Історія кафедри


УВАГА!
Нова версія сайту кафедри МПУіК доступна за посиланням https://mpuik.vercel.app


1986 рік

Ігнатенко М.М., Кушнірчук В.Й., Марченко Ю.І., Семенюк А.Д., Ясинська Л.І.,Букатар М.І., Мартинюк С.В., Букатар Н.М.,  Родим’юк О.М., Шеляг Л.К.,  Плахута О.І.,  Туканьова К.О.

2006 рік

Сопронюк Ф.О.(завідувач кафедрою МПУіК ЧНУ), Гаращенко Ф.Г.(завідувач кафедрою Моделювання складних систем КНУ), Кириченко М.Ф. (провідний науковий співробітник відділу інтелектуальних систем керування динамічними об’єктами Інституту кібернетики НАН України )

2018 рік

Сучасний склад кафедри

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

      Кафедра Математичних проблем управління і кібернетики була створена в Чернівецькому державному університеті рішенням Колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 11 квітня 1972 року і розпочала роботу з 1 вересня 1972 року за наказом ректора ЧДУ         №149-К від 31 серпня року.

      Першим завідувачем кафедри був доктор фізико-математичних наук, професор Рубаник Василь Павлович. З 1976 до 1986 року кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Букатар Марк Ілліч, а з 1986 до 1992 року – доктор фізико-математичних наук, професор Кириченко Микола Федорович. З 1992 року до 2015 року кафедрою завідував Сопронюк Федір Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор. З 2015 року кафедрою керує Дрінь Ярослав Михайлович, доктор фізико-математичних наук, доцент.

       Кафедра розпочала роботу у такому складі: професор Рубаник В.П., доценти: Букатар М.І., Ігнатенко М.М., Марченко Ю.І., Ножак Г.В. та асистенти: Вигнан П.К., Федоренко Л.М., Коваль Б.О., Шеляг Л.К., Ясинська Л.І. Завідувач кафедри, професор Рубаник В.П., був на той час ще й проректором університету з наукової роботи і піклувався про розвиток комп’ютерної бази, яка була сконцентрована в обчислювальній лабораторії ЧДУ. Очолював лабораторію кандидат фізико-математичних наук Царьков Євген Федорович. Тісне співробітництво кафедри й обчислювальної лабораторії сприяло високій якості навчального процесу, який у своїй спрямованості разом з науковими дослідженнями кафедри все тісніше пов’язувався з математичним і комп’ютерним моделюванням динамічних систем.

      Професор Рубаник В.П. наполегливо запроваджував і підтримував високий творчий ритм усього колективу, завжди брався з запалом за нові курси та спецкурси, вивчав досвід кафедр подібного профілю в інших вузах і впроваджував його в життя кафедри.

        У 1976 році, після від’їзду В.П. Рубаника до Гомельського університету, кафедру очолив доцент Букатар М.І. З Чернівців до Кишинева від’їжджає доцент Ножак Г.В., а разом з професором Рубаником В.П. в Гомельський університет виїхала кандидат фізико-математичних наук Федоренко Л.М.

        У 1976 році на посаду асистента кафедри було зараховано Сопронюка Ф.О., який закінчив аспірантуру в Латвійському університеті з завершеною кандидатською дисертацією. У 1977 році на посаду старшого викладача зараховується Семенюк А.Д. Разом з ними на кафедру переходить науково-дослідна робота “Ймовірнісне моделювання надійності і ефективності АСУТП”, яка була започаткована в 1972 році, коли і Семенюк А.Д., і Сопронюк Ф.О. працювали в обчислювальній лабораторії ЧДУ.

        В кінці 1970-х – на початку 1980-х років тодішній завідувач кафедри, доцент Букатар М.І. разом з колективом інтенсивно веде пошуки творчої молоді для поповнення кафедри. Так, у цільову аспірантуру направляються Кушнірчук В.Й., Калашнікова С.Ф., Руснак М.А., Стецько Ю.П. Тісні зв’язки встановлюються з Київським університетом імені Тараса Шевченка, а саме, з кафедрами Моделювання складних систем та Теоретичної кібернетики. За ініціативою доцента Сопронюка Ф.О. на кафедрі у 1984 році розпочинаються дослідження з проблем математичного моделювання роботів, а також запроваджується спецкурс з теорії керування.      

