Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

Сеті Юлія Олександрівна

Посада – професор

Голова Ради молодих вчених ЧНУ

Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Телефон роб.:  0372244816

Email: jseti18@gmail.com, j.seti@chnu.edu.ua 

 

Нагороди:

 • 2009, 2012 ‑ Грант Президента України для молодих учених;
 • 2010-2012рр., 2014 -2016 рр. ‑ стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених;
 • 2015р. ‑ іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених;
 • 2015 – премія Президента України для молодих учених.

 

Дисципліни, що викладаються:

 • Теоретична механіка;
 • Спектри квазічастинок у конденсованих системах різної розмірності;
 • Оптичні властивості речовини;
 • Вибрані розділи вищої математики" style="text-decoration: underline;">;
 • Фізико-хімічні основи нанохімії;
 • Сучасні методи аналітичного і числового програмування в задачах теоретичної фізики.

 

 Наукові інтереси: 

 • Теорія фізичних властивостей резонансно-тунельних наносистем. Теорія полярона.
 • Електрон- та екситон-фононна взаємодія в наносистемах;
 • Дослідження в області нанофізики; дослідження спектрів квазічастинок в наносистемах різної симетрії;
 • Оптимізація геометричного дизайну резонансно-тунельних наносистем як активних елементів квантових каскадних лазерів і детекторів.

 Наукові профілі:

 

Основні публікації:

Посібники та метод.розробки

 1. Ткач М.В., Сеті Ю.О., Войцехівська О.М. Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки – Чернівці : «Книги –ХХІ». – 2015. ‑ 386 c.
 2. Сеті Ю.О., Ткач М.В. Властивості резонансно-тунельних структур у квантових каскадних лазерах: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 32 с.
 3. Ткач М.В., Сеті Ю.О. Квазістаціонарні електронні стани і провідність плоских резонансно-тунельних наноструктур: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2009. – 60 с.
 4. Ткач М.В., Сеті Ю.О. Оптичні властивості масивних кристалів і низькорозмірних систем: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2008. – 56 с. 

 

