут В.І., Копач О.В., Остапов С.Е., Фочук П.М. Система аналізу дефектів вирощування напівпровідникових кристалів // Системи обробки інформації, 2012. – Т.1. – вип.4(102). – СС.16-19.

13. Валь О.Д., Чайка Л.О., Янушевський С.В., Виклюк Я.І., Шаклеїна І.О., Остапов С.Е. Розробка та дослідження генераторів ключового потоку на основі комбінацій клітинних автоматів // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти, 2012. – Т.3. – Вип. 2. – С.6-11.
14. Жихаревич В.В.,Тимчук Г.Д. Развитие метода непрерывных асинхронних клеточныхавтоматов для моделированиятурбулентныхпотоков // Прикладнаядискретная математика. – 2012. – № 4. – С. 108-120.

15. Жихаревич В.В.,Шумиляк Л.М. Аппроксимациярешения нестаціонарного уравнениятеплопроводности методом вероятностныхнепрерывныхасинхронныхклеточныхавтоматов для одномерногослучая // Компьютерныеисследования и моделирование. –2012.– Т.4, №.2.–С. 293-301.

16. Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Завадостійке декодування циклічних кодів на основі клітинно-автоматного алгоритму // Науковий вісник Чернівецького університету «Комп’ютерні системи та компоненти», 2012. - Том 3. – Вип. 1- С.17-20.

17. Струтинська Л.Т., Жихаревич В.В. Моделювання процесу росту термоелектричного матеріалу на основі Ві2Те3 методом вертикальної зонної плавки // "Термоелектрика". – 2012. – № 2. – С. 79-87.

18. Кириченко О.Л.,KanovskyI., Остапов С.Е. Програмне забезпечення для дослідження статистичних характеристик глобальної мережі WWW // Системи обробки інформації. – 2013. – Вип.3(110),Т2. – СС. 99-104.

Тези конференцій

2016

 

1. O.Val’. Software for optical Recognition of Micro- and Nano-Objects in Solids and colloidal Solutions [text] / O.Val’, L. Diachenko, E.Minov, S. Ostapov, P. Fochuk, Yu. Khalavka, O. Kopach// Twelfth International Conference on Correlation Optics, Proc. of SPIE. http://dx.doi.org/10.1117/12.2228627

2. Жихаревич В.В., Газдюк К.П. Моделювання динаміки черв’якоподібних організмів методом рухомих клітинних автоматів // Тези доповідей ХXІV міжнародної науково практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2016). м. Харків (Україна). – 18-20 травня 2016. – Ч. ІV. – С. 136.

3. Жихаревич В.В., Мацюк Н.О. Модифікація мурашиних алгоритмів оптимізації транспортних потоків шляхом імітації поведінки грибів слизовиків // Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2016). м. Харків (Україна). – 18-20 травня 2016. – Ч. ІV. – С. 137.

4. К.П. Газдюк, О.М. Нікітіна. Впровадження вебінарів в сучасний освітній процес дистанційного навчання // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – С. 6

5. К.П. Газдюк, Н.І. Матійчук, О.М. Нікітіна. Вебінар як прогресуюча технологія впровадження інтерактивних методів навчання в освітній процес // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VII міжнародної наукової конференції / [редкол.: І.М. Конет (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 37 – 38.

6. К.П. Газдюк, Н.І. Матійчук, О.М. Нікітіна. Формування нового освітнього простору інтерактивного навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: зб. наук. пр. за матеріалами сьомої міжнародної наукової конференції / [редкол.: І.М. Конет (голова) та ін.]. – Кам’янець Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 12 – 18.

7. К.П. Газдюк, О.М. Нікітіна. Моделювання розповсюдження розливу нафти методом ймовірнісних клітинних автоматів // V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ–2016), 21 – 24 травня, 2016 р., Чернівці: праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 140 – 142.

8. Д’яченко Л. І. Застосування інформаційних технологій для розпізнавання дефектів вирощування напівпровідникових кристалів [текст] / Л. І. Д’яченко, Є.В. Мінов, С.Е. Остапов. // V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ–2016), 21 – 24 травня, 2016 р., Чернівці: праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 147 – 148.

