Історія кафедри

Історія кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання

 

З відкриттям у Чернівцях університету в 1875 р. у складі філософського факультету почала діяти кафедра фізики, яку очолював доктор Алоїз Гандль. Науковці кафедри виконували дослідження в галузі кристалографії, молекулярної теорії, оптики, метеорології. З 1876 р. фі­зичне відділення філософського факультету почало пра­цювати у складі двох кафедр: теоретичної та експериментальної  фізики. Кафедру теоретичної фізики очолював доктор Антон Васмут, а з 1891 р. – Оттокар Тумлірц. Наукові публікації фізиків стосувалися сфери електрики та магнетизму, а також механіки й теплообміну.

В осінньому семестрі 1911 р. в університеті читав лекції видатний фізик Едвард Грюнайзен. Перед Першою світовою війною на посаду завідувача кафедри теоретичної фізики за конкурсом було обрано геніального фізика-теоретика, основоположника квантової механіки Ервіна Шредінгера і лише початок бойових дій перешкодив йому очолити кафедру. З 1918 по 1940 р. на фізичному відділенні наукового факультету діяло три кафедри: теоретичної, експериментальної та космічної фізики. Науковці працювали над темою «Про­цеси електричного розряду в газах». Роботи виконували­ся під керівництвом колишнього доцента Петроградсько­го університету Еміля Бедереу. У 30-х роках частина фізиків працювала над проблемами спектроскопії. Деякий час тут викладав і вів науково-освітню діяльність відомий фізик-теоретик, випускник Чернівецького університету, професор Войцех Рубінович. У 1914 р. він захистив ди­сертацію з теорії дифракції, де узагальнив праці видатного фізика Арнольда Зоммерфельда, з яким він, а пізніше і з Нільсом Бором, активно співпра­цював. У повоєнні роки В. Рубінович завідував кафед­рою теоретичної фізики Варшавського університету і був президентом АН Польщі. Упродовж 1920–1930 рр. в університеті працювали уродженці Буковини, випускники, а пізніше професори Чернівецького університету Герберт Майер, Ніколає Стеллану, Раду Григорович (пізніше обраний віце-президентом АН Румунії).

Практично всі фізики університету займались дослідженням електричного розряду в газах. Одним з найбільш відомих фізиків університету був Костянтин Бедреаг. У 1926 р. він навчався на спеціальних курсах в Копенгагені у Нільса Бора. З 1920 по 1940 рік працював на кафедрі теоретичної фізики в Чернівецькому університеті. Займався проблемами оптики, спектроскопії, опублікував декілька підручників з експериментальної та теоретичної фізики.

13 серпня 1940 року румунський університет було реорганізовано в Чернівецький державний університет з українською мовою викладання. В складі університету було 6 факультетів і серед них – фізико-математичний. У 1940–1941 рр. на цьому факультеті працювали нині відомі в світовій нау­ці вчені, академіки М. М. Боголюбов та М. В. Пасічник. 1949 р. на факультеті відкрито кафедри електронно-іонних про­цесів та рентгеноструктурного аналізу. З 1947 р. почала діяти аспірантура, а з 1954 р. створена вчена рада із захисту кандидат­ських дисертацій. У той час науковці-фізики здійснювали комплексні дослідження електричних, фотоелектричних властивостей та структури твердих тіл. Роботу кафедр на початку 50-х років сконцентровано навколо проблеми фізики напівпровідників. Ініціатором цих досліджень у Чернівцях став академік В. Є. Лашкарьов, а керівником комплексної теми – професор А. Г. Самойлович.

1968 р. в університеті організовано фізичний факультет. Вагомі здобутки науковців цього факультету сприяли створенню електронної промисло­вості в Чернівцях та регіоні. Потужна матеріально-технічна база та високо­кваліфіковані науково-педагогічні кад­ри факультету дали можливість відкри­ти нові кафедри: фізичної електроніки та мікроелектроніки, фізики твердого тіла, оптоелектроніки, термоелектри­ки, радіотехніки та ЕОМ. Цю роботу очолили відомі вчені, доктори фіз.-мат. наук, професори К. Д. Товстюк, М. П. Гавалешко, В. М. Ніцович, І. М. Раренко, Л. І. Анатичук, М. Д. Раранський, Л. А. Косяченко, М. В. Ткач. Під керівництвом члена-кореспондента АН України проф. К. Д. Товстюка та академіка НАН України Л. І. Анатичука були відкриті Черніве­цьке відділення Інституту проблем матеріало­знавства та Інститут термоелектрики НАН України в Чернівцях.

Першим деканом фізичного факультету в 1968–1971 рр. був профе­сор М. П. Гавалешко, а в 1971–1974 рр. його очолював доцент Б. М. Павлик. З 1974 р. до 2003 р. факультетом керував професор М. Д. Раранський, а в 2003–2013 рр. – професор І. В. Гуцул. Випускники факультету  працювали чи працюють в Україні та інших країнах світу. Серед них – академік М. Т. Шпак, члени-кореспонденти НАНУ П. М. Томчук, І. В. Блонський, Б. І. Лев, професори Д. В. Корбутяк, Я. С. Буджак, М. В. Курик, Д. М. Берча та ін.

У 2013 р. шляхом об’єднання фізичного факультету з інженерно-технічним та факультетом комп’ютерних наук утворено Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук (ІФТКН), директором якого обрано професора О. В. Ангельського.

Уся навчальна, наукова та методична робота зосере­джені на кафедрах ІФТКН.

