Спеціальності

Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання. Навчальна робота

Підготовка фахівців на кафедрі тепер ведеться за двома спеціальностями – «Фізика та астрономія» і «Середня освіта (фізика)».

З правилами прийому можна ознайомитися за посиланням http://vstup.chnu.edu.ua/?page_id=80

Програми вступних іспитів:

бакалавр спеціальності 104 -“Фізика та астрономія” ,

магістр спеціальності 104 – “Фізика та астрономія” ОНП “Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання”

магістр спеціальності 014.08 – “Середня освіта (фізика)”.

____________________________________________________

Рівень вищої освіти «бакалавр»

Спеціальність    104 – фізика та астрономія 

Освітньо-професійна програма “Фізика та астрономія” – 3 роки 10 місяців.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Фізика та астрономія» здійснюється на кафедрі теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання і кафедрі інформаційних технологій та комп’ютерної фізики.

Обравши спеціальність «Фізика та астрономія», студенти отримують базові знання із загальної фізики (механіка, коливання та хвилі, молекулярна фізика та термодинаміка, електрика та магнетизм, оптика, атомна фізика, фізика ядра та елементарних частинок); основ теоретичної фізики (класична механіка, статистична фізика та термодинаміка, електродинаміка, квантова механіка); загальної астрономії, загальної та теоретичної астрофізики, фізики кристалів, матеріалознавства, фізики напівпровідників та діелектриків, зокрема фізики наногетеросистем.

Дана спеціальність навчить:

▪прогнозувати властивості матеріалів за допомогою сучасних наукоємних методик та підходів;

▪працювати із спеціалізованими вимірювальними пристроями;

▪використовувати програмне забезпечення та створювати нове за допомогою мов програмування Pascal, Fortran, C++, Python 3 та програмних середовищ типу Mathcad, Matlab, Wolfram Mathematica тощо.

▪самостійного прийняття рішень стосовно своєї освітньої траєкторії та професійного розвитку.

Отримавши кваліфікацію бакалавра фізики та астрономії, фахівець:

  • Здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики та/або астрономії у професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій і методів фізики та/або астрономії.
  • Зможе працювати у сфері: фізико-технічної діяльності на виробництві (створення нових речовин і матеріалів, контроль їх якості, приладобудування, машинобудування, автомобілебудування тощо); досліджень та експериментальних розробок природничої та технічної спрямованості як в Україні, так і в закордонних наукових лабораторіях; інформаційних технологій і комп’ютерних систем.
  • Може займати такі первинні посади: лаборант (хімічні та фізичні дослідження); технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження); технік з діагностичного устаткування; технік-оператор електронного устаткування; та інших молодших фахівців у галузі природничих наук.

Диплом бакалавра зі спеціальності «фізика та астрономія» дає можливість продовжити навчання в магістратурі.

____________________________________________________

Рівень вищої освіти «магістр»

Спеціальність    104 – фізика та астрономія

Освітньо-наукова програма “Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання” – 1 рік 9 місяців.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Фізика та астрономія» здійснюється на кафедрі теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання.

Обравши спеціальність «Фізика та астрономія», студент матиме змогу поглибити отримані раніше знання із загальної та теоретичної фізики, фізики кристалів, матеріалознавства, фізики напівпровідників та діелектриків, нанофізики; удосконалити вміння працювати із спеціалізованими вимірювальними пристроями; використовувати інженерне програмне забезпечення та створювати нове за допомогою мов програмування Pascal, Fortran, C++, Pyton 3 та програмних середовищ типу Mathcad, Matlab тощо; володіти методикою викладання фізики та інформатики у середніх та вищих навчальних закладах. А також набуде спроможності генерувати нові ідеї, удосконалить здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Отримавши кваліфікацію магістра фізики та астрономії, фахівець зможе працювати у сфері: інженерно-технічної діяльності на виробництві (створення нових речовин і матеріалів, контроль їх якості, приладобудування, машинобудування, автомобілебудування тощо); досліджень та експериментальних розробок природничої та технічної спрямованості як в Україні, так і в закордонних наукових лабораторіях; інформаційних технологій і комп’ютерних систем, а також зможе продовжувати навчання в аспірантурі. Може займати такі первинні посади: молодший науковий співробітник; фахівець науково-дослідного сектору; фахівець (завідувач) виробничої лабораторії; завідувач лабораторії (виробництво); асистент.