9. Гладченко Ю.А., Жихаревич В.В. Розробка експертної системи підтримки прийняття рішень менеджерів програмних продуктів // Праці V-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016). м. Чернівці (Україна). – 21-24 травня 2016. – С. 71-72.

10. Шикульський А.В., Жихаревич В.В. Особливості моделювання наноструктур на основі рухомих клітинних автоматів // Праці V-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016). м. Чернівці (Україна). – 21-24 травня 2016. – С. 72-73.

11. Жихаревич В.В., Шумиляк Л.М. Особливості паралельної організації процесів клітинно-автоматного моделювання в операційній системі Windows // Праці V-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016). м. Чернівці (Україна). – 21-24 травня 2016. – С. 84-85.

12. Жихаревич В.В., Пернеровський М.М. Система автоматизованого керування процесом вирощування шампіньйонів із використанням нечіткої логіки // Праці V-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ 2016). м. Чернівці (Україна). – 21-24 травня 2016. – С. 110-112.

13. Миронів І. В., Жихаревич В. В., Остапов С. Е. Аналіз методів розпізнавання символів тексту // Праці V-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016). м. Чернівці (Україна). – 21-24 травня 2016. – С. 166-167.

14. Янушевський С.В., Остапов С.Е. Харук А. Дослідження властивостей функції стиснення хеш-алгоритмів на основі еквівалентних правил клітинних автоматів// «Проблеми інформатики та комп‘ютерної техніки» (ПІКТ – 2016). Праці V-ї міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці. – 2016. – СС. 73-75.

14. Жихаревич В.В., Шумиляк Л.М. Оптимізація програмиклітинно-автоматного моделювання зонного вирощування кристалів // Праці міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження Ленюка М.П. м. Чернівці (Україна). – 28-30 жовтня 2016. – С. 126-127.

15. Жихаревич В.В. Рухомі клітинні автомати як інструмент моделювання біологічних процесів та систем // Праці міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження Ленюка М.П. м. Чернівці. – 28-30 жовтня 2016. – С. 127-128.

16. Газдюк К.П. Моделювання поведінки черв’якоподібних організмів методом рухомих клітинних автоматів // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю з дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 – 30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці: Технодрук, 2016. – С. 82 – 84.

17. Газдюк К.П., Дарій М.Ю., Нікітіна О.М. Моделювання динаміки лісових пожеж методом ймовірнісних клітинних автоматів // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю з дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 – 30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці: Технодрук, 2016. – С. 84 – 85.

18. Газдюк К.П., Нікітін В.А. Розвиток програмної інженерії на Буковині // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю з дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 – 30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці: Технодрук, 2016. – С. 84 – 85.

19. Миронів І.В., Остапов С.Е., Жихаревич В.В. Реалізація правил клітинних автоматів з мітками станів для розпізнавання символів тексту // Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Інформатика, управління та штучний інтелект». м. Харків (Україна). – 23-25 листопада 2016. – С. 57.

20. Шумиляк Л.М., Жихаревич В.В. Шляхи прискорення клітинно-автоматних обчислень програмними засобами // Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Інформатика, управління та штучний інтелект». м. Харків (Україна). – 23-25 листопада 2016. – С. 94.

21. Газдюк К.П., Матійчук Н.І., Нікітіна О.М. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі // Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання. – Чернівці-Харків НТУ «ХПІ», 2016. – С. 31 – 35.

22. Газдюк К.П., Нікітіна О.М. Дослідження поширення вірусу сказу методом ймовірнісних клітинних автоматів // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання: тези доповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. – Чернівці: «Місто», 2016. – С. 58 – 60.

2015

1. ГаврилюкА.В., ОстаповС.Е.Реалізаціяграфічногорушіяна OpenGL // Праці IV Міжнародноїнауково-практичноїконференції «Проблемиінформатикитакомп’ютерноїтехніки» (ПІКТ-2015). Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - С.75-76.

