Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Історія кафедри

Кафедра загальної фізики заснована 1964 р. у складі фізико-математичного факультету Чернівецького державного університету з метою забезпечення викладання фізики студентам природничих та інженерних спеціальностей.
Першим завідувачем кафедри було обрано професора Шульгу М.С. – відомого теоретика і практика фізичного демонстраційного експерименту. В той час на кафедрі була зосереджена науково-педагогічна робота, пов’язана з методикою викладання фізики.
У 1973 р. кафедру передано до складу загальнотехнічного факультету, а очолив її доктор фіз.-мат. наук, професор Савицький А.В.. З його приходом колектив кафедри розширив спектр своїх наукових досліджень вивченням фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів.
З 1980 р. кафедрою завідував доц. Пілат І.М.. Наукова група під його керівництвом досліджувала властивості анізотропних напівпровідникових сполук. Завдяки широкій практичній реалізації результатів досліджень при кафедрі було відкрито науково-виробничу фірму „Тензор”.
З моменту створення у 1988 р. інженерно-технічного факультету кафедра загальної фізики увійшла до його структури.
Процеси, що відбувались в економічному житті країни того часу, стимулювали розвиток нових форм організації виробництва, широке впровадження інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, складного обладнання. Ринок праці, що інтенсивно формувався, висував нові вимоги до змісту підготовки робітників „нового типу”. Якість цієї підготовки значною мірою визначалася рівнем кваліфікації викладацьких кадрів. Саме задоволення потреб регіону у висококваліфікованих педагогічних кадрах для системи професійно-технічної освіти та профільного навчання загальноосвітніх навчальних закладів зумовило відкриття й розвиток на кафедрі спеціальностей "Професійне навчання" та "Трудове навчання і основи інформатики".
Організацію діяльності з відкриття нових спеціальностей здійснював доктор фіз.-мат. наук, професор Венгренович Р.Д., який очолив кафедру в 1990 р.
Специфіка підготовки викладачів технічних дисциплін полягала у необхідності тісної й раціональної інтеграції психолого-педагогічного, інженерно-технічного та виробничо-технологічного компонентів у підготовці фахівців. Побудована на основі цієї інтеграції система інженерно-педагогічної підготовки на кафедрі загальної фізики забезпечила ефективне розв’язання задачі професійного становлення особистості інженера-педагога, здатного здійснювати виховання та навчання кваліфікованих робітників.
Науково-педагогічні дослідження викладачів кафедри проводились у відповідно до актуального вітчизняним та зарубіжного досвіду підвищення педагогічної майстерності викладачів технічних дисциплін. Саме тоді було взято курс на вивчення та запровадження результатів спеціальних міжнародних освітніх програм, призначених для викладачів технічних дисциплін вищих навчальних закладів. Однією з них була програма "Інженерна педагогіка", що реалізувалась на той час Європейським товариством інженерів-педагогів.
Відтоді на кафедрі проводяться системні науково-педагогічні дослідження проблеми професійної адаптації та закріплення молодих робітників на виробництві. Тематика досліджень узгоджена з планами науково-дослідних робіт кафедри трудового навчання і креслення Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та затверджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології Академії педагогічних наук України.
Матеріали проведених досліджень являють собою важливу інформацію для вирішення загальних питань удосконалення системи професійного навчання молоді, для вибору найбільш раціональних форм професійної підготовки кваліфікованих робітників на перспективу.
Результати психолого-педагогічних досліджень рекомендовано Науково-методичним центром професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України до впровадження в системі професійно-технічної освіти держави. Результати використовуються при викладанні курсів профорієнтації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Херсонському державному університеті, Глухівському державному педагогічному університеті, Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та ін.
Суттєво розширилася навчально-лабораторна база кафедри: були створені нові навчальні та наукові лабораторії, комп’ютерний клас, відкрито філію кафедри на ВАТ "Машинобудівний завод".
З 2007 р. по 2010 р. кафедру очолював кандидат ф.-м. н., доцент Григоращук І.М. , а з 2010 р. – доктор ф.-м. н., доцент Крамар В.М..
За роки функціонування кафедри окреслились напрямки науково-дослідної діяльності її співробітників:
- «Структурні фазові переходи у процесах Оствальдівського дозрівання нанодисперсних систем» (доктор фізико-математичних наук проф. Венгренович Р.Д.; кандидати фізико-математичних наук, доценти: Стасик М.О., І.О. Лопатнюк І.О., Цалий В.З., Ярема С.В., Москалюк А.В.; кандидати фізико-математичних наук, асистенти: Іванський Б.В., Кройтор О.П.);
- «Моделювання біомеханічних систем» (доктор технічних наук, проф. Шайко-Шайковський О.Г., кандидат технічних наук, асистент Стебліна К.В.);
- «Кінетика нерівноважних фазових переходів» (доктор фізико-математичних наук, проф. Гудима Ю.В. , кандидат фізико-математичних наук Максимов А.В.  
- «Теорія спектрів квазічастинок у масивних і квазідвовимірних напівпровідникових кристалічних структурах» (доктор фізико-математичних наук, доц., зав. кафедри Крамар В.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент Фесів І.В., аспіранти Пуганцева О.В., Кондрюк Д.В. );
- «Науково-педагогічні дослідження в галузі професійної педагогіки» (к. пед. н., доцент В.О. Давидович, к. пед. н., асистент В.В. Томаш).
Кафедрою забезпечується викладання понад тридцяти фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Широкий спектр лабораторних практикумів обслуговує досвідчений навчально-допоміжний персонал: Курганецька Л.Л., Осташевська Л.П., Семенко Л.І.  та ін.
Наукові здобутки кафедри опубліковані в провідних вітчизняних і закордонних фахових виданнях, підтверджені авторськими свідоцтвами, реалізовані в захищених кандидатських та докторських дисертаціях.
За час існування кафедри захищено понад 10 кандидатських дисертацій і підготовлено три докторські дисертації, видано понад 300 наукових публікацій та отримано 30 авторських свідоцтв.
З історією кафедри пов’язані імена відомих науковців, зокрема професорів Анатичука Л.І., Лусте О.Я., Буди І.С., Нечипорука В.В.  та інших.