Статті у наукових журналах

 1. Ткач М.В., Сеті Ю.О., Фартушинський Р.Б. Спектри та хвильові функції електрона, дірки та екситона у простій відкритій сферичній наногетеросистемі // Журнал Фізичних Досліджень – 2005. – Т.9. – №4. – С.343-348.
 2. Ткач Н.В., Сети Ю.А. Свойства электронного спектра в двухямной закрытой сферической квантовой точке и его эволюция при изменении толщины внешней ямы // ФТП. – 2006. – Т.40. – №9. – С.1111-1119.
 3. Ткач М.В., Сеті Ю.О. Еволюція електронного спектра сферично-симетричних станів при переході від закритої двоямної до простої відкритої сферичної квантової точки // Укр. Фіз. Журн. – 2006. – Т.51. – №9. – С.907-915.
 4. Ткач Н.В., Сети Ю.А., Зегря Г.Г. Электронные свойства открытых полупроводниковых квантовых точек // Письма в ЖТФ. – 2007. – Т.33. – №1. – С.70-80.
 5. M.Tkach, Ju.Seti, O.Voitsekhivska, M.Rud'ko, R.Fartushinsky. Quasistationary and quasifree electron states in opened quantum dots // Rom. Journ.Phys. – 2007. – V.52, №3-4. – P. 320-326.
 6. M.Tkach, Ju.Seti. Exiton in closed and opened quantum dot // Condensed Matter Physics. – 2007. – V.10, №1(49). – P.23-31.
 7. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, O.M. Voitsekhivska. Evolution of quasistationary electron spectrum in opened spherical quantum dot // Condensed Matter Physics – 2008. – V.11, №3(55). – P.463-472.
 8. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети. Спектр и свойства сечения рассеяния электронов в открытых сферических квантовых точках // ФТП – 2009. – Т.43 (3). – C.357-363.
 9. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети. Эволюция квазистационарных состояний электрона в открытой сферической квантовой точке // ФТТ – 2009. – Т.51 (5). – C.979-985.
 10. O.Makhanets, M.Dovganiuk, Ju.Seti And V.Holovatsky. Quasistationary Electron Spectrum in One-Side Opened Quantum Dot in Cylindrical Quantum Wire // Rom. Journ.Phys. – 2009. – V.54, №1-2. – P.57-64.
 11. M.Tkach, Ju.Seti, O.Voitsekhivska and M.Dovganiuk. Spherically Symmetric Exciton States in Opened Spherical Quantum Dot // Rom. Journ. Phys. – 2009. – V.54, 1-2. – P.47-56.
 12. М.В.Ткач, Ю.О.Сеті. Метод S-матриці в теорії резонансних енергій і ширин квазістаціонарних станів електрона у несиметричній двобар'єрній резонансно-тунельній структурі // Укр. Фіз. Журн. – 2009. – Т.54. – №6. – С.614-623.
 13. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети. Эволюция и коллапс квазистационарных состояний электрона в плоских симметричных трехбаръерных резонансно-туннельных структурах // Физика низких температур. – 2009. – Т.35. – №7. – С.710-720.
 14. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети. Плоские двухъбарьерные резонансно-туннельные структуры: резонансные энергии и резонансные ширины квазистационарных состояний электрона // ФТП – 2009. – Т.43 (10). – C.1346-1355.
 15. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети. Дублетные резонансы электрона в симметричных трехбарьерных резонансно-туннельных структурах // ЖТФ – 2009. – Т.79. – В.12. – C.109-113.
 16. M.Tkach, R.Fartushinsky, Ju.Seti Quasistationary Electron States Renormalized Due To The Interaction With Phonons In Open Spherical Quantum Dot // Rom. Journ.Phys. – 2010. – V.55, №1-2. – P.93-101.
 17. М.V. Tkach, О.M. Мakhanets, Ju.O. Seti, М.M. Dovganiuk, О.M. Voitsekhivska. Electronic conductivity in open cylindrical two-barrier symmetric resonance tunnel structure // Acta Physica Polonica A. – 2010. – V.117, № 6. – P.965-970.
 18. М.В.Ткач, Ю.О.Сеті Квазістаціонарні стани електрона і провідність симетричної трибар’єрної резонансно-тунельної структури // Укр. Фіз. Журн. – 2010. – Т.55. – № 7 – С. 801-810.
 19. Ткач М. В., Маханець О.М., Сеті Ю.О., Довганюк М.М., Войцехівська О.М. Властивості електронної провідності двобар'єрної симетричної наноструктури циліндричної форми // ЖФД –. 2010 – Т.14. – № 3 – С. 3703:1-8.
 20. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети. Эволюция спектральных параметров квазичастиц в открытой симметричной трехбарьерной резонансно-туннельной наноструктуре // ФТТ – 2011. – Т. 53. – В. 3 – C. 550-557.
 21. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети. Оптимизация конфигурации симметричной трехбарьерной резонансно-туннельной структуры как активного элемента квантового каскадного детектора // ФТП – 2011. – Т. 45. – В. 3 – C. 387-395.
