Фодчук Ігор Михайлович

Посада: професор кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук (1994)

Вчене звання: професор (1996)

Нагороди: Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1994); Заслужений діяч науки і техніки України (2015)

Відзнаки МОН України:
“Відмінник освіти України” (2003)
“За високі наукові досягнення” (2005)
Відзначений Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» (свідоцтво №012 від 26.04.2017 року)

SCOPUS
RESEARCH GATE
GOOGLE SCHOLAR

Курси, що читає:

 • Методи структурної діагностики кристалічних систем
 • Фізика поверхневих явищ
 • Спеціальний семінар з комп’ютерних технологій у фізиці

Тематика наукових досліджень:

Теоретичні та експериментальні дослiдження розсіяння Х- променiв складними кристалічними сполуками; розробка теоретичних основ багаторівневої обробки експериментальних Х-променевих та електронних сигналів, що забезпечують реалізацію ефективних методів фільтрації, апроксимації, локальної обробки і аналізу сигналів з використанням генетичних алгоритмів та штучних нейронних мереж; створення нових оригінальних неруйнуючих методик кількісної оцінки структурної неоднорідності багатокомпонентних кристалічних сполук, тонких плівок, високодиспергованих матеріалів, ультраміцних бетонних композитів, а також способів експресконтролю за фізико-хімічними нанопроцесами структурних фазових змін, побудованих на основах Х-променевої дифрактометрії, електронно-растрової та атомно- та магнітосилової мікроскопії.

Сфера професійних інтересів: сучасні інформаційні технології (зокрема: 3D- цифрові (в т.ч. хмарні) технології в фізиці, архітектурі та будівництві); енергоефективність та енергозберігаючі технології; основи і методи реставрації (будівель, творів мистецтва)

Додаткова інформація:

1979- закінчив з відзнакою Чернівецький державний університет. Спеціальність – фізика

1985 – захист кандидатської (тема: «Формирование изображения дефектов кристаллического строения при динамическом рассеянии рентгеновских лучей»), у 1994 – докторської (тема: «Дво- і багатохвильові рентгеноакуститичні ефекти в інтерферометрії і топографії реальних кристалів») дисертацій зі спеціальності 01.04.07-фізика твердого тіла

Активна участь на усіх етапах становлення факультету: ліцензування та акредитація всіх освітніх рівнів від бакалавра до магістра; вступних компаніях, міжнародних проектах (DAAD, ERAZMUS, GIZ) та ін.

Підвищення кваліфікації:

З 1 грудня 2016 року по 1 червня 2017 року пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва на архітектури. Тема стажування «Сучасні інформаційні технології в архітектурі». (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 02070909 №136-17 від 1.06.2017 року)

З 1 –го по 18 червня 2021 року підвищено кваліфікацію в ДВНЗ  «Переяслав –Хмельницький  державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за програмою освітнього курсу «Цифрові інструменти в освітній діяльності». Обсяг 3 кредити, 60 аудиторних годин. (Сертифікати 07/01_18.06.2021/26 та ПК 43/18_31.05.2021/26)

З 25 по 29 жовтня 2021 року в м. Києві в рамках меморандуму співпраці з GIZ пройшов 5-денний курс підвищення кваліфікації з практики компетентністно -орієнтованих модулів за темою «контроль якості у будівництві енергоефективних будівель». 3 кредити (30 аудиторних годин лекцій та практичних занять)

Заплановане стажування У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у центрі колективного користування в Лабораторії нанотехнологій для матеріалознавства, енергетики та медицини. Тема підвищення кваліфікації «Х-променевий аналіз та структурна діагностика особливостей впливу різних наповнювачів і їх комплексів на формування гідратних фаз і мікроструктури полікристалічних сумішей різного складу», 3 кредити (1.02.2022-28.02.2022р).

Наукова активність:

Автор понад 250 наукових статей, з них понад 180 наукових статей в реферованих міжнародних та академічних журналах України, з них 135 входять в науково-метричну базу SСOPUS, а також 3 монографій, 5 навчальних посібників (з грифом МОН України).