____________________________________________________

Рівень вищої освіти «магістр»

Спеціальність    014.08 – середня освіта (фізика)

Освітньо-професійна програма “Фізика, інформатика” – 1 рік 4 місяця

Підготовка фахівців зі спеціальності «Середня освіта (фізика)» здійснюється на кафедрі теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання і кафедрі інформаційних технологій та комп’ютерної фізики.

Обравши спеціальність «Середня освіта (фізика)», студент матиме змогу поглибити отримані раніше знання із загальної та теоретичної фізики, фізики напівпровідників та діелектриків, нанофізики, зокрема наногетеросистем; використовувати програмне забезпечення та створювати нове за допомогою мов програмування Pascal, Fortran, C++, Pyton, системи комп’ютерної алгебри Wolfram Mathematica та програмних середовищ типу Mathcad, Matlab тощо; створювати комп’ютерні моделі фізичних задач та явищ, володіти методикою викладання фізики та інформатики у середніх та вищих навчальних закладах. А також набуде спроможності генерувати нові ідеї, удосконалить здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Після завершення навчання з даної спеціальності, магістр зможе працювати у сфері: загальної та професійно-технічної середньої освіти; інженерно-технічної діяльності на виробництві (створення нових речовин і матеріалів, контроль їх якості, приладобудування, машинобудування, автомобілебудування тощо); досліджень та експериментальних розробок природничої та технічної спрямованості як в Україні, так і в закордонних наукових лабораторіях; інформаційних технологій і комп’ютерних систем, а також зможе продовжувати навчання в аспірантурі. Може займати такі первинні посади: завідувач лабораторії (освіта); асистент; викладач професійно-технічного навчального закладу; учитель середнього навчально-виховного закладу.

____________________________________________________

Перелік компетентностей випускника

Загальні компетентності

  1. Здатність:

      • вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

      • проведення досліджень на відповідному рівні;

      • генерувати нові ідеї (креативність).

2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

3. Здатність:

     • оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

     • працювати в міжнародному контексті;

     • виявляти ініціативу та підприємливість.

Спеціальні (фахові) компетентності

  1. Глибокі концептуальні знання та розуміння найбільш актуальних проблем та досягнень у різних галузях сучасної теоретичної фізики та астрономії.
  2. Здатність користуватися основними джерелами наукової інформації, у тому числі базами даних та науковими публікаціями.
  3. Усвідомлення мети й завдань сучасної фізики та астрономії, здатність вирішувати проблеми й задачі інноваційного характеру в одній із галузей фізики або астрономії відповідно до обраної спеціалізації.
  4. Здатність брати участь у колективних дослідженнях, у тому числі міжнародних.
  5. Усвідомлення кількісного характеру досліджень у фізиці та астрономії і здатність застосовувати спеціальні математичні та теоретичні методи для розв’язування задач предметної галузі.
  6. Здатність:

     • збирати та аналізувати дані, у тому числі оцінювати їх можливі похибки і невизначеність;

     • планувати й здійснювати теоретичні дослідження фізичних або астрономічних об’єктів, явищ і процесів на основі розуміння і навичок практичного використання спеціалізованих знань фізики, астрономії та астрофізики, відповідно до обраної спеціалізації, а також спеціальних математичних методів та інформаційних технологій;

     • встановлювати зв’язок між експериментальними і теоретичними результатами, здійснювати феноменологічний та теоретичний опис досліджуваних явищ, об’єктів і процесів, пов’язувати результати досліджень із сучасними фізичними та астрономічними теоріями і уявленнями;

     • робити наукові узагальнення та осмислення результатів наукових досліджень, співвідносити висновки із положеннями сучасних фізичних або астрономічних теорій;

     • представляти результати досліджень професійній та непрофесійній аудиторії;

     • організовувати навчальний процес та проводити практичні і лабораторні заняття з фізичних та астрономічних навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах.