 22. Ju. Seti, М. Тkach, О.Voitsekhivska. Dynamical conductivity of symmetric three-barrier plane nanosystem in constant electric field // Condensed Matter Physics. – 2011. – V. 14, №. 1 – P. 13701: 1-7.
 23. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, V.O. Matijek, О.M. Voitsekhivska. Active conductivity of plane two-barrier resonance tunnel structure as operating element of quantum cascade laser or detector // Condensed Matter Physics. – 2011. – V. 14, №. 2 – P. 23704: 1-11.
 24. Ткач М.В., Сеті Ю.О., Матієк В.О. Теорія оптимізації геометричного дизайну двобар'єрного нанодетектора, що працює на квантових переходах між двома найнижчими квазістаціонарними станами електрона // ЖФД –2011.– Т.15. – № 2 – С. 2706:1-7.
 25. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska Non-perturbation theory of electronic dynamic conductivity for two-barrier resonance-tunnel nano-structure // Condensed Matter Physics. – 2011. – V. 14. – № 4. – P. 43702: 1-10.
 26. М.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska Evolution of electron spectrum in symmetrical two-barrier open nano-structure under the influence of strong electromagnetic field // Ukr.J.Phys.Opt. – 2012. – V. 13. – № 1. – P. 36-44.
 27. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети. Нерезонансные каналы прозрачности двухбарьерной наносистемы в электромагнитном поле произвольной напряженности // Письма в ЖЭТФ. – 2012. – Т. 95. – В. 5. – C. 296-301.
 28. Ju .O. Seti, M. V. Tkach, I. V. Boyko. Influence of non-linear electrons interaction at their transport through the symmetric two-barrier resonance nano-system // JOAM. – 2012. – V. 14. – № 3-4. – P. 393-400.
 29. M. V. Tkach, Ju .O. Seti, O. M. Voitsekhivska, G. G. Zegrya. Conductivity of three-barrier resonance tunnel structure // Rom. Journ. Phys. – 2012. – V. 57. – № 3-4. – P. 620-629.
 30. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети, В.А.Матиек, И.В.Бойко. Активная проводимость трехбарьерной резонансно-туннельной структуры и оптимизация работы квантового каскадного лазера // ФТП. – 2012. – Т. 46. – В.10. – C. 1327-1332.
 31. М.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska Electron and exciton quasi-stationary s-states in open spherical quantum dots // Acta Physica Polonica A. – 2012. – V.122. – №1. – P.207-211.
 32. М.В. Ткач, Ю.О.Сеті, І.В.Бойко. Вплив міжелектронної взаємодії на тунелювання електронів крізь несиметричну двобар’єрну резонансно-тунельну структуру // Укр.Фіз.Журн. – 2012. – Т. 57. – № 8. – C. 852-862.
 33. М.V.Тkach, Ju.О.Seti, О.М.Voitsekhivska. Quasi-stationary states of electrons interacting with strong electromagnetic field in two-barrier resonance tunnel nano-structure // Condensed Matter Physics. – 2012.– V. 15. – № 3. – P. 33703: 1-8.
 34. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, V.O. Matijek. Optimization of operation of tera hertz nano-laser at the base of three-barrier resonance tunnel structure with shifted bottoms of potential wells // Rom. Journ. Phys. – 2012. – V. 57. – № 7-8. – P. 1148-1157.
 35. Ткач М.В.,Сеті Ю.О., Матієк  В.О., Бойко І.В. Квантові каскадні детектори у слабких і сильних електромагнітних полях // ЖФД. – 2012. – Т. 16. – № 4. – C. 4701: 1-7.
 36. Ткач М.В., Сеті Ю.О. Теорія властивостей резонансно-тунельних наноструктур, як активних елементів квантових каскадних лазерів і детекторів // Укр.Фіз.Журн. – 2013. – Т. 58. – №2. – C. 182-188.
 37. Ju. О. Seti, М. V. Тkach, V. O. Matijek, O. М. Voitsekhivska Tunnelling properties of two-well nanostructures with δ-like barriers placed into the strong electromagnetic fields // JOAM. – 2013. – V. 15. – № 1-2. – P. 82-87.
 38. Н.В. Ткач, И.В. Бойко, Ю.А. Сети, Г.Г. Зегря. Квантовый каскадный лазер в поперечном магнитном поле. Модель открытой трехбарьерной активной зоны // Письма в ЖТФ. – 2013. – Т. 39. – № 11. – C. 52-62.
 39. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, I.V. Boyko, O.M.Voitsekhivska. Optimization of quantum cascade laser operation by geometric design of cascade active band in open and closed models // Condensed Matter Physics. – 2013. – V. 16. – № 3. – P. 33701: 1-10.
 40. Г.Г. Зегря, Н.В. Ткач, И.В. Бойко, Ю.А.Сети. Квазистационарные состояния электрона в многослойной структуре в продольном электрическом и поперечном магнитном полях // ФТТ. – 2013. – Т. 55. – № 10. – C. 2067-2073.