Кафедра теоретичної фізики існує в університеті з 1876 р. У новітній час, у 1944–1967 рр., її очолювали кандидат фіз.-мат. наук, доцент Л. О. Манакін, доктор фіз.-мат. наук, професор А. Г. Самойлович, кандидати фіз.-мат. наук, доценти В. А. Яковлєв, В. М. Кондратенко. Наукові дослідження кафедри стосувалися теорії твердих тіл. У 1962–1966 рр. під керівництвом доктора фіз.-мат. наук, професора А. Г. Самойловича її колективом здійснювалися дослідження в галузі фізики напівпровідників.

Професор А. Г. Самойлович – видатний спеціаліст в області теорії твердого тіла. Він розв’язав ряд важливих проблем у теорії напівпровідників, зробив великий внесок у розв’язання задач стосовно магнітних властивостей напівпровідників, у теорію екситонів, у загальну теорію кінетичних явищ у напівпровідниках, зонну теорію, теорію анізотропного розсіяння. Під його керівництвом багато молодих науковців стали кандидатами фіз.-мат. наук, а його учні – К. Д. Товстюк, М. І. Клінгер, В. М. Ніцович, Л. І. Анатичук, І. В. Даховський, І. С. Буда – стали докторами фіз.-мат. наук.

У цей період дослідженням кінетичних, магнітних, оптичних властивостей напівпровідників займалися М. І. Клінгер, Л. Л. Коренбліт, П. І. Воронюк, А. А. Липник, М. В. Кононова, Т. М. Сушкевич, Д. М. Берча.

З 1962 по 1966 рік науковою роботою на кафедрі активно займалися кандидати фіз.-мат. наук С. Л. Королюк, І. І. Пінчук, В. І. Марусяк, В. С. Луцяк, які після захисту дисертацій працювали доцентами кафедри теоретичної фізики.

З 1967 до 1986 р. кафедрою завідував доктор фіз.-мат. наук, професор Володимир Ніцович. Наукові пошуки спрямовувалися на вивчення оптичних властивостей напівпровідників та умов фазових переходів в електронних системах, кінетичних властивостей напівпровідників з вузькою домішковою зоною. Володимир Ніцович підготував понад 40 кандидатів наук, семеро з яких пізніше стали докторами фіз.-мат. наук, професорами.

Під керівництвом професора В. М. Ніцовича у співробітництві з науковцями Інституту теоретичної фізики АН України (академік О. С. Давидов, професор А. Ф. Лубченко) виконувалися дослідження оптичних властивостей твердих тіл та умов фазових переходів в електронних системах (професори М. В. Ткач, С. В. Мельничук, доценти І. В. Гуцул, І. М. Зушман, А. В. Константинович, М. М. Іваночко, В. І. Ткач, Т. О. Царик, І. М. Григоращук, асистенти І. В. Пронишин, О. Д. Валь, наукові співробітники В. М. Єрмаков, Т. Д. Дідора, С. В. Лопатюк, В. В. Ніцович, І. М. Кроншевський, Ю. В. Бутковський, В. І. Бойчук, Ф. В. Скрипник, М. І. Мойсеєнко, О. Т. Гамарник, І. Л. Карельських та інші).

З 1986 р. по теперішній час кафедру теоретичної фізики незмінно очолює доктор фіз.-мат. наук, професор Микола Ткач, заслужений діяч науки і техніки, академік АН вищої школи. Поряд з цим, з 1988 по 2001 р. він працював проректором з наукової роботи, з 30 жовтня 2001 р. по 4 лютого 2005 р. –  ректором ЧНУ, а з 4 лютого 2005 р. призначений і по травень 2006 р. працював на посаді голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Він створив на кафедрі потужну наукову школу учених, які успішно працюють над проблемами теоретичної нанофізики та квантової теорії поля у фізиці конденсованої речовини. Підготував 19 кандидатів і 5 докторів фіз.-мат. наук.

 

Колектив кафедри теоретичної фізики (2005 рік). Стоять: доценти І.М. Зушман, А.В. Константинович, М.М. Іваночко, аспірантка Ю.О. Сеті, завідувач кафедри, професор М.В. Ткач, доцент О. М. Войцехівська, професор І.В. Гуцул, асистент Р. Б. Фартушинський. Сидять: с.н.с. В. П. Жаркой, аспірант А.М. Грищук, асистент О.М. Маханець, аспірант В. І. Гуцул

Активну науково-освітню діяльність на кафедрі здійснював її випускник, професор Степан Мельничук, який з листопада 2001 р. став проректором Чернівецького університету з наукової роботи, з 1 вересня 2004 р. – першим проректором, а з 2005 по 2019 р. – ректором Чернівецького національного університету. Одночасно Степан Мельничук завідував кафедрою комп’ютерних систем і мереж (2003 – 2013 рр.). Тепер С. В. Мельничук – професор кафедри комп’ютерних систем і мереж. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських і 2 докторських дисертації.

Кафедра теоретичної фізики за час існування підготувала понад 900 висококваліфікованих фахівців-фізиків, з яких 25 стали докторами і понад 100 – кандидатами фізико-математичних наук. Багато її випускників обіймають посади викладачів і наукових співробітників у Чернівецькому національному університеті, інших навчальних закладах України та багатьох країн світу. Тепер на кафедрі працюють доктори фіз.-мат. наук, професори Микола Ткач, Володимир Головацький, Олександр Маханець, Юлія Сеті, кандидат фіз.-мат. наук, доцент Оксана Войцехівська, кандидат фіз.-мат. наук, асистент Василь Гуцул, кандидат фіз.-мат. наук, зав. лаб. Володимир Жаркой, аспіранти Василь Гутів, Євгенія Верешко, Марина Чубрей, Ігор Гнідко.

У 2015 р. кафедру теоретичної фізики перейменовано на кафедру теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання. Підготовка фахівців на кафедрі тепер ведеться за двома спеціальностями – «Фізика та астрономія» і «Середня освіта (фізика)».