____________________________________________________

Відгуки випускниць кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання

Питюк Олеся Юріївна, аспірант кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання (2015 – 2018 рр.).

Привіт! Два роки тому я закінчила аспірантуру при кафедрі теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання. Коли тепер я оглядаюсь назад і задумуюсь над тим, чому я обрала саме цю спеціальність, то вкотре переконуюсь, що це рішення було єдино правильним.

Рішення вступити на навчання до ІФТКН не було покликом серця, просто фізика мені давалась легко. Але провчившись, мені вона почала подобатись набагато більше. Я відкрила для себе багато нового не тільки з фізики.

Під час навчання не завжди все йшло добре й легко, але допомога викладачів, їх підтримка додавала сил, а разом з тим і натхнення.

Приємним бонусом була наявність стипендії (причому найбільша в університеті), багато моїх друзів не мали її.

Перед вступом в аспірантуру потрібно було попрацювати за спеціальністю. Зі своїм дипломом я знайшла роботу без зайвих проблем.

Сміливо обирайте нашу кафедру і я обіцяю вам, що ви ніколи про це не пожалієте!

Яхневич Наталія, бакалавр, магістр (2012 – 2018) КТФКМ (спеціальність «Фізика та астрономія»).

Я студентка-магістр 5 курсу кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання. В 2012 р. закінчивши школу переді мною постав вибір моєї майбутньої професії. Над даним питанням особливо не задумувалася, оскільки мені подобалася фізика і все, що з нею пов’язане. На мій вибір вплинуло ще і те, що мої батьки, бабуся, сестра також  вчителі фізики. 

Вчитися в університеті мені було легко. Викладачі досить лояльно ставилися до всіх студентів, допомагали, ішли на зустріч по можливості. Однозначно приємним до цього всього була стипендія, яка була значно вищою ніж на інших кафедрах і факультетах.

Навчання в Чернівецькому національному університеті дало мені великий досвід і можливість навчатися за кордоном. Зараз навчаюся в Нідерландах в Гронінгенському університеті за програмою обміну студентів ERASMUS +.

Поступаючи на кафедру теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання, у вас з’являється можливість отримати хорошу освіту, стипендію, можливість навчатися за студентським обміном у закордонних університетах.

____________________________________________________

ПЕРЕЛІК навчальних курсів та дисциплін спеціалізації, що забезпечуються викладачами кафедри

•  Теорія ймовірностей та математична статистика – студенти-фізики (бакалаври), І курс, ІІ семестр;

•  Основи векторного й тензорного аналізу, теорія ймовірностей та математична статистика – студенти інженерних спеціальностей (бакалаври), І курс, ІІ семестр;

• Основи векторного й тензорного аналізу (англійською мовою для іноземних студентів)студенти інженерної спеціальності (бакалаври), І курс, ІІ семестр;

• Теоретична та технічна механіка – студенти інженерних спеціальностей (бакалаври), І курс, ІІ семестр;

•  Електродинаміка – інженери-оптики (студенти-бакалаври), ІІ курс, І семестр;

•  Теорія поля – студенти інженерних спеціальностей (бакалаври), ІІ курс, ІІ семестр;

•  Квантова механіка – студенти інженерної спеціальності (бакалаври), ІІ курс, ІІ семестр;

•  Історія фізики – студенти-фізики (бакалаври), ІІ курс, І семестр;

