Навчальний процес

Нормативно-правове регулювання та методичне забезпечення організації освітнього процесу

Розклади навчальних процесів

Розклад занять для 1-5 курсів (другий семестр 2021-2022 н.р.)

Розклад занять для 6 курсу (перший семестр 2021-2022 н.р.)

Розклад заліків (другий семестр 2021-2022 н.р.)

Розклад іспитів (другий семестр 2021-2022 н.р.)

ДЕК:

Навчально-методичні видання

 1. Головацький В.А. Методика викладання фізико-технічних дисциплін у вищій школі: методичні рекомендації. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 69с. (https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3567).
 2. Сеті Ю.О. Сучасні методи аналітичного і числового програмування в задачах теоретичної фізики: метод. рекомендації. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 69 с. (https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3157).
 3. Сеті Ю.О. Теоретична механіка: метод. рекомендації. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 74 с. (https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3156).
 4. Гуцул В.І. Охорона праці в галузі: методичні рекомендації. – Чернівці : ЧНУ, 2021. – 52 с. (https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3160).
 5. Ткач М.В., Сеті Ю.О., Войцехівська О.М. Діаграмна техніка у методі функцій Гріна квазічастинок, взаємодіючих з фононами. Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2019. – 164 с.
 6. Сеті Ю.О., Ткач М.В. Фотон- і фонон-супровідний транспорт електронів у каскадах наноприладів. Методичні розробки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 32 с.
 7. Гуцул В.І. Астрофізика: конспект лекцій. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 124 с.
 8. Ткач М.В., Сеті Ю.О., Войцехівська О.М. Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки – Чернівці : «Книги –ХХІ». – 2015. ‑ 386 c.
 9. Головацький В.А. Електродинаміка. Навчальний посібник. Чернівці, Рута, 2015. – 282 с.
 10. Гуцул В.І., Тіщенко М.Г. Астрономія: методичні рекомендації. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.
 11. Константинович А.В., Константинович І.А., Жаркой В.П. Рівняння електромагнітного поля у середовищі: Методичні вказівки. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 52 с.
 12. Маханець О.М. Коливання атомів кристалічної гратки. Класичний підхід: метод. вказівки. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 32 с.
 13. Маханець О.М. Спектри та взаємодія квазічастинок у комбінованих наносистемах циліндричної симетрії: метод. вказівки. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 44 с.
 14. Сеті Ю.О, Ткач М.В. Властивості резонансно-тунельних структур у квантових каскадних лазерах: Метод. вказ. до с/курсу. – Чернівці: „Рута”, 2012. – 28 с.
 15. Гуцул І.В., Гуцул В.І. Теоретична механіка: методичні рекомендації. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 72 с.
 16. Ткач М.В., Сеті Ю.О. Квазістаціонарні електронні стани і провідність плоских резонансно-тунельних наноструктур: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2009. – 60 с.
 17. Фартушинський Р.Б. Теорія ймовірностей у прикладах і задачах. Методичні вказівки. – Чернівці: „Рута”, 2009. – 48 с.
 18. Головацький В.А. Система комп’ютерної алгебри Mathematica 5. — Чернівці: Рута, 2008. — 352 с.
 19. Ткач М.В., Сеті Ю.О. Оптичні властивості масивних кристалів і низькорозмірних систем: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2008. – 56 с.
 20. Політанський Л.Ф., Гуцул І.В., Лесінський В.В. Основи теорії передавання інформації. Збірник задач. – Чернівці: „Рута”, 2007. – 58 с.
 21. Валь О.Д., Королюк С.Л., Мельничук С.В. Основи векторного та тензорного аналізу: Навч. посібник.- Чернівці: “Книги ХХІ”.- 2006.- 228 с
 22. Маханець О.М. Методи розрахунку зонної структури  кристалів: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2006. – 40 с.
 23. Константинович А.В., Константинович І.А., Жаркой В.П. Рівняння електромагнітного поля у вакуумі: Методичні вказівки до курсів “Електродинаміка” і “Електродинаміка та поширення радіохвиль”. – Чернівці: „Рута”, 2006. – 44 с.
 24. Головацький В.А. Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2005. – 144с.
 25. Венкель Т.В., Валь О.Д. Вдосконалюйте Вашу розмовну англійську: Навчальний посібник. 2-ге видання. – Чернівці, 2005. – 296 с.
 26. Маханець О.М. Метод приєднаних плоских хвиль у фізиці кристалів і надграток: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2005. – 40 с.
 27. Войцехівська О.М. Основи методу вторинного квантування: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута. – 2005. – 59 с.
 28. Головацький В.А. Розв’язування фізичних задач за допомогою комп’ютерної алгебри Mathematica 4.1: методичні вказівки до лабораторних робіт. – Чернівці: „Рута”, 2005, 44 с.
 29. Войцехівська О.М., Головацький В.А., Маханець О.М., Ткач М.В. Спектри квазічастинок у багатошарових напівпровідникових наносистемах: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2004. – 32 с.
 30. Валь О.Д., Королюк С.Л., Мельничук С.В. Теорія ймовірностей…від найпростішого: Посібник для вищих навчальних закладів. – Чернівці: ”Книги XXI”. – 2004. – 160 с.
 31. Королюк С.Л., Мельничук С.В., Валь О.Д. Основи статистичної фізики та термодинаміки: Підручник для вищих навчальних закладів. – Чернівці: ”Книги XXI”. – 2004. – 348 с.
 32. Войцехівська О.М. Метод вторинного квантування для опису взаємодії часток з фононами у твердих тілах: Конспект лекцій. – Чернівці: «Рута», 2004. – 62 с.
 33. Головацький В.А. Електромагнітні хвилі. Поле рухомих зарядів та випромінювання. Електродинаміка суцільного середовища: Конспект лекцій. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 85 с.
 34. Головацький В.А. Система комп’ютерної алгебри Mathematica 4.1: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 48 с.
 35. Ткач М.В. Квазічастинки у наногетеросистемах. Квантові точки та дроти: Посібник. – Чернівці, 2003. – 312 с.
 36. Валь О.Д., Королюк С.Л., Мельничук С.В. Основи теорії відносності та космології: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2003. – 336 с.
 37. Венкель Т.В., Валь О.Д. Вдосконалюйте Вашу розмовну англійську: Навчальний посібник. – Чернівці, 2003. – 296 с.
 38. Гуцул І.В. Рівняння Лагранжа та Гамільтона: методичні вказівки до розв’язування задач. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 24 с.
 39. Гуцул І.В. Закони зміни й збереження імпульсу, моменту імпульсу та енергії: Методичні вказівки до розв’язування задач. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 23 с.
 40. Гуцул І.В. Кінематика і рівняння руху матеріальної точки: методичні вказівки до розв’язування задач. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 28 с.