Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Славін Віктор Васильович

 

Асистент

Учене звання:

Учений ступінь: кандидат технічних наук

Телефон роб.: 0953386886

Email: slavinmail@ukr.net

 

Дисципліни, що викладаються:

  • Технологія машинобудування
  • Теорія різання
  • Основи технічного моделювання

Наукові інтереси:

  • Експлуатація та ремонт засобів транспортну

Методичні праці:Технологічне проектування автотранспортних підприємств : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності  “Професійна освіта (Транспорт)” / В. В. Славін,

В. М. Приймак. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 35 с.

Навчальні посібники:

Ремонт автомобілів. Ч. 1. Поточний ремонт автомобілів : конспект лекцій для студентів спец. “Професійна освіта (Транспорт)” / В. В. Славін,

І. І. Герніченко, В. М. Приймак. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 151 с.

Основні публікації:

Статті: 

1. Гунько А. В. Шляхи зниження шкідливих викидів легковими автомобілями в умовах експлуатації / А. В. Гунько, В. В. Славін, І. В. Манько // Вісник НТУ. – 2011. – № 22. – С. 118–126.

2. Вплив типу системи живлення на екологічні показники бензинового двигуна / Ю. Ф. Гутаревич, С. В. Карев, І. В. Манько, В. В. Славін // Вісник НТУ. – К., 2011. – Част. 1, Випуск 24. – С. 86 – 93.

3. Славін В. В. Вплив типу системи живлення на показники паливної економічності автомобілів / В. В. Славін // Проблеми транспорту. – 2012. –

№ 9. – С. 198 – 201.

4. Вплив типу системи живлення на паливно-економічні показники автомобіля при русі за Європейським міським їздовим циклом / В. В. Славін,      О. А. Клименко, М. Д. Гора [та ін.] // Вісник НТУ. – 2012. – № 25. –С. 248 – 251.

5. Гунько А. В. Уточнення математичних моделей руху автомобіля по їздовому циклу з різними системами живлення / А. В. Гунько, В. В. Славін // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки / [гол. ред. Олексієнко Б.М.]. Хмельницький: Видавицтво НАДПСУ. – 2012. – № 58. – С. 110 – 114.

6. Гутаревич Ю. Ф. Вплив типу системи живлення на екологічні показники автомобіля при русі за Європейським міським їздовим циклом /

Ю. Ф. Гутаревич, О. А. Клименко, В. В. Славін // Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza Monografia pod redakcja naukowa Kazimierza Lejdy. Seria: Transport. – 2012. – №3. – С. 137 – 142.

7. Славін В. В. Дослідження показників бензинового двигуна з різними системами живлення в режимі примусового холостого ходу / В. В. Славін // Автошляховик України. – 2013. – № 2 (232), С. 6 – 10.

8. Гутаревич Ю. Ф. Поліпшення показників легкових автомобілів з карбюраторними двигунами в умовах експлуатації / Ю. Ф. Гутаревич,

В. В. Славін // Вісник СевНТУ. – 2013. – № 142. – С. 36 – 40.

9. Славін В. В. Паливна економічність колісних транспортних засобів з різними системами живлення в умовах експлуатації / В. В. Славін // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – 2013. – № 34. – С. 95 – 99.

10. Гутаревич Ю. Ф. Вплив типу системи живлення бензинового двигуна на

ефективність системи нейтралізації відпрацьованих газів / Ю. Ф. Гутаревич, В. В. Славін // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 8 (1051). – С. 47–53

11. Славін В. В. Вплив кута випередження запалювання на показники роботи двигуна обладнаного сучасною системою впорскування бензину /

В. В. Славін, Гунько А. В., Головня С. Б. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки / [гол. ред. Олексієнко Б.М.]. Хмельницький: Видавицтво НАДПСУ. – 2014. – № 2(62). С 255–268.

12. Славін В. В. Вплив типу системи живлення на екологічні показники автомобіля в умовах експлуатації / В. В. Славін, І. В. Манько, А. В. Гунько // Вісник технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле-та тракторобудування. –Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – №9 (1118). – С. 69 – 76.

13. Славін В.В. Вплив типу системи живлення бензинового двигуна на тягово-швидкісні властивості легкового автомобіля. / В. В. Славін // Вісник Хмельницького національного університету: технічні науки. – 2015. – № 4 (227). – С. 25 – 30.

14. Славін В. В. Вплив технічного стану елементів корекції складу паливоповітряної суміші на паливну економічність автомобіля / В.В. Славін, І.В. Манько, А.В. Гунько // Вісник Національного транспортного університету.Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2016. – Вип. 1 (34). – С. 463 – 471.

15. Деклараційний патент на корисну модель № 10553/ЗУ/14, UA. Пристрій для вимірювання витрати бензину автомобілів в умовах експлуатації.  МПК (2014.01) G01F 1/00 / Гутаревич Ю.Ф., Славін В.В., Манько І.В., Гунько А.В. Національний транспортний університет. – u 2014 02501; заявл. 13.03.2014; опубл. 20.05. 2014, бюл. № 13/2014