2. Д’яченкоЛ.І., МіновЄ.В., ОстаповС.Е.Моделюваннядомішковоїпідсистеминапівпровідниковихкристалів // Праці IV Міжнародноїнауково-практичноїконференції «Проблемиінформатикитакомп’ютерноїтехніки» (ПІКТ-2015). Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - С.79-80.

3. КомісарчукВ.В., ОстаповС.Е.РозробкапсевдовипадковогогенераторабітівнаосновіатрактораЛоренцатаодномірногологістичноговідображення // Праці IV Міжнародноїнауково-практичноїконференції «Проблемиінформатикитакомп’ютерноїтехніки» (ПІКТ-2015). Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - С.83-84.

4. Красовський С.В., Остапов С.Е. Програмне забезпечення для комплексу «Термодін» // Праці IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2015). Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - С.84-85.

5. МиронівІ.В., ЖихаревичВ.В., ОстаповС.Е. Реалізаціяметодурухомихклітиннихавтоматівдлярозпізнаваннясимволівтексту // Праці IV Міжнародноїнауково-практичноїконференції «Проблемиінформатикитакомп’ютерноїтехніки» (ПІКТ-2015). Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - С.89-90.

6. ЯнушевськийС.В., ОстаповС.Е.Дослідженнятареалізаціяхеш-функційнаосновіклітиннихавтоматів // Праці IV Міжнародноїнауково-практичноїконференції «Проблемиінформатикитакомп’ютерноїтехніки» (ПІКТ-2015). Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - С.95-96.

7. ЯнушевськийС.В., ОстаповС.Е.Розробкатадослідженнястатистичниххарактеристикфункціїстисненняхеш-алгоритмівнаосновіклітиннихавтоматів // Праці IV Міжнародноїнауково-практичноїконференції «Проблемиінформатикитакомп’ютерноїтехніки» (ПІКТ-2015). Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - С.97-98.

8. ОстаповС.Е.Квантовітехнологіїзахистуінформації // Праці IV Міжнародноїнауково-практичноїконференції «Проблемиінформатикитакомп’ютерноїтехніки» (ПІКТ-2015). Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - С.24-25.

9. Жихаревич В.В., Газдюк К.П. Моделювання аеродинамічних процесів методом асинхронних клітинних автоматів // Праці ІV-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2015). м. Чернівці (Україна). – 26-29 травня 2015. – С. 163-164.

10. Zhikharevich V.V.Hlibchuk R.M. Modeling of worms locomotion using movable cellular automata // Proceedings of the Forth International Conference on «Informatics and Computer Technics Problems» (PICT-2015). Chernivtsi (Ukraine). – 26-29 May 2015. – Р. 77-79.

11. Жихаревич В.В., Газдюк К.П. Актуальність моделювання процесів горіння методом рухомих клітинних автоматів // Тези доповідей ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2015). м. Харків (Україна). – 20-22 травня 2015. – Ч. ІV. – С. 42.

12. Жихаревич В.В., Шумиляк Л.М. Використання методу рухомих клітинних автоматів при моделюванні процесів росту кристалів // Тези доповідей ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2015). м. Харків (Україна). – 20-22 травня 2015. – Ч. ІV. – С. 43.

13. Жихаревич В.В. Алгоритм визначення найближчих елементів для методу рухомих клітинних автоматів на основі фіксованої схеми сусідства // Тези доповідей ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2015). м. Харків (Україна). – 20-22 травня 2015. – Ч. ІV. – С. 215.

14. Жихаревич В.В., Миронів І.В. Розпізнавання символів рукописного тексту методом конкуруючих рухомих клітинних автоматів // Тези доповідей ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2015). м. Харків (Україна). – 20-22 травня 2015. – Ч. ІV. – С. 216.

15.Шумиляк Л.М., Жихаревич В.В. Дослідження умов виникнення концентраційного переохолодження за допомогою клітинно-автоматної моделі процесу зонної плавки матеріалу // Праці ХV-ї міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання» (ПІМ-2015). м. Одеса (Україна). – 14-18 вересня 2015. – С. 43.