 41. М.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska. Transmission canals for the photon-assisted transport of electron through the double-barrier resonant tunneling structure // Acta Physica Polonica A. – 2013. – V. 124. – № 1. – P.94-101.
 42. М. V. Тkach, Ju. О. Seti, І.V.Boyko, O. М. Voitsekhivskа. Dynamic conductivity of resonance tunnel structures in the models of open cascades in nanolasers // Rom.Rep.Phys. – 2013. – V. 65. – № 4. – P.1443-1453.
 43. Н.В. Ткач, Ю.А. Сети. Каналы прозрачности и вольт-амперная характеристика двухбарьерной наносистемы в постоянном электрическом и электромагнитном полях произвольной напряженности // ФТП. – 2014. – Т. 48. – № 5. – C. 610-615.
 44. М.V. Тkach, Ju.O. Seti, Y.B.Grynyshyn, О.M.Voitsekhivska. Influence of interface phonons at operating electron states in three-barrier resonant tunneling structure being an active region of quantum cascade detector// Condensed Matter Physics. – 2014. – V. 17, №. 2 – P. 23704: 1-10.
 45. М.В. Ткач, Ю.О. Сеті, Ю.Б. Гринишин. Вплив обмежених поляризаційних фононів на електронний спектр трибар’єрної активної зони квантового каскадного детектора // Укр.Фіз.Журн. – 2014. – Т. 59. – № 12. – C. 1191-1200.
 46. І.В. Бойко, Ю.Б.Гринишин, Ю.О. Сеті, М.В. Ткач. Вплив статичного та динамічного просторових зарядів на електронну динамічну провідність трибар'єрних резонансно-тунельних структур // ЖФД. – 2014. – Т. 18. – № 4. – C.4702: 1-10.
 47. М.В. Ткач, Ю.О. Сеті, І.В. Бойко, М.В. Паньків. Роль двофотонних електронних переходів у роботі квантових лазерів // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2014.– Т.11. –№4 – С. 9–17.
 48. Н.В.Ткач, Ю.А.Сети, Ю.Б.Гринишин. Электрон-фононное взаимодействие в трехбарьерных наносистемах как активных элементах квантовых каскадных детекторов // ФТП. – 2015. – Т. 49. – № 4. – C. 539-549.
 49. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska, O.Yu.Pytiuk. Renormalized energy of ground and first excited state of Fröhlich polaron in the range of weak coupling // Condensed Matter Physics. – 2015. – V. 18, №. 3 – P. 33707: 1-12.
 50. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, Y.B.Grynyshyn, О.M. Voitsekhivska. Dynamic conductivity of electrons and electron-phonon interaction in open three-well nanostructures // Acta Physica Polonica A. – 2015. – V128.– № 3. – P343-352.
 51. Ю. О. Сеті, М. В. Ткач, М. В. Паньків. Перенормування електронного спектра обмеженими фононами у двоямній плоскій наноструктурі в постійному електричному полі при довільній температурі// ЖФД. – 2015. – Т. 19. – №3. – 3702: 1-9.
 52. Ju. Seti, М. Тkach, М. Pan’kiv, О. Voitsekhivska. The effect of optical phonons on the electronic states in two-well Resonant tunneling structure driven by electric field at finite temperature//Rom. Journ. Phys. –2016. – V. 61. – № 5-6. – P.980-991.
 53. Ю. О. Сеті, М. В. Ткач, М. В. Паньків. Дві моделі каскаду квантового каскадного детектора ближнього інфрачервоного діапазону// ЖФД. – 2016. – Т. 20. – №1/2. – 1703: 1-6.
 54. M.V. Tkach, Ju.O. Seti, О.M. Voitsekhivska, O.Yu.Pytiuk. Properties and temperature evolution of the spectrum of localized quasi-particles interacting with polarization phonons in two model// Condensed Matter Physics. – 2016. – V. 19, №. 4 – P. 43701: 1-12.
 55. Сеті Ю.О., Ткач М.В., Паньків М.В. Роль інтерфейсних фононів у функціонуванні безінжекторного квантового каскадного лазера // УФЖ. – 2016. – Т. 61, №. 9 – С. 790-800.
 56. Ю.О. Сеті, М.В.Ткач. Властивості повного фононного спектра анізотропних одно- і тришарових вюрцитних наносистем // Журнал нано- та електронної фізики.– 2017.– Т.9. – № 3. – 03028.
 57. M. V. Tkach, Ju. O. Seti, O. M. Voitsekhivska, O. Yu. Pytiuk. Photon- and phonon-assisted transport of electrons in resonant tunneling structures // J. Phys. Stud.– 2017.– V.21. – № 1/2. – 1702.
 58. М. Ткаch, J. Seti, О. Voitsekhivska. Spectrum of electron in quantum well within the linearly-dependent effective mass model with the exact solution//Superlattices and Microstruct.– 2017.– V.109C . 905 - 914.
 59. M.V. Tkach, O.Yu. Pytiuk, O.M. Voitsekhivska, Ju.O. Seti. Energy spectrum of localized quasiparticles renormalized by multi-phonon processes at finite temperature //Condensed Matter Physics. – 2017. – V. 20, №. 4 – P. 43706.