Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

Наукова робота кафедри

Наукова проблематика кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки складається з таких напрямків:

1. Дослідження систем зв’язку з використанням детермінованого хаосу
Діапазон наукової діяльності нашої кафедри є достатньо широким і включає в себе участь двох наукових груп – застосування хаотичної динаміки в інформаційних системах та дослідження радіоспектроскопії. Крім того, на кафедрі діє Студентське Конструкторське Бюро і працюють 5 аспірантів очної форми навчання.
З 2011 до 2015 року наша кафедра обрала новий напрямок наукової роботи, який називається "Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікації і інформаційних технологій".
Керівником даного напрямку є завідувач кафедри проф. Політанський Леонід Францович. Метою даної наукової роботи являються апаратно-програмні розв'язки проблем передавання, приймання та захисту інформації в радіотехнічних пристроях і телекомунікаційних системах на основі використання детермінованого хаосу та їх застосування в сучасних інформаційних технологіях.

2. Розробка приладів радіоспектроскопічних методів дослідження напівпровідникових матеріалів
Проведення наукових досліджень для оптимізації стаціонарного методу спостереження сигналів ядерного квадрупольного резонансу, апаратна реалізація лабораторного спектрометра ЯКР з покращеними сигнальними характеристиками, що забезпечить можливість його використання для дослідження малих об'ємів речовин.
Отримання нових підходів до вивчення структури та дефектності напівпровідникових структур методом ядерного квадрупольного резонансу. Розробка і апаратно-програмна реалізація методів релаксаційної спектроскопії на основі програмованих логічних інтегральних схем.
Розроблення експериментальних методів релаксаційної та імпульсно-резонансної спектроскопії структур на основі шаруватих напівпровідників для вимірювання динамічних характеристик і дефектів кристалічної гратки.
Створення макету апаратної частини схеми реалізації релаксаційних методів, алгоритмів функціонування, оброблення інформаційних сигналів імпульсного Фур’є-радіоспектрометра ядерного квадрупольного резонансу з використанням програмованої логічної інтегральної схеми.

3. Дослідження фізичних процесів у твердих тілах методом ядерного квадрупольного резонансу
Методом імпульсної радіоспектроскопії вивчені спектри ядерного квадрупольного резонансу ізотопів 115In та 69Ga в шаруватих напівпровідниках InSe та GaSe. Знайдено, що в GaSe і InSe спостерігається значна температурна залежність частоти ЯКР, яка в області температур 250 - 390 К є практично лінійною з крутизною перетворення 1,54 кГц / град для 69Ga і 2,35 кГц / град для 115In .
Досліджено вплив одновісного тиску на спектри ЯКР 115In та 69Ga, прикладеного в напрямку оптичної осі с до значень 500 кг/см2. Встановлено сильне ослаблення інтенсивності спектрів ЯКР із зростанням тиску на шаруватий пакет кристала. Незмінність мультиплетності резонансних спектрів вказує на відсутність структурних перетворень в даних шаруватих кристалах в досліджуваному інтервалі температур і тисків.
Дослідження термометричної речовини - закису міді методом ядерного квадрупольного резонансу.
Визначення спін-граткової та спін-спінової релаксацій в шаруватих сполуках А3В6, спостереження спінового еха у шаруватих сполуках А3В6 методом двохімпульсної послідовності в ЯКР.