Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Томаш Василь Васильович

 

асистент:

Томаш Василь Васильович

Учене звання:
Учений ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон роб.: 0372 584866
Email: v.tomash@chnu.edu.ua

 

Дисципліни, що викладаються:

 

  • Інформаційно-комунікаційні технології;
  • Технічні засоби навчання;
  • Технічна і прикладна творчість;
  • Основи інженерно-педагогічної творчості;
  • Сучасні інформаційні технології в освіті;
  • Креативні технології навчання;
  • Інтернет-технології в освіті

Наукові інтереси:

 

  • Сучасні інформаційні технології в освіті. Розробка методики використання інформаційно-комунікаційних технологій. Використання інноваційних педагогічних технологій в професійній та технологічній освіті

Основні публікації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статті

1. Томаш В.В. Побудова комп’ютерних моделей електричних кіл // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.  Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія”. – К., 2011. – Вип. 159. – Ч. 3. – С.218-226.

2. Томаш В.В. Науково-практичні рекомендації по використанню мультимедійних презентацій на уроках електротехніки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.  Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія”. – К., 2010. – Вип. 155. – Ч. 2. – С.194-199.

3. Томаш В.В. История электротехнического образования: условия, мотивация деятельности и познание // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. Сборник материалов VІІІ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: ЦРНС, 2009. – С. 237-242.

4. Томаш В.В., Давидович В.О. Графічна підготовка учнів засобами інформаційних комп’ютерних технологій на заняттях технологій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 45: збірник наукових праць / за заг. Ред. Д.Е. Кільдерова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С.290-296.

5. Давидович В. Інформаційні технології як засіб розвитку професійного мислення студентів / В.Давидович, В.Томаш // Історичний досвід, стан та перспективи підготовки педагогічних і соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами: Матеріали Міжн.наук.-практ. конф. (Чернівці, 3-5 листопада 2011 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.84-88.

6. Давидович В. Віртуальне навчання як метод інформаційних технологій в освіті / В.Давидович, В.Томаш // Історичний досвід, стан та перспективи підготовки педагогічних і соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами: Матеріали Міжн.наук.-практ. конф. (Чернівці, 3-5 листопада 2011 р.) – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т,2011. – С.88-93.

7. Давидович В. О., Томаш В. В. Виховання української національної самосвідомості майбутніх учителів технологій //Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова]. Сер.: Педагогічні та історичні науки. – 2014. – №. 121. – С. 37-41.

8. Хопта В. Веб-квест як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів / В. Хопта, В. Томаш // Матеріали студентської наукової конференції, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). – Інститут Фізико-технічних і комп’ютерних наук. – Чернівці: ЧНУ, 2015.– С.303-304.

9. ТатарчукО. Організація самостійної роботи студентів технологічної освіти / О. Татарчук, В. Томаш // Матеріали студентської наукової конференції, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). – Інститут Фізико-технічних і комп’ютерних наук. – Чернівці: ЧНУ, 2015.– С.281-282.