16. Жихаревич В.В., Газдюк К.П. Розробка та дослідження алгоритму пошуку найближчих частинок для методу SPH за умов фіксованої кількості сусідів // Праці ХV-ї міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання» (ПІМ-2015). м. Одеса (Україна). – 14-18 вересня 2015. – С. 23.

17. Д.О. Вацек, С.Е. Остапов. Реалізація та дослідження блокового шифру на основі клітинних автоматів // IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Інтелектуальні технології в системному програмуванні». Хмельницький, 22-24 квітня 2015. Збірник наукових праць, 2015. - С.33.

18. О.М. Нікітіна, К.П. Газдюк. Моделювання динамічних процесів міських екосистем // Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновськічитання: тезидоповідей / за ред. Масікевича Ю.Г. – Чернівці: «Місто», 2015. – С. 112 – 114.

2014

1. Остапов С.Е. Розробка та дослідження криптографічних алгоритмів на основі клітинних автоматів // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 12-13.

2. Ковальський Я.П., Остапов С.Е. Дослідження та розробка алгоритмів генерування псевдовипадкових послідовностей на основі одновимірних клітинних автоматів // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 87.

3. Семенов Є.М., Остапов С.Е. Розпізнавання зашифрованого голосового трафіку у VoIP-системах // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 91-93.

4. Д'яченко Л.І., Остапов С.Е. Оптимізація сканування напівпровідникових кристалів // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 108.

5. Комісарчук В.В., Остапов С.Е. Розробка та дослідження системи захисту інформації на основі атрактора Лоренца та одномірного логістичного відображення // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 120-121.

6. Миронів І.В., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Дослідження алгоритму розпізнавання символів англійського алфавіту на основі конкуруючих клітинних автоматів // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 127.

7. Кириченко О.Л., Остапов С.Е., Кановський І.Я. Моделювання, дослідження та аналіз деяких сегментів веб-простору // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 174-176.

8. Капустянський Д.С., Жихаревич В.В. Синтез музичних композицій із використанням генетичних алгоритмів // Праці ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 86.

9. Жихаревич В.В., Газдюк К.П. Оптимізація клітинно-автоматного алгоритму моделювання процесу розповсюдження лісових пожеж // Праці ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 112-114.

10. Жихаревич В.В., Шумиляк Л.М. Побудова моделі процесу вирощування монокристалів за допомогою методу асинхронних клітинних автоматів для проведення оптимізаційних обчислювальних експериментів // Праці ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 114-116.

11. Валь О.Д., Мойсюк Д.П. Блоковий шифр на основі клітинних автоматів // Праці ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 77-79.

12. Габелок О.В., Прохоров Г.В. Автоматизоване тестування продуктивності Web-застосунків у гнучких методологіях розробки програмного забезпечення // Праці ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 79-80.

13. Валь О. Д., Залуцька І. Є. Розробка та дослідження хеш-функцій на основі клітинних автоматів // Праці ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2014). м. Чернівці. – 27-30 травня 2014. – С. 105-106.

14. Жихаревич В.В., Газдюк К.П. Система пошуку оптимальної стратегії пожежегасіння на основі клітинно-автоматної моделі розповсюдження лісових пожеж // Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2014). м. Харків. – 21-23 травня 2014. – Ч. ІV. – С. 235.

15. Жихаревич В.В., Мацюк Н.О. Клітинно-автоматний алгоритм рішення задачі «комівояжера» // Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2014). м. Харків. – 21-23 травня 2014. – Ч. ІV. – С. 236

16. Жихаревич В.В., Шумиляк Л.М. Система пошуку оптимальних параметрів керування вирощуванням легованих матеріалів на основі клітинно-автоматної моделі процесу // Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2014). м. Харків. – 21-23 травня 2014. – Ч. ІV. – С. 237

17. Д'яченко Л.І., Остапов С.Е. Тестування програмного забезпечення розпізнавання тривимірної структури напівпровідникових кристалів // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Інтелектуальні технології в системному програмуванні» (ІТСП-2014). м. Хмельницький, 23-25 квітня 2014 – СС. 392-393.

