Кваліфікаційні роботи

Методичні вказівки до магістерської роботи

Теми магістерських робіт у 2021-2022 н.р. студентів-магістрів 2 курсу спеціальності «Фізика та астрономія»

 • Брунько Ю.О. (науковий керівник – проф. Ткач М.В.).

Властивості електронного спектра в слабозв’язаній подвійній квантовій ямі з інверсованими внутрішніми бар’єрами.

 • Лаба М.І. (науковий керівник – проф. Ткач М.В.).

Перенормування спектра квазічастинок двомодовими фононами в моделі Давидова при Т≠0 К.

Пропоновані теми магістерських робіт у 2021-2022 н.р. для студентів-магістрів спеціальності «Фізика та астрономія»

Проф. Ткач М.В.

 1. Електронний спектр у закритій моделі двокаскадної наносистеми зі складним потенціальним рельєфом.
 2. Властивості спектра багатомодової електрон-фононної системи в моделі Давидова при Т≠0 К.

Проф. Головацький В.А.

 1. Переріз фотоіонізації домішки в багатошарових сферичних квантових точках.
 2. Оптичні властивості сферичних квантових точок типу II  в електричному та магнітному полях.
 3. Коефіцієнт поглинання світла в сферичних квантових точках типу “ядро-оболонка”.

Проф. Маханець О.М.

 1. Екситонний спектр у подвійних напівпровідникових квантових кільцях в електричному полі.
 2. Енергетичний спектр та сили осциляторів квантових переходів електрона у наноструктурі  “квантова точка – квантове кільце”.
 3. Енергетичний спектр та хвильові функції електрона, що взаємодіє з домішкою у наноструктурі  “квантова точка – квантове кільце”.

Проф. Сеті Ю.О.

 1. Властивості квазістаціонарних станів електрона в одно- та двокаскадній відкритих наноструктурах зі зміщеними потенціалами активних ям.
 2. Дослідження впливу геометричних і фізичних параметрів триямного каскаду на спектри інтерфейсних фононів.
 3. Властивості електронних станів одно- та двокаскадної наноструктур з тришаровою активною ямою.