Силабуси навчальних дисциплін

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШИЙ БАКАЛАВРСЬКИЙ

Спеціальність 014.10«Середня освіта (трудове навчання та технології)

Загальна фізика

Опір матеріалів ч.1; ч.2

Матеріалознавство

Технологія конструкційних матеріалів

Обробка конструкційних матеріалів

Енергетичні машини

Загальна електротехніка

Методика навчання креслення

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Стандартизація, управління якістю та сертифікація

Деталі машин

Теорія механізмів та машин

Охорона праці в установах освіти

Основи теорії технологічної освіти

Проблеми організації технологічної освіти

Технології виробництва конструкційних матеріалів

Ріжучий інструмент

Технічна та прикладна творчість

Вступ до спеціальності

Вибір професії та ринок праці

Історія науки і техніки

Теорія та методика профорієнтаційної роботи

Фізика

Інформаційні машини та кібернетичні системи

Інтернет-технології в освіті

Комп’ютерна графіка

Технологія викладання загально-технічних дисциплін

Інформатика та обчислювальна техніка

Системи автоматизованого проєктування

Орієнтовна тематика магістерських робіт для студентів ОП “Трудове навчання та технології” на 2023/24 н.р.

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШИЙ БАКАЛАВРСЬКИЙ

Спеціальність 015.34 – Професійна освіта (машинобудування)

Фізика

Загальна електротехніка

Електричні машини

Інженерна графіка та машинобудівне креслення

Технічні вимірювання, взаємозамінність стандартизація та сертифікація в машинобудуванні

Технічна та прикладна творчість

Охорона праці на виробництві та виробничому навчан

Комунікативні процеси у педагогічній діяльності

Технологія конструкційних матеріалів

Теорія та методика виховної роботи

Теплові процеси в технологічних системах

Заготівельне виробництво в МБ

Опір матеріалів ч.1; ч.2

Ріжучий інструмент

Верстатне обладнання автоматизованого виробництва

Деталі машин

Дидактичні основи професійної освіти

Процеси гнучких виробництв

Теорія машин та механізмів

Історія науки і техніки

Вступ до спеціальності

Методика викладання загально-технічних дисциплін у вищій школі

Інтернет-технології в освіті

Машинна графіка

Синергетика в освіті

Інформатика та обчислювальна техніка

Системи автоматизованого проєктування в машинобудуванні

Цифрові технології в професійній освіті

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГИЙ МАГІСТЕРСЬКИЙ

Спеціальність 015.34 – Професійна освіта (машинобудування)

Обов’язкові компоненти

ОК 1 Професійне та особистісне становлення педагога

ОК 2 Теорія та методика професійної освіти

ОК 3 Інтелектуальна власність

ОК 4 Цифрові технології в професійній освіті

ОК 5 Інклюзивна педагогіка

ОК 6 Основи наукових досліджень

ОК 7 Охорона праці у виробничому навчанні та на виробництві

ОК 8 Педагогічний менеджмент у закладах професійної освіти

ОК 9 Педагогічна/асистентська практика

ОК 10 Переддипломна практика

ОК 11 Кваліфікаційна магістерська робота

Каталог вибіркових дисциплін кафедри

1 Технології технічного конструювання і моделювання

2 Методика викладання загальнотехнічних дисциплін у ЗВО

3 Дидактичне проектування і сучасні технології професійного навчання

4 Технології захисту поверхонь деталей машин

5 Нанотехнології, наноматеріали та наноструктури

6 Технології сучасних машинобудівних виробництв

7 Новітні конструкційні матеріали у машинобудуванні

8 Комп’ютерні технології конструювання та дизайну

9 Психологія

10 Інтернет-технології в освіті

11 Математичне моделювання технологічних процесів машинобудування

12 Педагогіка з основами педмайстерності

13 Синергетика в освіті

14 CALS-технології в машинобудуванні

15 Психологія (загальна, педагогічна та вікова)

16 Теплові процеси в технологічних системах

17 Педагогіка та психологія вищої школи

18 Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні

Soft-skills

Орієнтовна тематика магістерських робіт для студентів ОП “Машинобудування” на 2023/24 н.р.

Теми магістерських робіт 2022-2023 н.р.

Теми магістерських робіт 2021-2022 н.р.

Процедура вибору дисциплін “Вибіркового блоку”

Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вибір навчальних дисциплін

Каталог вибіркових загальноуніверситетських