За наукового керівництва захищено 23 кандидатські дисертації та є науковим консультантом 5 докторських дисертацій. Наразі – науковий керівник 4 кандидатських та науковий консультант 1 докторської дисертацій.

Керівник ряду науково-дослідних робіт: 2 проектів Державного Фонду фундаментальних досліджень Міністерства України у справах науки і технологій та 9-ти за результатами конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерства освіти і науки України.

Наразі науковий керівник НДР №14-811 «Механізми структурної релаксації та дефектоутворення в гетеросистемах, тонких плівках та нанокомпозитних матеріалах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2022 № 50, 2022-2024 рр.,) (проект виконується)

Співкерівник міжнародних проектів:

 1. Німецько-українського проекту співпраці вищих навчальних закладів Чернівці – Любек “Партнерство в рамках історичної частини міста” (Німецька служба академічних обмінів DAAD, 2013-2016рр)  http://www.ukraine-bauen.de/home/
 2. Проекту ERASMUS + з партнерами Брандербурського університету технологій у м.Котбус (Німеччина) (interof.chnu.edu.ua; http://www.b-tu.de/) (2018-2020рр. проект виконується)
 3. Проекту ERASMUS + з партнерами Університету прикладних наук у м.Любек (Німеччина): interof.chnu.edu.ua; http://www.b-tu.de/ (2019-2021рр. проект виконується)
 4. З 2016 року в рамках проекту “Інтегрований розвиток міст в Україні” за підтримки німецького представництва Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) – розробка і запровадження навчальної освітньої програми для магістрів архітекторів за спеціалізацією “Міське планування” , а також впровадження енергоефективних технологій у будівельній сфері (з 2019 року)
 5. Керівник Енерго-інноваційного Хабу, який утворено у рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні» за фінансової підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Тут реалізується модель співпраці між закладами вищої, професійно-технічної освіти, школами та бізнесом з метою підготовки фахівців будівельної сфери зі знаннями та навичками впровадження енергоефективних технологій.
 6. Є відповідні угоди про спільні наукові дослідження з ученими ряду країн: Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, та провідних Інститутів Національної академії наук України.

Організатор ряду наукових конференцій, воркшопів та наукових семінарів

Член спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича; експертної наукової Ради МОН України «Загальна фізика» (секція №3), секції фізики твердого тіла НАН України; експертної ради департаменту з фізики та астрономії атестаційної комісії України.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК Фодчука І.М.
(за останні роки (2015-2021))

1. Розділи монографій, що опубліковані у закордонних виданнях:

S.V. Balovsyak, O.V. Derevyanchuk, I.M. Fodchuk. Method of calculation of averaged digital image profiles by envelopes as the conic sections // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – P.204-212. – DOI 10.1007/978-3-319-91008-6_21. (Обчислення усереднених профілів зображень за допомогою огинаючих);

2. Монографії:

 1. Молодкин В.Б., Низкова А.И., Шпак А.П., Мачулин В.Ф., Кладько В.П., Прокопенко И.В., Кютт Р.Н., Кисловский Е.Н., Олиховский С.И., Фодчук И.М., Дышеков А.А., Хапачев Ю.П. “Дифрактометрия наноразмерных дефектов и гетерослоев кристаллов”, Киев, „Академпериодика”, 2005, 358С.
 2. Фодчук І.М.,. Баловсяк С.В. Діагностика поверхні твердого тіла. Загальний стан проблеми та Х-променеві методи. Видавництво «Рута», ЧНУ, 2007. 290с. (Лист МОНУ №1.4/18-Г-382 від 04.07.06)
 3. Борча М.Д., Ткач В.М., Фодчук І.М., Новіков Н.Н. Дифракція зворотньо розсіяних електронів (метод Кікучі) як інструмент структурної діагностики у матеріалознавстві / Чернівці : “Рута”, 2016. – 196 с
 4. Кладько В.П., Фодчук І.М. Методи рентгенівської дифракційної діагностики напівпровідникових кристалів та гетероструктур. – Чернівці : Рута, 2017. – 164 с. (рішення Вченої ради ЧНУ протокол №13 від 26.12.2017)

3. Науковий керівник захищених дисертацій: кандидата наук:

 1. Коцюбинського А.О. Монокристалічні епітаксійні ферит-ґранатові плівки: кристалічна, магнітна та доменна мікроструктури. – Рукопис. Дис. … кандидата. фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.– Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 27 вересня 2019.
 2. Сумарюка О.В. Високоміцні композити на основі кремнеземистих і алюмосилікатних модифікаторів та методи їх діагностики. Рукопис. Дис. … кандидата. фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.– Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 17 грудня 2021.
 3. Микитюка Т. І. “Електричні, оптичні та фотоелектричні процеси в тонкоплівкових гетероструктурах CdS/CdMgTe” Рукопис. Дис. … кандидата. фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.– Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 17 грудня 2021.

3.2. Науковий консультант дисертації доктора наук:

Баловсяка С.В. Багатомасштабні методи та засоби обробки і розпізнавання сигналів: Дис. … доктора технічних наук, спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці, ЧНУ, захищена 7 червня у 2019р. в спеціалізованій Раді Д 05.052.01 Вінницького національного технічного університету.

3.3. Науковий керівник кандидатських дисертацій аспірантів, які виконуються:

 1. Кузьміна А.Р. “Структурні та електрофізичні характеристики матеріалів АІІВVI (CdTe, Cd1-хHgхTe, Cd1-хZnхTe) після впливу зовнішніх чинників (легування, епітаксії, лазерного, гамма- та електронного опромінення)”
 2. Романа Ю. Нові підходи до аналізу Х-променевих топограм та дифрактограмм на основі фрактальних та вейвлет-перетворень
 3. Михайловича В.В. “Синтез та характеристика шпінельних наноструктур на основі Zn, Cu, Ni, Mg)Cr2O4
 4. Тарангула Б.Г. «Трансформації топографічних та муарових Х-променевих зображень у кристалах під дією комбінованих джерел деформацій»;

Перелік основних статей та патентів

2021

1. Olena Maslyanchuk, Mykhailo Solovan, Viktor Brus, Pavlo Maryanchuk, Eduard Maistruk, Ihor Fodchuk, Volodymyr Gnatyuk, Charge transport features of CdTe-based X- and 𝛾-ray detectors with Ti and TiO𝑥 Schottky contacts / Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A / 2021, 988(1 2):164920.

2. Oleksandr SumariukIgor, Igor Myckailovych Fodchuk, Volodymyr Romankevych, X-ray diffraction of concrete composites of high structural strength and density / Фізика і хімія твердого тіла / 2021, 22(4):746-749.

3. O. Maslyanchuk, I. Fodchuk, M. Solovan, I. Boledzyuk, A. Kuzmin, V. Gnatyuk, T. Aoki, Crystal defects and charge collection in CdTe-based x- and gamma-ray detectors / Proc. SPIE 15th International Conference on Correlation Optics (13-16 September 2021, Chernivtsi, Ukraine) / 2021, 12126, 121260K.

4. I. Fodchuk, A. Kuzmin, O. Maslyanchuk, I. Hutsuliak, M. Solodkyi, Yu. Roman, I. Boledzyuk, P. Pynuk, M. Solovan, O. Gudymenko, / Influence of defect structure on characteristics of X- and γ-radiation detectors based on CdTe:Cl according to high-resolution X-ray diffractometry / Proc. SPIE 15th International Conference on Correlation Optics (13-16 September 2021, Chernivtsi, Ukraine) / 2021, 12126, 121261K.

5. I. Fodchuk, Y. Roman, S. Balovsyak, S. Romanyuk, I. Yanchuk, A. Kuzmin, M. Solodkyi, P. Lytvyn, Peculiarities of formation of X-ray moiré images on deformation fields created by set of concentrated forces / Proc. SPIE 15th International Conference on Correlation Optics (13-16 September 2021, Chernivtsi, Ukraine) / 2021, 12126, 121262I.

6. I. Fodchuk, I. Hutsuliak, V. Dovganyuk, A. Kuzmin, Yu. Roman, M. Solodkyi, P. Pynuk, P. Lytvyn, O. Gudymenko, I. Syvorotka, M. Barchuk, X-ray investigations of structure of thick YIG epitaxial systems of different growth parameters / Proc. SPIE 15th International Conference on Correlation Optics (13-16 September 2021, Chernivtsi, Ukraine) / 2021, 12126, 121261J.