  У 1987 році на кафедрі почав працювати комп’ютерний клас, а з 1996 року – лабораторія, базою якої є 2 комп’ютерні класи, обладнаних найновішими комп’ютерами і зв’язаних у локальну мережу з виходом в Internet. На сьогодні  при кафедрі функціонують 2 лабораторії: “Програмного забезпечення процесів керування” (зав. лабораторією Руснак О.В., фахівець Ткачук С.І.) та “Апробації сучасних інформаційних технологій” (зав. лабораторією Стецько Е.О., фахівець Бойчук І.І.).

      Супровід навчального процесу в різні роки забезпечували Маслюченко Є.Т., Плахута О.І., Гатенюк Г., Забурмеха О., Зав’ялов В.Є., Рогаль С.Л., Владковський К.В., Семенюк В.В., Проць А.П., Луник А.П., Назарова Г.В., Буряк Т.В., Пендерецька С.Д.,  Глазер І.А., Руснак О.В., Пшеничка Н.В., Кириченко О.Л., Стецько Е.О., Ткачук С.І., Бойчук І.І.

          Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 122 – “Комп’ютерні науки” за дворівневою системою підготовки: бакалавр, магістр. Щороку випускається 20-25 фахівців, які отримують найгрунтовнішу підготовку з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у галузі інформаційних технологій. За період існування кафедри підготовлено близько 1500 спеціалістів високої кваліфікації, більшість з яких є провідними фахівцями на своїх підприємствах та установах, а понад 20 випускників стали кандидатами наук.

          У різний час на кафедрі працювали асистентами – Родим’юк О.М. (1975–1992), Рак В.В. (1976–1990), Григорків В.С. (1985–1988), Мартинюк С.В. (1991–1996),  доцентами – Вигнан П.К. (1972–1988), Коваль Б.О. (1974–1988), Кушнірчук В.Й. ( 1981–2004).

Напрямки досліджень на той час обговорювалися з професором Кириченком М.Ф., були ним схвалені та підтримані.

      У 1985 році на кафедру на посаду доцента обирається кандидат  фізико-математичних наук Садовяк А.М., який активно бере участь у цих дослідженнях. На цей час інтенсифікується науково-дослідна робота на кафедрі, удосконалюються курси та спецкурси, істотної перебудови зазнають курси, пов’язані з комп’ютерами – у світі розпочався новий етап розвитку комп’ютерної техніки і, відповідно, програмного забезпечення.

        У 1986 році на посаду завідувача кафедри запрошується доктор фізико-математичних наук, професор Кириченко Микола Федорович. Його приїзд до Чернівців став поштовхом до стрімкого розвитку наукової роботи на кафедрі. Колектив з розумінням і бажанням поставився до пропозицій професора Кириченка М.Ф. як щодо перебудови навчального процесу, так і напрямків наукових досліджень. На кафедрі починає працювати аспірантура, яку закінчили та захистили кандидатські дисертації Фратавчан В.Г., Лазорик В.В., Гайдайчук І.В. (науковий керівник – проф. М.Ф. Кириченко); Мартинюк С.В., Фодчук О.В., Тимофієва Є.М. (науковий керівник – проф.  Ф.О. Сопронюк); Сопронюк Є.Ф., Сопронюк О.Л. (науковий керівник – проф. Ф.Г. Гаращенко).

       У 1992 році професор Кириченко М.Ф. переїжджає на роботу до м. Києва. Посаду завідувача кафедри обійняв доцент Сопронюк Ф.О.