18. Семенов Є.М., Остапов С.Е. Розпізнавання зашифрованого VoIP-мовлення // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Інтелектуальні технології в системному програмуванні» (ІТСП-2014). м. Хмельницький, 23-25 квітня 2014 – СС. 263-264.

19. Миронів І.В., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Розробка та дослідження алгоритму розпізнавання символів тексту англійського алфавіту на основі конкуруючих клітинних автоматів // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Інтелектуальні технології в системному програмуванні» (ІТСП-2014). м. Хмельницький, 23-25 квітня 2014 – СС. 277-278.

20. Кириченко О.Л., Остапов С.Е. Статистичні характеристики польського домену Інтерент edu.pl // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Інтелектуальні технології в системному програмуванні» (ІТСП-2014). м. Хмельницький, 23-25 квітня 2014 – СС. 269-270.

2009-2013

1. D’yachenko L., Tanasyuk Yu., Fochuk P., Panchuk O., Minov E., Ostapov S.Computer Simulation of the Native Point Defects Structure in CdTe // Proceedings of the X International Conference CADSM-2009. – Polyana-Svalyava, 2009. – PP.22-25.

2. Дяченко Л.І., Танасюк Ю.В., Фочук П.М., Обедзинська Ю., Мінов Є.В., Остапов С.Е.Моделювання процесів охолодження у телуриді кадмію// Збірник доповідей 16-ї міжнародної конференції з автоматичного управління, «Автоматика-2009». – Київ-Чернівці. – 2009. – СС.200-202.

3. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Остапов С.Е., Фочук П.М. Моделювання параметрів підсистеми точкових дефектів у напівпровідникових кристалах // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. - Вінниця-2010. – СС.299-300.

4. Zhikharevich V., Val’ L., Ostapov S. Cryptoresistant Generator of Binary Key Sequence on the Basis of Cellular Automata // Proceedings of the 10th International Conference on Development and Application Systems, May 27-29, 2010, Suceava, Romania, P.99.

5. Валь Л.О., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Криптостійкий генератор бінарної ключової послідовності на основі клітинних автоматів // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD’2010. Тези доповідей міжнародної конференції. – Київ, 4-8 жовтня 2010 р. – 2010. – С.130-137.

6. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Фочук П.М., Остапов С.Е. Програмний комплекс моделювання точкових дефектів у напівпровідникових кристалах // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD’2010. Тези доповідей міжнародної конференції. – Київ, 4-8 жовтня 2010 р. – 2010. – С.210-214.

7. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Фочук П.М., Остапов С.Е. Програмне забезпечення для тестування програм моделювання підсистеми точкових дефектів напівпровідникових кристалів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права», 23-24 лютого 2011 р., Чернівці, ПВНЗ «Буковинський університет», Чернівці: Книги ХХІ. – СС.36-37.

8. Кириченко О.Л.,Kanovsky I.,Остапов С.Е. Дослідження статистичних характеристик деяких зон українського домену глобальної www-мережі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права», 23-24 лютого 2011 р., Чернівці, ПВНЗ «Буковинський університет», Чернівці: Книги ХХІ. – СС.47-48.

9. Жихаревич В.В., Овчар Р.І., Чайка Л.О., Остапов С.Е. Захищений обмін даними на основі клітинних автоматів // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» 26-27 травня 2011 р., Харків, 2011. – СС. 74-75.

10. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Наконечний І.Й., Фочук П.М., Остапов С.Е. Програмне забезпечення аналізу підсистеми власних дефектів та домішок у напівпровідникових кристалах // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» 26-27 травня 2011 р., Харків, 2011. – СС. 22-24.

11. Жихаревич В.В., Чайка Л.О., Овчар Р.І., Миронів І.В., Остапов С.Е. Клітинні автомати в моделюванні динамічних об’єктів // 1-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки» 13-15 жовтня 2011 р. Чернівці. Матеріали конференції. Чернівці:Книги ХХІ. – С.31-33.