7. O. Sumariuk, I. Fodchuk, Yu. Roman, I. Hutsuliak, V. Romankevich, X-ray diffraction and scanning electron microscopy of concrete composites of high structural strength and density / Proc. SPIE 15th International Conference on Correlation Optics (13-16 September 2021, Chernivtsi, Ukraine) / 2021, 12126, 121261L.

8. I. Fodchuk, S. Ivakhnenko, V. Tkach, S. Balovsyak, M. Solodkyi, M. Borcha, I. Hutsuliak, A. Kuzmin, Yu. Roman, Y. Smusenko, P. Pynuk, Fourier energy analysis of Kikuchi patterns for investigation of defect system of diamond crystals / Proc. SPIE 15th International Conference on Correlation Optics (13-16 September 2021, Chernivtsi, Ukraine) / 2021, 12126, 121261M.

9. І. М. Фодчук, А. Р. Кузьмін, І. І. Гуцуляк, М. С. Солодкий, О. Л. Маслянчук, Ю. Т. Роман, В. П. Кладько, О. Й. Гудименко, В. Б. Молодкін, В. В. Лізунов, Високороздільча Х-променева дифрактометрія кристалічних сполук з розвиненою дислокаційною структурою / Металофізика та новітні технології / 2021, 43, 10, 1289-1304.

2020

1. Fodchuk I.M., Balovsyak S. V., Novikov S. M., Yanchuk I. V. and Romankevych V. F. Reconstruction of spatial distribution of strains in crystals using the energy spectrum of X-ray Moiré patterns 2020. Ukr.J.Phys.Opt. 21: 141–151. doi: 10.3116/16091833/21/3/141/2020 IP(2019)=0,6).

2. Fodchuk I. M., Ivakhnenko S. A., Tkach V. N., Balovsyak S. V., Borcha M. D., Solodkyi M. S., Gutsulyak I. I., Kuzmin A. R., Sumaryuk O. V. Distribution of local deformations in synthetic diamond crystals from the analysis of the energy spectrum parameters of Kikuchi patterns//Journal of Superhard Materials, 2020, No. 1, pp. 3-13. IP(2019)=0,6).

3. Ihor Fodchuk, Ivan Hutsuliak, Volodymyr Dovganyuk, Oleksandr Sumariuk, Oleksandr Gudymenko, Vasyl Kladko, Ivan Syvorotka, Andrii Kotsyubynskiy, Michael Barchuk. Defect and magnetic structure of Y2.93La0.07Fe5O12/Gd3Ga5O12 epitaxial systems // Proceedings SPIE/2020/ 11369, 113691G (IP(2020)=0,5).

4. I. Fodchuk, A.Kuzmin, I. Hutsuliak, M. Solodkyi, V. Dovganyuk, O. Maslyanchuk, Yu. Roman, R. Zaplitnyy, O. Gudymenko, V. Kladko, V. Mоlоdkin, V. Lizunov. Defect structure of high-resistivity CdTe:Cl crystals according to the data of high-resolution X-ray diffractometry// Proceedings SPIE/2020/ 11369,113691H (IP(2020)=0,5).

5. Mariana Borcha, Ihor Fodchuk, Mykola Solodkyi, Serhiy Balovsyak, Yurii Roman, Ivan Hutsuliak. Determination of structural heterogeneity of crystals from electron backscatter diffraction images with use of the Fourier energy spectrum // Proceedings SPIE/2020/ 11369,113691I (IP(2019)=0,5).

