Історія кафедри

Кафедру під назвою кафедра загальної фізики засновано в 1964 р. у складі фізико-математичного факультету з метою забезпечення підготовки з курсу загальної фізики студентів університету тих спеціальностей, навчальні плани яких передбачали таку необхідність. На той час загальну фізику вивчали майбутні математики, хіміки, біологи, географи та філософи. Першим завідува­чем кафедри було обрано професора М. С. Шульгу – відомого теоретика і практика фізичного демонстрацій­ного експерименту. Під його керівництвом на кафедрі здійснювалася плідна науково-педагогічна робота, пов’язана з розвитком методи­ки викладання фізики.

У 1973 р. кафедру очолив професор А. В. Савицький, під керівництвом якого колектив викладачів роз­ширив спектр власних досліджень, вивчаючи фізичні властивості напівпровідникових матеріалів.

З 1980 р. кафедрою завідував доцент І. М. Пілат. Наукова група під його керівництвом вивчала власти­вості анізотропних напівпровідникових сполук. Наявність вагомих результатів досліджень дали змогу кафедрі заснувати науково-виробничу фірму «Тензор».

З моменту створення інженерно-технічного факультету, кафедра загальної фізики увійшла до його складу.

У 1990 р. кафедру очолив професор Р. Д. Венгренович, під керівництвом якого кафедра набула якості випускаючої після запровадження підготовки студентів за новими для університету спеціальностями інженерно-педагогічного спрямування: «Професійне нав­чання» та «Трудове навчання і основи інформатики». Істотно розширилася навчально-лабораторна база кафедри – були створені нові навчальні та на­укові лабораторії, комп’ютерний клас, відкрито філію кафедри на ВАТ «Чернівецький машинобудівний завод».

Кафедра забезпечувала викладання близько тридцяти фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін. Широкий спектр лабораторних практикумів обслуговував досвідчений колектив зі складу навчально-допоміжного персоналу: Л. Л. Курганецька, Л. П. Осташевська, Л. І. Семенко, С. В. Чорней, Б. В. Ілик та ін.

Чітко окреслилися напрями науково-дослідної діяльності співробітників кафедри: вивчення нерівноважних процесів і метастабільних станів у твердих ті­лах, дослідження процесів утворення та росту кристалів (про­фесор Р. Д. Венгренович, доценти Ю. В. Гудима, І. О. Лопатнюк, М. О. Стасик, В. З. Цалий, асистен­ти С. В. Ярема, А. В. Москалюк, Б. В. Іванський,  О. П. Кройтор); біотехнічні кон­струкційні матеріали та металополімерні конструкції (професор О. Г. Шайко-Шайковський, доценти Ю. Ф. Редько, Т. О. Царик, асистент К. В. Стебліна); науково-педагогічні дослідження в галузі професій­ної педагогіки (В. О. Давидович, асистент В. В. Томаш).

У червні 2010 р. завідувачем кафедри було призначено доктора фізико-математичних наук, доцента В. М. Крамара, з появою якого спектр напрямків наукових досліджень кафедри доповнився тематикою «Спектри плоских і шаруватих напівпровідникових структур».

Зміни в умовах ліцензування та акредитації спеціальностей вимусили здійснити перейменування кафедри – з 4 лютого 2014 року вона функціонує під назвою кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, а з 2015-2016 навчального року змінено і назви спеціальностей, з яких провадиться підготовка, – «Професійна освіта (машинобудування)» та «Середня освіта (трудове навчання та технології)».

Під керівництвом професора В. М. Крамара обидві названі спеціальності були акредитовані на право підготовки за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Спільно з кафедрами факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ліцензовано підготовку за третім освітньо-науковим рівнем (доктор філософії) зі спеціальності «Професійна освіта». Укладанням договору про співробітництво з Технічним університетом «Люблінська політехніка» (Польща) кафедра забезпечила можливість навчання здобувачів магістерського рівня освіти зі спеціальності «Професійна освіта (машинобудування)» за програмою подвійних дипломів – на кафедрі та, одночасно, на факультеті основ техніки Люблінської політехніки за освітньою програмою магістра спеціальності «Комп’ютерна графіка та мультимедіа у техніці».

Укладанням договорів з Чернівецьким обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді, ряду закладів загальної середньої і професійно-технічної освіти та виробничих фірм області істотно розширена база практик. Залучення провідних науковців у галузі методики викладання (доктори педагогічних наук, професори А. А. Давиденко з Чернігівського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти, В. І. Ковальчук з Університету ім. Грінченка (м. Київ), О. М. Торубара з Чернігівського національного педагогічного університету) до керівництва роботою Державними екзаменаційними комісіями забезпечило об’єктивний контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти за обома спеціальностями. Зусиллями викладачів кафедри суттєво підвищено якість виконуваних на кафедрі дипломних робіт, значна частина з яких виконується на замовлення виробничих фірм, підприємств та установ.

Істотно покращилося матеріальне забезпечення навчальних лабораторій кафедри – придбано ряд нових метало- і деревообробних верстатів, ручний електрифікований інструмент, оновлений комп’ютерний клас, придбане мультимедійне обладнання для створеного кабінету інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Студентами наукових гуртків кафедри виготовлено нові або оновлені існуючі моделі, макети та обладнання для навчальних лабораторій.

Керівниками наукових груп кафедри забезпечено виконання ряду держбюджетних наукових тем (Р. Д. Венгренович, В. М. Крамар), участь і призові місця на різного рівня конкурсах наукових робіт (О. Г. Шайко-Шайковський), підготовлено до захисту кандидатських дисертацій аспірантами кафедри (Б. В. Іванський, І. І. Панько, В. І. Кривецький – під керівництвом проф. Венгреновича; А. Ю. Максимов, В. В. Івашко – під керівництвом проф. Гудими; О. В. Пуганцева, О. В. Деревянчук, Д. В. Кондрюк – під керівництвом проф. Крамара) та співробітниками сторонніх закладів вищої освіти (одна докторська і три кандидатських дисертації під керівництвом проф. Шайко-Шайковського), що суттєво підвищило науковий рейтинг кафедри.      

Наукові здобутки кафедри опубліковані у вигляді монографій, статей у провід­них вітчизняних і закордонних фахових виданнях, доповідей на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях, представлені численними авторськими свідоцтвами та патентами, впроваджені у навчальний процес внесенням до навчальних посібників і підручників.

З історією кафедри пов’язані імена відомих на­уковців, які у різні роки плідно працювали в її складі – академіка Л. І. Анатичука, професорів О. Я. Лусте, І. С. Буди, В. В. Нечипорука та ін.