Лабораторія фізичного матеріалознавства

назад

Лабораторія використовує експериментальні дані про механічні властивості матеріалів для обґрунтування їх застосування,  вивчення характеру дії зовнішніх сил на матеріали, виведення умов рівноваги між зовнішніми та внутрішніми зусиллями.

  Основне призначення лабораторії:

  • Ознайомлення студентів з механічними властивостями матеріалів і методами їх дослідження.
  • Дослідне підтвердження фізичної сутності явищ, розглянутих в курсі «Опір матеріалів», «Будівельне матеріалознавство»,
  • Ознайомлення студентів з сучасними експериментальними методами обробки дослідних даних.
  • Здобуття студентами елементарних навиків проведення експериментів.

  При виконанні циклу лабораторних робіт студенти знайомляться із спеціальними (випробувальними) машинами, призначеними для дослідження механічних властивостей, лабораторними установками, вимірювальними засобами.

  Виконання лабораторних робіт складається з трьох основних етапів:

  • підготовка до лабораторної роботи;
  • проведення експерименту;
  • обробка результатів експерименту.

  Матеріалознавство – міждисциплінарна галузь науки, що вивчає залежність між скла-дом, структурою та властивостями матеріалів у взаємозв’язку з технологією їх отримання та переробки, умовами експлуатації та вартістю, і яка спрямована на створення нових матеріа-лів, що задовольняли б потреби людини.

  Мета лабораторних робіт – поглиблення знань студентів про властивості будівельних матеріалів, набуття практичних навичок у визначенні показників основних властивостей матеріалів.

  Лабораторний практикум включає 9 робіт, які дозволяють студентам закріпити теоре-тичні знання і практично ознайомитися з природними матеріалами, методами визначення їх властивостей.

  При підготовці до лабораторної роботи необхідно опрацювати відповідний теоретич-ний матеріал за конспектом лекцій та рекомендовану літературу; освоїти методику прове-дення роботи, навчитись користуватись вимірювальними приладами.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт
Перелік лабораторного обладнання