6. Maslyanchuk, O., Fodchuk, I., Mykytyuk, T. Charge transport mechanismus and efficiency spectra of tnin-film CdS/CdMgTe neterostructures with different mercury content // Proceedings SPIE/2020/ 11369, 1136917 (IP(2020)=0,5))

7. Sumariuk O.V., Romankevych V.F., Halunka O.D., Kutsyk O.V., Polevetsky V.V., Novikov S.M., Fodchuk I.M. Influence of Polyfunctional Nanomodificators on the Microstructure of Concrete Composites of High Strength and Density (Сумарюк О.В., Романкевич В.Ф., Галунка О.Д., Куцик О.В., Полевецький В.В., Новіков С.М., Фодчук І.М. Вплив поліфункціональних наномодифікаторів на мікроструктуру бетонних композитів високої міцності і щільності) // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. – Vol.21, No.1. – Р.19-26.

2019

8. >І. Fodchuk< Graphene/semi-insulating single crystal CdTe Schottky-type heterojunction X- and γ-Ray Radia-tion Detectors / V. Brus, O. Maslyanchuk, M. Solovan, P. Maryanchuk, I. Fodchuk, V. Gnatyuk, N. Vakhnyak, S. Melnychuk, and T. Aoki // Nature. –2019. – V.9, №1. – 1065. (IF (Scopus) – 4,29)/ 

9. Maslyanchuk, O., Fodchuk, I., Mykytyuk, T., (…), Hutsuliak, I., Aoki, T. Investigation of Defect Structure of CdTe Semiinsulating Crystals Using High Resolution X-ray Diffraction /2019 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, NSS/MIC 2019

10. > I.M. Fodchuk< Method of calculation of averaged digital image profiles by envelopes as the conic sections / S.V. Balovsyak, O.V. Derevyanchuk, I.M. Fodchuk // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – P.204-212. – DOI 10.1007/978-3-319-91008-6_21. (обчислення усереднених профілів зображень за допомогою огинаючих); 

11. >И.М. Фодчук, <Определение величины локальных деформаций и их анизотропии в поликристаллическом Ge по данным дифракции обратно рассеянных электронов / Фодчук И.М., Солодкий Н.С., Борча М.Д., Баловсяк С.В., Ткач В.М. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – 41, №3. – C. 403-415. (IF (Scopus) – 0,33). 

12. >И.М. Фодчук< Анализ рентгеновских муаровых изображений деформированных кристаллов по радиальным распределениям энерге-тического спектра Фурье / С.В. Баловсяк, С.Н. Новиков, И.М. Фодчук, И.В. Яремчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – т.41, №3. –C. 389-402. (IF – 0,33)/ 

13. А.О. Коцюбинский, В.В. Мокляк, І.М. Фодчук, В.О. Коцюбинский, П.М. Литвин, А.Б. Груб’як. Магнітна мікроструктура епітаксійних плівок LaGa- заміщеного залізо-ітрієвого ґранату/ Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – т.41, №4, с. 529-548 . (IF – 0,33)

14. Kotsyubynsky А.О, Moklyak V.V, Fodchuk І.М. The Magnetic Microstructure of YIG / GGG Films: Mossbauer Studies in the External Magnetic Fields. Physics and Chemistry of Solid State. (2019); 20(2):202-208

15. А.В. Сумарюк, И.И. Гуцуляк, В.В. Михайлович, В.Ф. Романкевич, Ю.Т. Роман, И.М. Фодчук. Влияние микроструктуры изломов бетона на прочность бетонных композитов высокой структурной прочности и плотности // Наносистеми, наноматериали, нанотехнологии. – 2019. 17(4), pp. 103-115 IF (Scopus) =0.196) /

16. О.Л. Маслянчук, Т.И. Микитюк, И.М. Фодчук. Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктуры CdS/CdMgTe для тандемных солнечных элементов //Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2019. 17(4), pp. 117-128 IF (Scopus) =0.196)

2018

17. >I. Fodchuk< Performance comparison of X-and γ-Ray CdTe Detectors with MoOx, TiOx and TiN Schottky Contacts / O. Maslyanchuk, M. Solovan, V. Brus, P. Maryanchuk, E. Maistruk, I. Fodchuk, V. Gnatyuk, T. Aoki, C. Lambropoulos, C. Potiriadis // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol. 65(7). – . 1365-1370. (IF – 1,45) / 

18. Maslyanchuk O., Solovan M., Brus V., Fodchuk I., Gnatyuk V., Aoki T. Charge Transport Properties of CdTe X/γ-Rays Detectors with TiOx Schottky Contacts (Conference Paper) 018 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, NSS/MIC 2018 – ProceedingsNovember 2018, Article number 8824468