      За порівняно короткий час, – п’ять років напруженої праці, – в Чернівецькому державному університеті професор М.Ф. Кириченко наблизив рівень кафедри до рівня кращих вітчизняних кафедр. Висока кваліфікація професора М.Ф. Кириченка в галузі теорії керування і методів оптимізації, сучасної алгебри і механіки, розпізнавання образів і робототехніки у поєднанні з інтенсивною творчою працею співробітників сприяла значному якісному росту наукових досягнень кафедри.

       На кафедрі розвиваються наукові напрямки в галузі математичного моделювання мехатронних систем, розпізнавання рукописних та друкованих символів, комп’ютерного конструювання складних просторових об’єктів з різного типу примітивів, обмежених поверхнями другого і третього порядків, комп’ютерного аналізу та синтезу систем керування.

        З 2015 року кафедру очолює Дрінь Ярослав Михайлович, доктор фізико-математичних наук, доцент.

       За період існування кафедри наукові здобутки співробітників висвітлені у 7 монографіях та більше ніж 800 наукових та науково-методичних працях, захищено 2 докторські (Сопронюк Ф.О., Дрінь Я.М.) та 16 кандидатських (Семенюк А.Д., Калашнікова С.Ф., Ясинська Л.І., Шеляг Л.К., Мартинюк С.В., Гайдайчук І.В., Кушнірчук В.Й., Лазорик В.В., Руснак М.А., Стецько Ю.П., Тимофієва ЄМ., Фратавчан В.Г., Фодчук О.В., Сопронюк Є.Ф., Шкільнюк Д.В., Сопронюк О.Л.) дисертацій.

      На кафедрі щорічно оновлюються курси лекцій, запроваджуються нові спецкурси, що відповідає загальносвітовій тенденції розвитку інформаційних технологій та комп’ютерних наук. Це стосується, зокрема, технологій розроблення розподілених баз даних, сучасних  Internet та Intranet технологій, технологій .Net, технологій WEB-дизайну, проектування і розроблення програмних засобів на основі  ActiveX ­– компонентів, сучасних візуальних технологій розроблення програм засобами мов C++ Builder, мовами програмування C# та Java. Викладачами кафедри, аспірантами, співробітниками і студентами проводились та проводяться наукові дослідження за такими науковими темами: “Дослідження методів системного аналізу  математичних моделей систем керування”, “Математичні і комп’ютерні засоби моделювання систем зі змінною структурою”, “Моделювання динамічних процесів зі зміною вимірності фазового простору”, “Моделювання гібридних систем керування: моделі, сценарії, алгоритми”.

      Тісні наукові зв’язки кафедра підтримує з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститутом космічного агентства України і Національного космічного агентства України, Інститутом математики НАН України, Київським університетом імені Тараса Шевченка, Львівським державним університетом імені Івана Франка, Ужгородським державним університетом.

     Кафедра виконує Міжнародні угоди з наукового співробітництва: Сучавський університет імені Штефана чел Маре – Сучава (Румунія) (факультет електричної інженерії), Технічний університет Молдови (м. Кишинів, Молдова).

     Кафедра співпрацює зі школами міста Чернівці та області: Герцаївський ліцей №1, Заставнівська гімназія. Кафедра забезпечує викладання в секції “Комп’ютерні науки” та “Комп’ютерна інженерія” Буковинської Малої Академії Наук для учнів 9-11 класів шкіл, гімназій, ліцеїв Чернівецької області. Проводить захисти наукових робіт слухачів БМАНУ.

     На даний час кафедра працює у такому складі: завідувач кафедри, д.ф.-м.н., доцент Дрінь Я.М., професор Сопронюк Ф.О., доценти Руснак М.А., Стецько Ю.П., Фратавчан В.Г., Лазорик В.В., Сопронюк Є.Ф., Малик І.В., Антонюк С.В. та асистенти Спіжавка Д.І., Коцур М.П., Сопронюк О.Л., Кириченко О.Л., Філіпчук О.І., Козак Н.В., завідувачі лабораторій Руснак О.В., Стецько Е.О., фахівці комп’ютерних класів Ткачук С.І., Бойчук І.І.