•  Основи векторного й тензорного аналізу – студенти-фізики (бакалаври), ІІ курс, І семестр;

•  Методи математичної фізики – студенти-фізики (бакалаври), ІІ курс, ІІ семестр;

•  Електродинаміка – студенти-фізики (бакалаври), ІІІ курс, І семестр;

•  Елементи теорії напівпровідників – студенти-фізики (бакалаври), ІІІ курс, ІІ семестр;

•  Класична теорія твердого тіла і теорія груп – студенти-фізики (бакалаври), ІІІ курс, ІІ семестр;

•  Теоретична механіка – студенти-фізики (бакалаври), ІІІ курс, І семестр;

• Астрофізика – студенти-фізики (бакалаври), ІІІ курс, І семестр;

• Статистична фізика – студенти інженерної спеціальності (бакалаври), ІІІ курс, І семестр;

•  Квантова механіка – студенти-фізики (бакалаври), ІV курс, І семестр;

 Теоретична фізика – студенти-математики (бакалаври),  ІV курс, ІІ семестр;

•  Термодинаміка й статистична фізика – студенти-фізики (бакалаври), ІV курс, ІІ семестр;

•  Квантова теорія твердого тіла – студенти-фізики (бакалаври), ІV курс, ІІ семестр;

•  Спектри квазічастинок у конденсованих системах різної розмірності студенти-фізики (бакалаври), ІV курс, ІІ семестр;

•  Діаграмна техніка у методі функцій Гріна – студенти-фізики (магістри), V курс, І семестр;

•  Методи розрахунку спектрів квазічастинок 3D і наносистем – студенти-фізики (магістри), V курс, І семестр;

•  Методика викладання фізико-технічних дисциплін у вищій школі – студенти-фізики (магістри), V курс, ІІ семестр;

•  Основи фізики низькорозмірних систем – студенти спеціальності «Середня освіта (фізика)» (магістри), V курс, І семестр;

•  Оптичні властивості речовини– студенти-фізики (магістри), V курс, І семестр;

•  Фізичні основи нанохімії та хімії напівпровідників – студенти-хіміки (магістри), V курс, І семестр;

•  Сучасні методи аналітичного і числового програмування в задачах теоретичної фізики – студенти-фізики (магістри), V курс, ІІ семестр;

•  Спектри квазічастинок у  наногетеросистемах – студенти-фізики (магістри), V курс, І семестр;

•  Взаємодія квазічастинок з фононами в наногетеросистемах – студенти-фізики (магістри), V курс, І семестр;

•  Методологія і методи наукових досліджень – студенти спеціальності «Середня освіта (фізика)» (магістри), V курс, І семестр;

• Інноваційні технології викладання фізики – студенти спеціальності «Середня освіта (фізика)» (магістри), V курс, ІІ семестр;

• Охорона праці в галузі – студенти-фізики (магістри), V курс, ІІ семестр;

• Інформаційно-комунікаційні технології в освіті – студенти спеціальності «Середня освіта (фізика)» (магістри), V курс, ІІ семестр;

• Практикум з ров’язування (олімпіадних) задач підвищеної складності з фізики – студенти спеціальності «Середня освіта (фізика)» (магістри), V курс, ІІ семестр;

•  Теорія розсіяння – студенти-фізики (магістри), VІ курс, І семестр;

• Взаємодія електронних систем з електромагнітним полем – студенти-фізики (магістри), VІ курс, І семестр;

•  Історія і філософія фізики – студенти-фізики (магістри), VІ курс, І семестр;

•  Нові методи у квантовій теорії поля – аспіранти-фізики, І курс;

•  Застосування модифікованої діаграмної техніки до задач нанофізики – аспіранти-фізики, І курс;

•  Числові методи в теоретичній фізиці – аспіранти-фізики, І курс;

•  Автоматизація аналітичних перетворень в системах комп’ютерної алгебри – аспіранти-фізики, І курс.