Академічна доброчесність

Основні тези етичного кодексу

1) Що таке «Етичний кодекс»?

Етичний кодекс – це зведення моральних принципів, норм і правил поведінки особи або групи осіб, який визначає оцінку їхніх дій з погляду відносин у колективі й у суспільстві на основі дотримання моральних норм і принципів, які розділяються ними.

2)Кого стосується Етичний кодекс?

Кодекс стосується усієї університетської спільноти: студентів, аспірантів, докторантів, навчально-допоміжного персоналу (співробітники Університету, наприклад, методисти, секретарі, фахівці тощо), працівників адміністративно-господарської частини (наприклад, завідувачі гуртожитку, чергові, прибиральниці, електрики тощо), викладачів, наукових співробітників, адміністрації Університету та його структурних підрозділів (ректора, деканів та їхніх заступників тощо).

3) Що регулюватиме Етичний кодекс?

Кодекс регулюватиме дотримання етичних норм і правил та принципів академічної доброчесності.

4) Яка частина Етичного кодексу стосується студентів?

3.2. Етичні норми діяльності слухачів підготовчих відділень, студентів тааспірантів.

Реалізуючи своє право на якісну освіту, слухачі підготовчих відділень, студенти та аспіранти усвідомлюють свої морально-етичні зобов’язання дотримуватися правил академічної доброчесності, зокрема,

– у навчанні:

 • дотримуватися принципів чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності;
 • обстоювати цінності академічної доброчесності та дотримуватися її правил в усіх видах діяльності в університетському просторі та за його межами;

– в особистій поведінці:

 • дотримуватися етичних норм спілкування та співпраці в університетському просторі та за його межами;
 • усвідомлювати неприпустимість публічного коментування приватного життя чи особистих якостей студентів, викладачів та інших членів університетської спільноти.

5) Хто розглядатиме питання дотримання норм Етичного кодексу?

Цим займатиметься Комісія з етики, до складу якої мають увійти дев’ять осіб: 3 представники професорсько-викладацького складу та наукових працівників, 2 представники студентів, 1 представник аспірантів та докторантів, 1 представник адміністрації та 2 представники навчально-допоміжного персоналу.

Склад Комісії затвердить Вчена рада Університету. Представники від студентства будуть обиратися з-поміж охочих студентів на засіданні Студентського парламенту Університету шляхом прямого таємного голосування.

Відповідно до Етичного кодексу, висновки Комісії з етики мають рекомендаційний характер і керівництво Університету чи його підрозділу може брати їх до уваги, ухвалюючи рішення щодо порушника Етичного кодексу.

6) Чи відраховуватимуть за порушення Етичного кодексу?

Всупереч наявним стереотипам, порушення норм Етичного кодексу не може призвести до відрахування.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 46) підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого навчального закладу;
 • невиконання індивідуального навчального плану;
 • порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

Водночас порушення норм академічної доброчесності здобувачами вищої освіти може призвести до відповідальності.

7) Що таке академічна доброчесність та як її можна порушити?

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Порушенням академічної доброчесності є академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання.

8) Якою може бути відповідальність студентів за порушення норм академічної доброчесності?

Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти;
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

9) Чи обмежує Етичний кодекс право на висловлення власної думки, зокрема в Інтернеті, соціальних мережах та месенджерах?

Ні, адже Етичний кодекс визначає неприпустимість публічного коментування приватного життя чи особистих якостей студентів, викладачів та інших членів університетської спільноти, що не заперечує свободу слова та права на висловлення власної думки (наприклад, публічне коментування професійних якостей членів університетської спільноти).

10) Як студентам використовувати Кодекс для захисту своїх прав?

У разі порушення викладачами та співробітниками Університету етичних норм та правил академічної доброчесності щодо студентів, кожен студент матиме право звернутися до Комісії з етики з гарантією розгляду кожної конфліктної ситуації.

Нормативна документація щодо академічної доброчесності

Етичний кодекс ЧНУ 

Правила академічної доброчесності ЧНУ 

Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЧНУ 

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти ЧНУ 

Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів 

Положення Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в ЧНУ 

Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЧНУ 

Положенням про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів ЧНУ 

Положенням про запобігання плагіату в ЧНУ 

Положенням Про проведення навчальних і виробничих практик студентів ЧНУ 

Положенням про рейтинг студентів ЧНУ

Підготовка файлу для перевірки на плагіат

Академічний антиплагіат_розпорядження