19. >Фодчук И.М.< Перспективы получения ультрапрочных бетонных композитов введением полифункциональных наномодификаторов / Сумарюк А.В., Романкевич В.Ф., Фодчук И.М. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2018. 16(1), pp. 117-128 IF (Scopus) =0.196

20. Сумарюк А.В., Романкевич В.Ф., Роман Ю.Т., Фодчук И.М., Ткач В.Н. Бетонные композиты высокой структурной прочности и плотности, модифицированные комплексом мелкодисперсных добавок на основе микрокремнезема и метакаолина // Наносистеми, наноматериали, нанотехнологии. – 2018. 16(1), pp. 103-115. IF (Scopus) =0.196

21. > Фодчук И.М.< Прикладные возможности рентгеновской топографии кристаллов в косонесимметричной схеме дифракции на отражение / Фодчук И.М., Заплитный Р.А., Баловсяк С.В., Роман Ю.Т., Молодкин В.Б., Владимирова Т.П., Свянтек З./ Металлофизика и новейшие технологии. – 2018. – т.40, №5. –С. 561-583. . (IF – 0,33)

22. > І.М. Фодчук< Визначення локальних деформацій в околі зварного шва нікелевого сплаву за даними енергетичних Фур’є спектрів картин Кікучі / М.Д. Борча, М.С. Солодкий, С.В. Баловсяк, І.М. Фодчук, А.Р. Кузьмін, В.М. Ткач, К.А. Ющенко, А.В. Звягінцева // Фізика і хімія твердого тіла. – 2018. –Т.18, №4. – С.307-312. / 

2017

23. >I. Fodchuk< Structure diagnostics of heterostructures and multi-layered system by X-ray multiple diffraction / М. Borcha, I. Fodchuk, M. Solodkyi and M. Baidakova // Journal of Applied Crystallography. – 2017. – 50. – p.722-726. (IF – 3,161)/ 

24. >I. Fodchuk< Direct and Inverse Problems in X-ray Three-crystal Triple Laue case X-ray topography of subsurface crystal layers. / Z. Swiatek, I. Fodchuk and R. Zaplitnyy // Journal of Applied Crystallography. – 2017. – 50. – p.727-733. (IF – 3,161)/

25. >I.M. Fodchuk< Capabilities of CdTe-based Detectors with MoOx Contacts for Detection of X- and -radiation. / O.L. Maslyanchuk, M.M. Solovan, V.V. Brus, V.V. Kulchynsky, P.D. Maryanchuk, I.M. Fodchuk, V.A. Gnatyuk, T. Aoki, C. Potiriadis and Y. Kaissas // IEEE Transactions on Nuclear Sciense. – 2017. – Vol.64, I.5. – p. 1168-1172. (IF – 1,45)/ 

26. >И.М. Фодчук< Новые подходы анализа рентгеновских дифрактограмм на основе вейвлет-преобразований / И.М. Фодчук, Ю.Т. Роман, С.В. Баловсяк // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017. – т.39, №7. – С. 855-863./ 

27. Патент на корисну модель 121378 Україна, МПК (2017.01), G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/00 (2006/01), G06T 17/17 (2006/01). Спосіб визначення величини деформаційних полів кристалу на основі Х-променевого муарового зображення в кремнієвому LLL-інтерферометрі / Баловсяк С.В., Литвин П.М., Фодчук І.М., Яремчук І.В.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201702011; заяв. 02.03.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23/2017.