12. Жихаревич В.В., Чайка Л.О., Овчар Р.І., Миронів І.В., Остапов С.Е. Клітинні автомати в моделюванні динамічних об’єктів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». Тези доповідей. - Чернівці, 3-5 травня 2012 р. – СС. 13-14.

13. Д’яченко Л.І., Мінов Є.В., Фочук П.М., Остапов С.Е. Спосіб оцінки коректності розпізнавання дефектів вирощування напівпровідникових кристалів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». Тези доповідей. - Чернівці, 3-5 травня 2012 р. – СС.64-65.

14. Жихаревич В.В., Миронів І.В., Остапов С.Е. Розробка та дослідження алгоритму розпізнавання символів тексту на основі конкуруючих клітинних автоматів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». Тези доповідей. - Чернівці, 3-5 травня 2012 р. – СС.70-71.

15. Валь О.Д., Янушевський С.В., Остапов С.Е. Розробка та дослідження статистичних характеристик клітинно-автоматного аналога потокового шифру А5 // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». Тези доповідей. - Чернівці, 3-5 травня 2012 р. – СС.79-80.

16. Кириченко О.Л., Остапов С.Е. Статистичні характеристики деякої частини українського домену мережі WWW // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». Тези доповідей. - Чернівці, 3-5 травня 2012 р. – СС.93-94.

17. Валь О.Д., Чайка Л.О., Янушевський С.В., Остапов С.Е. Розробка та дослідження крипостійких генераторів бінарного ключового потоку // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікації, нано- та мікроелектроніки 25-27 жовтня 2012 р., Чернівці. – 2012. – с.152.

18. Миронів І.В., Марценківській Ю.А., Остапов С.Е., Жихаревич В.В. Метод конкуруючих клітинних автоматів, як альтернатива генетичним алгоритмам в задачах автоматного програмування // Тези доповідей XX міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2012) м. Харків (Україна). – 15-17 травня 2012. – Ч.IV - С.31.

19. Chaika L., Zhikharevich V., Ostapov S. Cryptoresistant Generator on the Basis of Cellular Automata // Proceedings of the Doctoral Intensive Summer School ECODAM-2012, Iasi, 17-24 iunie 2012. – PP.160-164.

20. P. Fochuk, , L. Dyachenko, , S. Ostapov, O. Kopach,  A. E. Bolotnikov,  R. B. JamesSoftwareforInclusionsRecognitionandAnalisys//2012 Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference& Workshop on Room-Temperature Semiconductor X-Ray and Gamma-Ray DetectorsOctober 29 - November 3, 2012. – РР.4165-4169.

21. Кириченко О.Л., KanovskyI., Остапов С.Е. Складні мережі та їх статистичні характеристики: аналіз деяких сегментів web-простору // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2013). Чернівці, 27-31 травня 2013 р. Тези доповідей. – Видавничий дім «Родовід», 2013. – СС.16-21.

22. Мінов Є.В., Остапов С.Е., Халавка Ю.Б. Програмне забезпечення для визначення траєкторій руху наночастинок // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2013). Чернівці, 27-31 травня 2013 р. Тези доповідей. – Видавничий дім «Родовід», 2013. – СС.69-70.

23. Кириченко О.Л., Остапов С.Е., KanovskyI. Статистичні характеристики українських доменів EDU.UA таNET.UAглобальної WWW-мережі та їх дослідження //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, економіка та право:стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2013), Чернівці, 3-5 квітня 2013 року. – Чернівці. – Книги-ХХІ. – СС.86.

24. Жихаревич В.В., Чайка Л.О., Остапов С.Е. Розробка та дослідження генераторів бінарного ключового потоку для систем шифрування даних // Матеріали ІІ-ї міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем», Львів, 30 травня -1 червня 2013 року. – СС.104-105.

25. Остапов С.Е., KanovskyI., Кириченко О.Л. Дослідження статистики складних мереж на прикладі українських та ізраїльського доменів WWW-простору  // ProceedingsoftheIIIInternationalScientific-PracticalConferencePREDT-2013. – Chernivtsi, October 24-26, 2013. – PP.125-126.