Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Гуцул Іван Васильович


Учене звання: професор

Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук
Телефон роб.: +380372244816
E-mail: ktf@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:


 • Теоретична механіка і основи механіки суцільних середовищ
 • Теорія поля
 • Технічна механіка
 • Технічна електродинаміка
 • Теоретична та технічна механіка


Наукові інтереси:

 • Дослідження в області термоелектрики; перетворювачі та реєстратори випромінювання на основі анізотропних напівпровідників. 
Наукові профілі:


Основні публікації:

Навчальні посібники та методичні розробки

 1. Гуцул І.В. Рівняння Лагранжа та Гамільтона: методичні вказівки до розв’язування задач. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 24 с.
 2. Гуцул І.В. Закони зміни й збереження імпульсу, моменту імпульсу та енергії: Методичні вказівки до розв’язування задач. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 23 с.
 3. Гуцул І.В. Кінематика і рівняння руху матеріальної точки: методичні вказівки до розв’язування задач. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 28 с.
 4. Політанський Л.Ф., Гуцул І.В., Лесінський В.В. Основи теорії передавання інформації. Збірник задач. – Чернівці: „Рута”, 2007. – 58 с.


Статті


 1. Ащеулов А.А., Гуцул І.В. Анизотропный термоэлектрический компаратор.// ТКЭА.- 2002.- №3-4.- С.1-3.
 2. Гуцул І.В., Ащеулов А.А., Гуцул В.І. Дослідження вольт-ватної чутливості анізотропного оптикотермоелемента при термостатуванні його бокової грані.//Фізика і хімія твердого тіла .- 2002.- Т. 3.- №2.- С. 260- 264.
 3. Гуцул І.В., Ащеулов А.А., Гуцул В.І. Електрорушійна сила і вольт-ватна чутливість анізотропного оптикотермоелемента при опромінюванні бокової грані. – Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. -- 2002. -- Вип.132. –  С. 70 – 73.
 4. Ащеулов А.А., Гуцул І.В., Безулик В.А., Раренко І.М. Особливості технології і використання матеріалів із CdSb. – Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. -- 2002. -- Вип.132. –  С. 79 – 86.
 5. Гуцул І.В., Ащеулов А.А.  Вплив теплопровідності на параметри анізотропного термоелемента . --  Фізика і хімія твердого тіла. -- 2003. – Т. 4. --  № 1. -- С. 68 – 71.
 6. Гуцул І.В., Ащеулов А.А., Гуцул В.І.  Особливості розподілу температури, термоелектрорушійної сили і вольт-ватної чутливості анізотропного оптикотермоелемента у випадку врахування анізотропії коефіцієнтів термоЕРС і теплопро-відності  --  Український фізичний журнал. -- 2003. – Т. 48. --  № 3. -- С. 238 -- 243.  
 7. Гуцул І.В., Ащеулов А.А., Гуцул В.І.  Анізотропні оптикотермоелементи при антипаралельних і паралельних напрямках променевого потоку та градієнта температури.  --  Термоелектрика. -- 2003. –  № 1. -- С. 21 -- 31.  
 8. Гуцул І.В., Ащеулов А.А., Гуцул В.І.  Можливості використання анізотропного оптикотермоелемента при опроміненні його бокової грані . --  Фізика і хімія твердого тіла. -- 2003. – Т. 4. --  № 2. -- С. 276 – 279.  
 9. Ащеулов А.А., Гуцул И.В. Исследование распределения температуры анизотропной пластины с учетом её оптических свойств// ТКЭА. – 2003. - №6. – С. 49 – 50.
 10. Гуцул І.В., Ащеулов А.А. Вольтватна чутливість анізотропного оптикотермоелемента у випадку термостатування бічних граней// Термоелектрика . 2004. №4. С. 72 – 76.
 11. Ащеулов А.А., Гуцул И.В. Исследование анизотропных оптикотермоэлементов в случае различных оптических и теплових режимов// ТКЭА. – 2005. – №4. – С. 10 – 18.
 12. Ащеулов А.А., Гуцул И.В. Вольт-ваттная чувствительность анизотропных оптикотермоэлементов при учёте анизотропии теплопроводности// Промышленная теплотехника, 2005, т. 27, №3, с. 80 – 86.
 13. Ащеулов А.А., Гуцул И.В. Особенности анизотропных оптикотермоэлементов// Физика и техника полупроводников. - 2006.- Т.40, вып. 8.- С. 995-1003.
 14. Ащеулов А.А., Гуцул И.В. Анизотропные термоэлектрические координатно-чувствительные линейки// ТКЭА. - 2006.- №2(62).- С. 39-40.
 15. Ащеулов А.А., Гуцул И.В., Фотий В.Д. Координатно-чувствительный приёмник на основе анизотропного оптикотермоэлемента// ТКЭА. - 2006.- №4(64).- С. 42-44.
 16. Гуцул І.В., Раранський М.Д., Зушман І.М. Фізичному факультетові Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 40 років // Світ фізики. -- 2008. -- №1 (41). -- С. 24-28.
 17. Ащеулов А.А., Гуцул И.В., Маник О.Н., Маник Т.О. Математические модели формирования химической связи твёрдых растворов CdSb-ZnSb// Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2009.  – № 6. –  С. 56–59.
 18. Ащеулов А.А., Гуцул И.В., Маник О.Н., Маник Т.О., Маренкин С.Ф. Химическая связь в низкосимметричных кристаллах CdSb, ZnSb,   и особенности их технологии// Неорганические материалы. – 2010.  – Т. 46, № 6. –  С. 649–655.
 19. Гуцул І.В., Маник О.М., Маник Т.О. Математичні моделі теорії пружності та хімічного зв’язку в низькосиметричних кристалах антимонідів кадмію та цинку // Термоелектрика. – 2010.  – № 2. –  С. 18–25.
 20. Ащеулов А.А., Гуцул И.В., Маник О.Н., Маник Т.О. Особенности оптимизации материалов на основе CdSb// Сенсорная электроника и микросистемные технологии. – 2010.  – Т.1 (7) 2. –  С. 64–70.
 21. Hutsul I.V., Маnyk О.N., Маnyk Т.О., Bilynskiy-Slotylo V.R. Research on the concentration dependence of the force and energy characteristics in crystals of  CdSb-ZnSb solid solutions // Journal of Thermoelectricity. – 2010. – №4. – P.33-37.
 22. Manik O.M., Gutsul I.V., Manik T.O., Savchuk A.I., Bilinsky-Slotylo V.R. Structure-energy peculitiaries of Se, Te, Sb and Fe chemical bond // Journal of Thermoelectricity. – 2011. – No. 3. – P. 29-34.Патенти


 1. Ащеулов А.А., Гуцул І.В. Анізотропний термо-електричний приймач випромінювання. Деклараційний патент на винахід 65789А Н01L35/02 вид. 15.04.2004. Бюл. №4 15.04.2004 р.
 2. Ащеулов А.А., Гуцул І.В. Процес керування координатною чутливістю анізотропних термоелектричних пристроїв./ Патент на корисну модель № 25466 від 10.08.2007. Бюл. №12.
 3. Ащеулов А.А., Величук Д.Д., Гуцул І.В. Мобільний телефон./ Патент на корисну модель № 26438 від 25.09.2007. Бюл. №15.