2016

28. >I. Fodchuk< Magnetic and structural changes in the near-surface epitaxial Y2.95La0.05Fe5O12 films after high-dose ion implantation / I. Fodchuk, I. Gutsuliak, V. Dovganiuk, A. Kotsyubynskiy, U. Pietsch, N. Pashniak, O. Bonchyk, I. Syvorotka, and P. Lytvyn // Applied Optics. – 2016. – Vol.55, Is.12. – P. B144-B149. (IF – 1,973)/ 

29. >I.M. Fodchuk, S.M. Novikov< Direct and Inverse Problems in X-ray Three-crystal Triple Laue case Interferometry / I.M. Fodchuk, S.M. Novikov, I.V. Yaremchuk // Applied Optics. – 2016. – Vol.55, Is.12. – P. B120-B125. (IF – 1,973)/ 

30. >I.M.Fodchuk< Х-ray topography of the subsurface single-crystal layers in a skew asymmetric pattern of diffraction in the reflection geometry / Z.Swiatek, I.M.Fodchuk // Archives of Metallurgy and Materials. – 2016. – V. 61, No.3. – P. 445-455. (IF – 0,77). /

31. >І.М. Fodchuk<A Strain State in Synthetic Diamond Crystals by the Data of Electron Backscatter Diffraction Method / I.M. Fodchuk, M.D. Borcha, V.Yu. Khomenko, S.V .Balovsyak, V.M. Tkach, and O.O.Statsenko // Journal of Superhard Materials. – 2016. – vol.38, No.4. – Р.271-276. (IF – 0,651)

32. >І.М. Фодчук< Динамічна теорія трикристальної рентґенівської дифрактометрії та характеризація мікродефектів і деформацій в неідеальних монокристалах. / В.Б. Молодкін, С.Й. Оліховський, Є.Г. Лень, Є.М. Кисловський, О.В. Решетник, Т.П. Владимирова, Б.В. Шелудченко, О.С. Скакунова, В.В. Лізунов, Є.В. Кочелаб, І.М. Фодчук, В.П. Кладько // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т.38, №1. – С.99–139. (IF – 0,33) / 

33. >И.М. Фодчук< Воспроизведение оcтаточного деформационного поля в кристалле-анализаторе LLL-интерферометра / И.М. Фодчук, С.Н. Новиков, И.В. Яремчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т.38, №3. – С. 389-403. (IF – 0,33).

34. >Фодчук И.М.< Распределения локальних деформацій в окрестности трещин в сварном шве Ni-Cr-Fe по данням дифракции обратно-рассеянных электронов / Фодчук И.М., Борча М.Д., Хоменко В.Ю., Ткач В.М., Стаценко О.О., Ющенко К.А. Звягинцева А.В., Червяков Н.О. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т.38, №10. – С. 1321-1133. (IF – 0,33).

35. С. В. Баловсяк, Я. Д. Гарабажив, И. М. Фодчук. Ориентированная фильтрация цифровых электронно-дифракционных изображений // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 3. (77). – С. 4-13.

36. Патент на корисну модель 104335 Україна, МПК G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/17 (2006/01), G06T 17/30 (2006/01), G09B 23/26 (2006/01). Спосіб визначення середньої арифметичної висоти нерівностей поверхні кристалу методом повного зовнішнього відбивання Х-променів / Баловсяк С.В., Фодчук І.М.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201506834; заяв. 10.07.2015; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2/2016/ 

37. >I.M. Fodchuk, O.L.< Possibilities of CdTe-based Х/-ray Detectors with MoOx Contacts / O.L. Maslyanchuk, M.M. Solovan, V.V. Kulchynsky, V.V. Brus, P.D. Maryanchuk, I.M. Fodchuk, V.A. Gnatyuk, T. Aoki, C. Potiriadis, Y. Kaissas // Nuclear Science Symposium Conference Record. – 2016. – NSS 16. R09-39. 

2015

38.>І.М. Fodchuk< Optical characteristics of CdMgTe/ Cu(In,Ga)Se2 two-terminal tandem solar cell / L.А. Kosyachenko, X. Mathew, О.L. Мaslyanchuk, T.І. Mykytyuk, І.М. Fodchuk, V.V. Kulchynsky // Solar Energy. 2015. Vol. 116. – P. 399-406. (IF – 4,674)

39. Патент на корисну модель 100924 Україна, МПК G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/17 (2006.01), G06T 17/30 (2006.01). Спосіб визначення локальних деформацій кристалів на основі профілів розподілу інтенсивності зворотно відбивних електронів / Баловсяк С. В., Ткач В. М., Фодчук І. М.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201502816; заяв. 27.03.2015; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15/2015